anak[1] - Jose Nagtapos ang pamilya ko ay lumipat sa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ang Mag Anak Na Peralta Peralta ang apelyido ng pamilya ko. Nakatira sila sa Pangasinan, Pilipinas. May apat miyembro ang pamilyang ko pero may dalawampu’t dalawang lubo miyembro ang pamilyang Peralta kasi ang lolo at lola ko nagluwal sa limang lalake at isang babae. Malaki ang pamilyang Peralta. Ang pamilyang Peralta ay lumipat sa United States noong Setyembre 1976. Lumipat pang-una ang lolo ko sa Californi. Lumipat ang lola at ang mga tiyo ko sa California mamaya. Ang tatay ko ay lumipat sa San Jose, California sa 1981. Si Bram Peralta ang tatay ko. Matalino, mabait, at istrikto siya. Nagta-trabajo sa Federal Building sa San Jose sa bantay siya. Sa 1987, ang nanay, ang kapatid, at ako ay lumipat sa San
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Jose. Nagtapos ang pamilya ko ay lumipat sa Porterville, California mamaya. Si Annie Peralta ang nanay ko. Malakas, maliit, at maganda siya. Nars ang nanay ko at nata-trabaho sa Corcoran State Prison siya. Mahirap nagta-trabajo ang magulang ko. May isang kapatid ko. Stacy ang pangalan niya. Ipinaganka siya noong ika-9 ng Genero, 1984. Maliit, maganda, at duwag siya. Nag-graduate siya sa UC-Irvine. Biologia ang major niya. Nagta-trabaho siya sa Standford Medical Center. Ako ng bunso bata. Dalawamput isang taon na ako. Nag-aaral ako ng inglese at global studies sa UCLA. Kahit na malimit maingay at nakahihiya ang pamilya ko, pag-ibig ako sila....
View Full Document

This note was uploaded on 06/02/2008 for the course TAGALOG 101 taught by Professor Garcia during the Spring '08 term at UCLA.

Ask a homework question - tutors are online