{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

things that wachezi huanysaa essay_2101 - kae...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
kaže Petru: "Gospodin je!" Kad je Šimun Petar è uo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. 8 Ostali u è enici do ð oše s la ð icom vuku æ i mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata. 9 Kad izi ð u na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. 10 Kaže im Isus: "Donesite riba što ih sada uloviste." 11 Nato se Šimun Petar popne i izvu è e na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. 12 Kaže im Isus: "Hajde, doru è kujte!" I nitko se od u è enika ne usudi upitati ga: "Tko si ti?" Znali su da je Gospodin. 13 Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. 14 To se ve æ tre æ i put o è itova Isus u è enicima pošto uskrsnu od mrtvih. 15 Nakon doru è ka upita Isus Šimuna Petra: "Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?" Odgovori mu:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}