{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

55_1374 - kompenzacija porez koji se plaa(ako je kredit XX...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
kompenzacija porez koji se plaća (ako je kredit) XX XX XX A kreditni saldo se prenose u narednu godinu, dok je dugovni saldo pokazuje kompenzaciju poreza na plaća. Gdje se porez plaća u datoj godini ravnotežu prenose u narednu godinu je nula. Ovaj porez je zbog za plaćanje posljednjeg dana 6. mjeseca nakon završetka obračunskog perioda. >>> Ilustracija ABC doo imao zatvaranja ravnotežu poreza na dividende račun za 2008. godinu Sh. 500.000. Tokom 2009. godine, kompanija je platila porez od Sh. 200.000. To distribuira dividendu od Sh. 5.000.000 i dobila dividende od Sh. 2.000.000. Izračunati
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}