hw1s - × ÀÓÑ ÛÓÖ ½ ËÓÐÙØ ÓÒ× ×ÝÑÔØÓØ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: × ÀÓÑ ÛÓÖ ½ ËÓÐÙØ ÓÒ× ×ÝÑÔØÓØ ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ö ÙÖ× ÓÒ× ÓÖÑÙÐ × ½º ××ÙÑ ½ Ò ½ Ò ´µ Ç ´ ´ µµ Ò ½ Ò Ç ½ Ò ¾ Ò ´µ ¾ Ò Ç ´ ´ µµº ÈÖÓÚ ÓÖ ×ÔÖÓÚ ¾ Ò ´ µ ´ µ· ´ µ ¾ Ò ´ ´ µ · ´ µµºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº ℄ ¼ ´µ ´ µ¸ ½ Ò ËÓÐÙØ ÓÒ Ò Ï ¼ Ì ¼ ´ µ Ö ¼ ¾ Ò ´µ Ä Ø Ã¾ ¾ Ò ÓÖ Ã½ ½ Ò ÐÐ ´ µ¸ Ò ÓÖ Ò¾ ÐÐ Ò Ò½ Ú ¸ ½ Ò ´ µ· ´ µ ¾ Ò Ã½ ½ Ò ´ µ· þ ¾ Ò ´ µ¸ ÓÖ ÐÐ Ò Ñ Ü´ ÐÐ Ò Ò ½ Ò¾ µ Ò ½ Ò¾ ½ Ò ´ µ· ´ µ Ñ Ü´ ¾ Ò Ç ½ Ò ÓÖ ¸ à ½ þ µ´ ´ µ· ´ µµ¸ ½ Ò ¾ Ò Ã½ ½ Ò Ò ÓÖ Ñ Ü´ µ ℄ ½ Ò ËÓÐÙØ ÓÒ Ò ¼ ¾ Ï Ú ¸ Ì Ö À Ò ´ µ ½ Ò ´µ ´µ ¾ Ò ´ ´ µ ´ µµºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº Ä Ø ¼ ´µ ´ µ¸ ÓÖ ÐÐ ´µ ´ µ¸ ÓÖ ÐÐ º ¼ ´µ ´µ ´ µ ´ µ¸ ÓÖ ÐÐ Ñ Ü´ µ ¾ Ò ½ Ò Ò Ò½ Ò Ã¾ ¾ Ò Ò¾ ½ Ò ¾ Ò Ã ½ ½ Ò Ã¾ ¾ Ò Ò Ò ½ Ò¾ ´µ ´µ ´ ´ µ ´ µµ¸ ÓÖ ÐÐ Ñ Ü´ µº ´ µ ´ µ ´ ´ µ ´ µµ ¸ Û Ö Û × Ø ´µ Ò ´ ´ µ Ò µººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº ℄ ËÓÐÙØ ÓÒ Ì × × Ð× º Ï Ò ØÓ × ÓÛ Ø Ø ´µ ´ µ¸ ´ ÓÖ ÐÐ µ Ò ´µ ´ µ¸ ´ ÓÖ ÐÐ µ¸ Ø Ò Ø ÓÖ ¸ ½ Ò ½ Ò ¾ Ò Ã½ þ ½ Ò ¾ Ò Ò Ò ½ Ò¾ ¾ Ò Ã ½ Ò ¾ Ò Ã Ã½ þ ¼ ¾´ µ Ç ½ Ò ¾´ µ ½ Ò Ã½ ½ Ò Ò ÑÔÐ × Ø Ø Ò½ ¾ Ò Ã¾ ¾ Ò Ò Ò¾ ½ Ò ´µ ¾ ´Òµ à ½ Ò ´µ ¾ ´Òµ ÓÖ ÐÐ Ò Ò¼ ÓÖ ×ÓÑ Ì Ò Ò¼ ÌÓ × ÓÛ Ø ÀÓÛ Ú Ö ½ Ò ´µ ¾ Ø Ø ½ Ò ´µ × × ØÖÙ ¸ Ø ½ Ò ¾´Òµ ¾ Ò ´µ Ò º ½ Ò ´µ ¾ ´Òµ ¾Ò º ½ ½ Ò Ò ´µ Ì ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÓÖ ÒÝ ÓÒ×Ø ÒØ ÓÖ Û ½ ´Òµ ¾ ´Òµ à ½ ´Òµ ¾ ´Òµ º Ö ÓÖ ¸ Ò Ø × × ½ ´Òµ ¾ ´Òµ Ç´ ½´Òµ ¾ ´Òµ µ ½ Ò ¾ ´Òµ ½Ò º à ¸ Ø Ö × ×ÓÑ ¾º ××ÙÑ ÝÓÙ Ö Ú Ò Ò Ò¬Ò Ø × ÕÙ Ò Ó ÙÒ Ø ÓÒ× ´ µ ´ µ º ××ÙÑ Ø Ø Ø × ÒÓÛÒ Ø Ø ´ µ ´ µ ÓÖ ½ ¾ ¿ Ï ¬Ò Ò Û ÙÒ Ø ÓÒ ´ µ ÈÒ ´ µº Á× Ø ØÖÙ Ø Ø ´ µ ´ µ ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº ½ ℄ ËÓÐÙØ ÓÒ Ì Ð Ñ × Ð× º Ì ´ µ ¾ º Ì Ò ÓÖ Ú ÖÝ Ü ¸ Û Ú Ø Ø ´ µ ´ µ¸ ÙØ ¾Ò ´ µ ´ µ ÈÒ ¾ ¿º ÈÖÓÚ ÓÖÑ ÐÐÝ Ø Ø ÐÓ ¢´ÐÓ µºººººººººººººººººººººººººººººººº ËÓÐÙØ ÓÒ Ï Ú ¸ ÐÓ ´ÐÓ ½¼µ ÐÓ ¾ Ò Ò Ç Ò ¾ Ò Ò Ç Ò ¿ ½ Ò Ò ¾ Ò Ò Ç Ò ¿ ¾ Ò ½ Ò ¾ Ç Ò ¾Ò ½¼ Ò ¾Ò ¾ ½¼ Ò ½ ℄ ÐÓ ½¼ Ò º ÈÖÓÚ Ø ´ÐÓ ½¼µ ÐÓ È Ø Ò ÐÓ ¾ ½ ½¼ Ò ÐÓ ¸ ÓÖ ÐÐ Ò ½¸ Û Ö ÐÓ ½¼ º ¢´ ÐÓ µºººººººººººººººººººººººººººººººººººººº Ã Ò ½¼ Ò Ò Ã ¾ ½ ℄ ËÓÐÙØ ÓÒ È ÖØ ½ Ò ½ ÌÓ × ÓÛ Ø Ò Ò ¾ Ø È ÐÓ Ò ½ ª´ ÐÓ µ¸ Ò Ò Ò Ò Ó × ÖÚ Ø Ø ÐÓ ÐÓ Ò Ò ¾ ÐÓ ´ ¾ µ ´ ¿µ ÐÓ ´ ¾µ ª´ ÐÓ µ Ò Ò Ò ÌÓ × ÓÛ Ø º Ï Ø × Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ê ÓØ Ö Ö Ø ÓÒ¸ ÒÓØ Ø Ø È ÐÓ Ò ½ È ÐÓ Ò ½ Ò Ò ÐÓ Ò º ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´×Ô × Ø ÒÔÙØ Ú ÐÙ Òµººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº ½ ℄ ´Òµ ½ × ½ Û Ð ´ × ·· × ×· ÔÖ ÒØ´ Ò µ ¶³³µ ËÓÐÙØ ÓÒ Ø Ö Ø ÓÒº × Ø Ì Ì Ú ÐÙ Ó Ú ÐÙ ÓÒØ × ³ Ò Ò Ö × × Ý ÙÒ ØÝ Ò ×³ Ø Ø Ò ÓÖ Ó Ø ×Ù ×× Ú Ø Ø Ö Ø ÓÒ ¾·¿· · ´ · ½µ ¾ ½ Ú × Ò ÁÒ Ø ÒÒ Ò Ó Ø Ð ×Ø Ø × Ø Ö Ø ÓÒ ÛÓÙÐ ÒÓØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ¸ Û ÑÙ×Ø Ø Ò ÔÐ µ¸ ×Ó Ò ´ÓØ ÖÛ × ÓÖ º ÏÖ Ø Ì Ò Ç ´Ô µº Ò Ò ¿ ´ · ½µ ¾ ½ Ì Ö ÓÖ ¸ ÖÙÐ Ò Ø Ñ × Ç´ Ô Ò µº Ì Ò Ö ÙÖ× Ú ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ ´ µ Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ ÆÓÆ ¸ Û Ó× Ó × ÐÓÛº ÈÖÓÚ Ù× Ò Ø Ø Ö Ø Ú Ñ Ø Ó Ø Ø ´ µ ¢´ µºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº ÆÓÆ ´ ÒØ µ ´ ½ µ Ö ØÙÖÒ ÓÖ´ ½ ·· µ ÓÖ´ ½ ·· µ Ò Ò Ò Ò ½ ℄ ÆÓÆ ËÓÐÙØ ÓÒ Ø Ø ÔÖ ÒØ´ ¶³³ µ ´ Ò¹¿ µ Ì Ò Ø Ö Ø ÓÒ ´µ Ö×Ø ÒÓØ Ø Ø ÓÖ Ò¸ Ø ÒÓÒ¹Ö ÙÖ× Ú Ô ÖØ Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ × Ü ØÐÝ Ò¾ Ø Ñ º À Ò Ø Ö ÙÖ× ÓÒ ÓÖÑÙÐ Ì ´Òµ Ø Ø × Ö ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ × × ½ Ò ¾º ÇØ ÖÛ × Ì Ò Ì Ò ¾ ´µ Ì Ò ´ ¿µ · Ò ¾ º À Ò Ø Ö ¾ Ò Ò ¾ º Ë ØØ Ò ´µ · ´ ¿µ · ´ ¿µ · ´ µ · ´ ¿µ · ´ µ · ´ µ Ø Ö Ø ×Ø × · ´ ¿µ · ´ µ · · ´ ¿ µ · ´ ¿´ · ½µµ ¿ Û Ú Ø Ø Ò Ì Ò Ò ¾ Ò ¾ Ì Ò Ò ¾ Ò ¾ Ì Ò Ò ¾ Ò ¾ Ò ¾ Ì Ò Ò Ì Ò ´µ Ò Ð ÖÐÝ Ø Ö Ö Ú ÐÙ Ó Ø ×ÙÑ Ø ×ÙÑ Ø Ö Ö · ´ ¿µ · ´ µ · ´ µ · · ¼ ´ µ Ð Ñ ÒØ× × Ø × ×ÙѸ × ´ µ¸ × ´ µº ÌÓ ÔÖÓÚ Ø ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ¸ ÒÓØ Ø ª´ µ Ð Ñ ÒØ× Û Ö Ð Ö Ö Ø Ò ´ ¿µ º ¾ Ò ¾ Ò ¾ Ò ¾ Ç Ò Ç Ò ¾ Ç Ò Ò ¿ Ò ¾ Ò Ø Ø Ò ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online