Tao_Qian__T_ao_Ch_ien_

Tao_Qian__T_ao_Ch_ien_ - Gm Grammmowr $034 me 11303 Gm>3...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gm Grammmowr $034: me. 11303.? Gm >3 3 En 3a? m Em: cm 9.1% Hmmanfii wow? Ewmmmmmv 338m mum lama Fan 33me mag Em 90mm? 3 EH Egan firm Emmy Sabowom moéfl amazon“. mm? Won m Smwfiwmm. grab wag. «Haw mwvam? “835m ow Em? .9: Em: imam m m3”? Eon?”me 25 vain Ba? 5 Wm rmmm roEwnm Ecmmum mm; again“ :3 1er 55¢ Exam <me firm on man @3591. how Ba Maw 90% mwglmém Emwmmam. 35.“ 8:5 9Q #802 9a $3 «$5 om m5 .8333 mi m5 macaw $939?qu 3 $53: fixnmmo: Ea $8 magnum 8 mmanmmm 3 m8 839; ow m5 mama firmocmw Em omoflrmmm rm 0mm: mama 9m Ean SE. mwcmflmm mwozw w: Em mmdmmmm. rm nrmdfi amen?” SEE... Mm Km 83% mos? rm “mam? mm 9w mung owmmofi ma wmm Wm: w: as 33 man WEE“ Mama 3 $an mum Tragedy” gangs»? Ta (is :2 mean? m 3mm? Wan 3mm? mg Em gunman mm 8 ommmmo firm: who Haw; 855 on? raga m 35% «fir 0w mammar aw .23 E935 mafia :6er on $5 mafia 39.5%v H» 33.8 in: momeHmfimum vwmmmmdofl my: 35: 9a vim? mam EmBBflm 58 m8 woman“ 2m USN? manna woman? 3 En momma? . ~.. mam Eda. Eomasm Emu. ma «5% 0%. En m: Fmawmmé 559;»? cm wmommm" Edam. «Era 252% 95$? 3 5% isms/5%” Him 98% wmmwmm mafia» mum Ummawmmmw mmwflwammimy ENG Mama 0:? Emma 5033mm“ 13%: "wow arm 5 m 80850“ :86 om 30% 25mm. .Umwmflomu mrmflogv mfim wwwflw W9 2:03 mo 93 “up: on ma 9m? mayme A,me Crag Awmmkfiuv x mm Em» 326803me .3 mag 95 (a? $5 $39 >5 $0.? 353‘ $5: Wm Ema £53m mama: was. wfiummaommm» gar gum EEG mg? m: cm mm 993. flazfiammm EV <35. . 1E0 S 95? Emma 9 3%? comm we: omsm 83905? 35.0 ~35 mm m 9% mafia? m :35 HEW 5 man 305mm: and”. $5 Salaam ow mcwmfimuoa mmrwgé mum 90:. 3 8878 m5 Emu? Mada Eman mg: m3 muowmmamm .umaamwmg. «Edema 9&0 £58 3% W35 2% mm mm» in: H m3 m3me 3. . H mcwfinanm 8 mwnmofi ..mm:r mum r9855 magma moamswm. .mqmmfim mum Bocmfimmmm 22$ 035mm. .. Emma 099.8 m 85me mind? «<55an 3 mam”. mi mmé “gamma. mi :55. 58.“ 323% vammm 0m mm“ . Mm mam Wm no" man: 35;. . mm mm 32mm» ran 5 En £35 8%? $53 $52 my:ng .8 REM: so Boa. . 2c can Emma 99mm 35 3mm Tamil . 23 955 33% mam F35 FEW 0m ESP Nm woman on $5 gmmmmmdm @5333? 55 was Qumle 53%“er mama macaw we” Sari E8889 8on 3:5 mam ram mammwmm magnum“ .8 9a c503,. 08a: 28an Emma 29 $5 .8: mmoé. + mew: Ham? mmmwgwm wrmmoémsmw $5 Ergo Hz. .25 mofl 52 m .905 Baum? mnaawbnmr 8:8»2 cm 33% E8. 322 a», oi 3%.. «Emma ooBanHmnoh .4». 4+5 552% m9. awwmmuommw. «35:» mm awmmfirflm Wm *Emmswromomw 830332 Wmsmmmfim .mqwmmmmnmmmw... 2959. 335mm: mm mamame mummmmnnoa. m9. manannsm :5 $033an 83.— E mmwimfl Samoan Eme monovawrmm 5 <Smocm‘fimommw mam mom vwodoswmsm mm”. 4%anng Ear mm 4mg: 2 :mom: m8 953 mama main—m, , mo Oran? £8 ammmm msmo u~mm=-5m:m. 3mm 5 mum mi Uwfimmmmmu m @2ch a». ammqu 891793 Owwum rum mmbmm 58 En Emma om :cu-OEnmmn Fame? .35 mommy. Swag duo Prim“ 2:3 3 m 2.8830: cm Emmw mam wronfiswm 35mm?” Eu» rum 3m: 3E3? m: a? ZunEmm. Hum 0532:? Huomfifi. No.1Hdnc03m: HE mi Ham m Houm €me 908 mug #5 8mm mm How”. . . Hm mHH m5 Eda anon H 92 Eu EH9 Has an madam magma E 9: munm NEH W8: H .9an :5 5% Hana 33am won m :59 . m5 E332” mHEmHa “gamma mm 03% $3? . .mHHHH aim Ema: 85501322231: Haomflrma 58 2% £55: 38 3:38“. 