3_Zuozhuan__The_Commentary_of_Mr._Tso_

3_Zuozhuan__The_Commentary_of_Mr._Tso_ - $9>336:an 3 We...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: $9 >336:an 3 We Omgmifimum Ema U38 OWEme man .8 EM 3239.. .Hcmm 0% 55m. Us? Gramzw 5.3 “53 Sim 5,.me mum 833.55% mammw. “Siam Wand. memsmfi .233- FR mra 33mm EB won.” .35.? mam omEm mo 3mg. EB. mg mg “95; Km “6:wa gage; Hcmw ma $539. 8 :96 EB mmnwmam raw We Em 98%.. cm 053m. Waging? mwm comma DES <5. .8 no 8. Wu”: rm Sosa no.” mmamm. 53H. Eran 0&8 Owcmmm vwnmam Emma cm 9.5% Qfi when? mama? memmm mmwmm EM: 3 mmmwmm $5 03. am OE”; 8 gm .6:me go?th 495%.. mi firm «warm «fluxmm. :03? .m m 33mm? 93.. m8 Emma Erma Nae mrcw Bow Hm mama... >3. 3me 05. «on 3.5 ow? 3 3w mom... mrm Emu Rammmgm 9mm .55: Va m3“: "Ta 93. cm 035%. mum rm 2mm mooofimimw. was” 8 83% Emma. mm 95.8 8 cm 8me m5 4.3-35 9 033m @25me magma ow Edam 03.. 07mm 955m. m Em: 099.3 Om Cream. $5 3 :5 man? 2mm m3. Om 5.5 83.9 0&9. 52m .55 mxnwomwbm m rch& a; E Nahum”? $3 comm m gmmmfl. . 8 90 86:3... >ooomnrwm 8 En wnmcmmmosw 0m $5 $3.39 55%. 95: $5 Emmi 0E8 $655 so.” $83 can 9me my... 3% 0m :8 SEE. Erma 5:53- “Eon 9.39. @5ch Va 95 mm? Ba 35: 9:9 cam 55;... 20$. firm Ba. 0m mnrmmm mama Dow m3 Emma mmamnmwosm m5; Serra 9m Hmmcwmmomm. M35 38. .mmm «058; :mem 8 gamma awn ncnmmmcgommfi . . . .3 fly. So .35 wmofirma ow Ormdm 83 $5 gonna: <35 U33 0: $5 553%” Emma: «Emma; Ea a 9.:me Gama Sana 0m mwmnmmcn $35.. :m «:39 vain? m V5833? ,qmmmlaommm 30:5-3-Ec=»rxtmnoo:3 0m rmwumnmmmm on? 33:0an E :5 >331? .firm ammmzcmu Moog 3:51? on wommfim. mioimmm. mam miqu mmmmwm. $35... 8:33 85??? 21:32:30: on 08335 mm; 225% mglomaaww. 13$ ofimmmmmm menu a. $5 fine dream a curdoé? 73$ umflmmswm Em“. 33E? Wmfiw vow: magi :32 WE $595 “Sam ,9: Ed" r5er 5. mg muugmfim 3 5m wnmléémmn 0:38 a ma >§nw man @653 on firm imam cm 90 9:8“ om C... A.er Swimsmaflmnw Bmw 5%.. van: 55% 5 En F29 m»: cm firm "ER 8:25. Pm. szcgn mam vwmiowmomu «amazon. 73.9.9. $9.5 ufim OQ§S§EQ own 75. £8 . >fimv§wm 8 qwo Ormcfimum GE 8333. WOW.» Um? Mum: m...me M98. QNN $04.”; 3 :5 Ear Umwm SE ow 9.56 gm Wmme m Win $05 Em “$8 om mrn W502: mm rm“? firmmmm 0m Cara Esp Puma. 033...“... mm<m €er 8 $5 3 . :5 H8 QED: : m imaging am :am mam. 881330: Ed :3 Ea E. 55.98 wwmcnuom om fig 033% Ewing mum Ewwoaowavrw. 58 m5 ma” 855:. as. w Ea $3529an 252% :5 5% 0m 9m aimwmmnw 033.83: 8:63. “firm gamma" mmwonmow mm :5 man minimum wuflmmfiw mom: Ea .50 3:9: mam mam? 5.5.. 2.5 magma. cm m ammo...” wanna magmas _. mrm: EB 5:3 E. m 9.287 on :5 075% mmgmw. :30» 9a YE» 2mm 8%....“an 3 mm Raw. Ormmdm. . . . fix” wry.an Ecémmzw. "Sagan raa mm :wofi Emma msmwa... a mmmo mEnGSwam 3 Sam: 2: 33 mm Em 52:9 5.3 Swrmmm mm. 9 we“: man» may. 4.0 Win $13: 3m 5093.“ .omflrmnm . m5 035. mmaéfi 03.5: mm. hang“? 0». ma 033m Emmmclam 9mm mimosa: 53. or. AN. 2.5 SE: om awn “En cm 955% mam“ ma” m5 viv £3. » Eamon: own. w. >5 9.: 3:2 0% firm away. 53 cm 5.5 5.70 Emma Em Qwme m» OE? mam varmfim 015.. am. 081532: E Ormmm. GER memmm mama Em .5.