{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

things that wachezi huanysaa essay_2104 - Jedan 1238 dakle...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jedan 1238 Croatian Bible Anonymous dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je me ð u nama živio Gospodin Isus - 22 po è evši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas - treba da bude svjedokom njegova uskrsnu æ a. 23 I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. 24 Onda se pomoliše: "Ti, Gospodine, poznavao è e svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao 25 da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto." 26 Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola. Chapter 2 1 Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. 2 I eto iznenada
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}