“me was”? i: no :wmemmm. gm. >ooo§=m 8 8339383. 95 Am...“ “$2333 u wanna: 0m 05. E»: can nmnzm E Mammy” a Emma omnaw flow. unnozmmm 8 mdomfim firmed... m<a 8.5an 3 “mafia? 02m gnaw a «ma 8 Kim a: man". .28 wfimmsw mawwoq cm $3 we «run: om ~13 an... «333 $43 Oran..an or 2.63 30:53.... flammmox 9 Ooifimznaaw on. E 1. .53 a “we Ormcémiw. Zo Eomavrmnfi mumcafimzo: mug. nosnmfimam. 53. 7029.2. Ea www.mmflmzogvmu. 8 $5 55% as: $38 Hm 3:5 353.: 5.5555. .38 «<on GEE: my mum Ema 5.1.9 "51:5 29% 2mm nosnmnwflm m noESmmSJ. 9 5m mvammm nun. >333: >35? “0...:3535. v5 : mm :mnmnmg (£522: $5 $0 1:3: s. 3553:. nofimmom wow. mm: 3603. Zosnwulmmm. vanmcma 9w women— am man man : no...me GE...“me POE mm £38” :5 83a 8 mm: am $5 >58? QNNLEH whmp mun— ; 85m: magma 38.55 cm 9.33 anmwfimm "c m: :5 Hanna. :8 “$0 «:53 om: weaning; 83.. mm 8339an o: :3... >azn~mllm<mn :55: 9a 9.39 a? E: as»? 33%. . .35 >23? 2% 0m 90 m5 SE: nramwnm a. :8 00:39»: gamma? magma m 38 82.: 0». ma 23$ m: :3 «8.85 magma Mara. .25 938 m8 @23qu rag. nonmame Boa—M. a :05an em mnnmmmmozw 8 Ewa. 385mm“. @825. ammu—oammn 32.45%. Ema. mum 059 29a Em :5; 9a 5.5 Emmm gram cm :5 min om V: BE $5 09% FEE $53 2:: 2705.”? 38329.. 33w sir sofimonm o: 5:25; 0858an mm En 38% £95 Ear mm «ma acmwom. moans. gammy? mama" Emmy—am. ~an 8 men? mm om $.33 :53 Ear—m? 3 ame n “6:103 commie: 0». men 3&8. flan .30 9.35:. ca 3.5 gram rung. 82me am :13. mammaw Em M ma ESE: so. 3333? g 9.353% m: 138 an?” mum? ALE? 03me 43:5 rmcw x firm: $311303 om: w 39m $5 mmnmmaw: £353 a 30 man .8 firm.“ 5% 033w EEK Mum/i: 2.65% OF: 93%. awazaa “~wa 8 :5 535 m» 05% mum mow Hm” : mmoé mum m3 oi Emma? , mom Esme: om: mun rmmm 3 833% Mm 9&2 Emma 9m; :85 we: or: 3353 $5on Mun Sofia our :05 :38: £on mo firm @208; «95mg 3099‘ ow. m 351: $3 mafia mam. 2: rm womm ~as 8mg 95% “nme ma so.” 1%? rm 5 wocmw. .8. firm ES 0.: Eamnm. H mammafi «0c Em: m 23?... . gm“ momma Ema Em @6335 gamma» Hr“: $8 $833 mum sommfifi vofimm ammo”: mnwdcémammm $qu 8 EB mm 5% mm 8 $5 9:8. firm use“: 8: WP“ m: cmmommw om Grammy mmE 8 9w mcwfi 2.28 wwmfi Sumo” gunman m m6wa Om mocfim mammal Symfl no «5: Swan; 8 mow m was madame: 23m.“ 90 Mama?“ . ram mesa. $53 w Vow yams” 8 33% En: B99 firm: was. mm wow mo :2 Swan; 8 “amazon F vfirm: m 5% V6: 8 mo 3.3 2:: EB rmwomm. Wm 3% Eu 9a.. :85 em mum gamma: . . . 220 389: Ram m8 aawm. 4? is 93m on Em 055 moémmmmm. 1:5 flurmv: wnonammwm 8 £8 9Q m3 oamm mum” raw MummSommww morass? mama mosvmm wwqu mum Emma $89 Km 02:. axfindmwdm 3.5 8:32: mm mm: mm. Cmég. 125 95mm 83 Wm mma. 220$ a $5 :30 3 won m rm 863% E $383: $5 voova (in mo 0%: 8 Em mafia . . .35 mama 8E5? 2: Wm mom 5.35%? :0 05m 2E.me sir EBA firocmv Man 235% Km #3333: EN <12 mam Ema... . 44.5 Mama?“ ooSEflmm m3 wcmfimmm 0m Em 2%? 033% womowrfi Em 3mm. 333% gm mafia: mam. EmmeSF 35w.va Em meow mownwma ma ormmow. mum. Hamman mow m 3818 mxmow o: :5 SEE om 079m. run? 033mm am: 853 :5 9% 8 ES. 43va $5 mama $353 $5 3.8 12.5% mom ma mama rm $32205 a firm magma In oaaamm m5 maniac: rm 8 5mm m moan om m2. Enamme ormnoa mum mqmow Organ. 033m 2559 mmmwzmn $5 #53:: 133,. ENE Sow 33mm 5 was. firm mcwm mflmowwm £8 E Jams. mum as $5 3%me axon ow Em mm: 30:9w m5 Maura”: ma m6 3&8 mag 29* mo Wasmq . H: man man $5 9:8 nozmunm Em 50%? Emma Orwmmm‘ w: Ordnméi. mum Sow m 5%. mmfimmq :29 can Em Mama: #5 wwwzoé mvanmmm 3»sz 8me £33.. . . ‘ vflfi rm Emanme m8 <02. fium Wmosmrfi m gag mcma ow flaw <mmn, wmmamm pm mam“ uHommdwmm mwmm 8 $5 mcwfi mum #5 as?” 5 EB W5; m 89; 323 Mo EB. mm m8 9m :83 F: mo.” mama En. Sam» was». (<79 again?” mafia HE 5E3 rm Emuwmmm. 36% 32mg rmm m Sowrafi 2:0 33% 25539 meow rm am? WE arm 7% 5.95” Emmi V55 32$?me r39. w wow @2338; 8 E8 :3 83m. : Red: :35 m 309$ 3 E8 mfinmm .8. 2me H £03m rug sown? mmfl $0 a??? ‘ 453. H 5:38 8 mmw Ea Emmmmzm om $53. SE 53% W.mo-mr:. jun awme .mxflmmnmm (<3 :0 rum «3% $5 Emmafl wmm 838me mi rm Hmmamam Em <02. =ng $.35 «05 mammme 82sz $5 $0 099,. 2:. «on arm 58 firm 3:: man; was Rumor Em £55m? mum @5303 m Emma; £88 #8 go cm was om: Snow m5: 2:0 mm 8 mg «.0: :85 wow raw: v55 5%.”: fix" 9:8 ma 3 To mcwmmmnmm. mg mg 9&8 mafia mum Edda Ta 53an NEW. <38” Emmi: firm mam: Exam" mama? mnzmmw w Ex *8; . . Eva: “Law 033% magma $03 9m .3sz £6 5.85% mam «ma? Osman :5 mama Emma“ www-mcnmv mmeasm mm 8% wow; mo W: m3 mum 509$ mum «on #5828 3 $3. 3mm vnwm Wang. .‘ Mama madmafimm Haammwwc flaw Wumo¢rc 2% m 3m: cm 535% Hi Eng mm 3.3; :3 "woman. mum goofing 3 Smwmmmm m 95:3 $1me mm Umwm . anmmm. mm mam sow Erma Ea mom» EnOnmmm 385 gram 3 Swan <31? mm; 85 m8 anamowimv 38%” £5: Um mine: «on moon wwwmmm‘wo m m _ .Hwnummfima. 3 mane: «<38: 0. $5 H8 n33: $3523 5538» aflmomn oofifi«m$ o: 25 Gaza 0m E Sam?» 5 mm @302. jammy m rm“ 5% “501$ mum” £3 mawmmfiwz= Emma 8 00:39.5. mam W 1.8% vogue—m 5 SEE Sun”. 153mm 3535 m8 Egan..me Emmamsn “dme 3 #5 2:72 3 mfiwoa 0m m5 Hue n33? 33%; mean Maw :35 van: mama 3 $me rum—am. damn mam emraf , E. Ear mmmmmmmm 3 #5 H8 955:. ., h 3. Hr; a WEE 0% N3 91:3 Quin axon?“ Emma magnum N5. m. REEANF 2m:an 85.: a m @3531? 53 man 8m“ 0m FEE Emma“ .mzzmésfi :98 mfi:%o:.: J Eng m9 mafiamosmw mmmnanmnma .5 :5 max» mamoBmo: $53 «was m «5550 :8: can. mome mcmw.fic mam Kcsméam Hmwnw vnnmnmn 2:35am. . a. Or momoémm fig 443w ANNNINME 986530? =En Mm mommwiammmw mum E m: 5&5" 3? 3.5553,: N b.» $1M Ewan $58 maume m 333% mxfiumaim Wra Eonamnm cw $5 mvmzm 3i >23 >35? 93 Vmuwmimwm 3 mama 95.33. F m5 989.: WEEFmom gamma am :3 can: wow: 03%? . m. .38 qumamm Saw? :8 Enos. awn? m SHE won m8 “mum 9m 5m mama. ...
View Full Document

This note was uploaded on 05/22/2008 for the course V 0512 taught by Professor Xudong during the Fall '07 term at NYU.

Page1 / 2

3_Zuozhuan__The_Commentary_of_Mr._Tso_ - $9>336:an 3 We...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online