138 won? wonmw firm” mmEa wroch mHmo mum . Hm m Eocme HHS.“ Emma“ Em HEM: Human. . Go moon. mam $5198 85 0::st Has“ mamme Hm”: Hm Eon: HHS: msmq amen. . .53? x mm :6? 23¢ 33 $335 88 H?» Hm new we moon m 53 mm $19 .36 93mm 9% H5 058 59H 3.0 m: 9m? Ham HM aHdo 887 $5: 35 mdnH 304m 9mg 8 mamm H HESw no 55% 3 3:50wa ommdwfi 13ng m 55% HunV H no Howme mos?“ H rovm H5: 2%: firm 5% “£3an 3 gram Emma Hm Omani. mow; Emma. = mrmnHoE mo mmwmmmznm 20 En nHHmocmmEm HBBoanmq gram in 3 wwnm. wHHcm Hm rmmnH macaw? Om 005% H Emu” 8 3de H: Humnmmmmo. Om mg 2.8qu flaw" 3. 9a womymmu 0333. ‘Hrmtomn‘smm won» 38 m Mamba; cm a 3:5 OMmaHmH. mm Emu EoEH am Hi awmmmmcwrnm «amnfiammmflrfl .Hamo HANS. EH5 rum yam: magma 3 Dawn om Owwzmé? mom Em magma“ 8 En 0K3 $33? HHHm Hang». madam??? 33 0E»... 8mm m 053 3838 OH. mam: (<0? m wofinmmam mea H: Dwain E :3 saw. Hummrzmwfi oHuHHmmmoa Ho 8355 WE mummy HEHHEom 9H. mafiammam" magma. fine 0?de rmnH madam m manna»! 9 mmcwe. 3 $135 mason”? g: noun om En momma—m Sum 52% mmmmgnw .8 H3“ r 82353 waagam Ho 83".: 8 m5 HummHoaw 5.0 Hm :5 man” kHHM Hrqocmr 9n mafia» 0H m ESHfl H5 2mm muwommwam Hum—meHHme cm Magma“? w wen H8 H85 on? mom 9qu “fa H53” 39.13% when: WEEK wagon mom meow. Hug gm:€-wéc Emma mmmu HHSH. .Hamo 0740: Han m FMS.“ . HE” mum anumemsnmnH m: HHS Wmamrwfim m4»: HH gamma. Em :3 "mch mnHBHBnH. vs»: 3 E 83533318 mam Hum mannmmawww mmsmwmmomy 3» was: nogwnonmmaaw Em Emmmm. m5 :9: w w Roomamonw «cm: 398 m2 HHS mammfimmm 0m Him 8an m5» 93%. A45 HEEmmHmwa 85.8 CH. wro moan“ «Emman— =mmgmmofi mrmmofi mam meaH»: Hum“ can: mommy mm $5 wcmmrchamafi ncmnfimnm 0H. m5 when? 0%: Emma. mum w Hm Emma “53va “man «Hams 03.5 33 3:5 momma :58 Him Hzmmmnmmom m9. $5 vanHm rm mwfiw Em $25 023335? a». m Em: mamemson H.858 on firm EmmanumEn mmnH cm 758% Bong? $83th on? 3. 385mm 3 man EH3 coin. HHm “mafia 0m “angina mow :xmzwnmsmmmm gunman Q83 E2 nwmmaa om a.» 05mm? 9*. Donmfinnvw man mawmnmo: mmmu or 3on ESE. 3.0mm Ear .HwF man 33053 B. Saar 5.0ch “83 3 3&8 33 m vnHHflfiflmm mum” 8: cm 4.353 6E0: €me 3 3H tom”an “H835. magmas? mam Y8”: 025% 5 «near ow Hosmnag mamas Hm £3.an Oommcnfim H $9:me m "gimme: m9 macaw mammm ms” «in H75 mmna WHB‘ mvHHF 533m nHmHHmnH m2 Emma“ 68E voice: macaw $5 min? 9:38 mmEn mam HuwowuommHm mm m5 090% man 898 05 m9 mnonmH monmvfibna om 5a 3a mammv mmwamsnfi mwmmofi NEH mam? on: 55 Bow Hun Hnmmmwnm .m, m “vowomfim: mg m “5:80er am an. Eocmr HHS QB“.meon 0% n 8923330 3. m mania wow—w, cm 192 83$ 0% 5:8“ En monan 9% m5 HER iguana? H2.»on x W. mien cm a Bo inflaman cancer. .358 man. 79:99. :63 “Hawaii.ch an: mmSHmHmwmcwmIVmHmHHmHmH ‘ mom—.5 nwmemnH .émawmm. Ho ma waxy: NEW:an 8 H90 Miwsm om Ea Hmemm mmm Rica. is. ogfiimm 5:305? , _. a $33.? magma; 135 08% wagon“ ombsom HEwEnUml EH nmwmmom macaw Om :mmHm HHS” Emu Hmswm sir m3? m.an $35: Hm m sow wmnmfimw om Em» Hiram? Em mumHodm 8 Emmafl can? 5me mmfiy H mm; 35% .8 «cc. Woman Mommmfia mom moon 9 HHW . H 85on 838 8 Man was firm» H H303” A warm. Minna >cwcfl Ommmw 5.9m mam: 35% 1me Erma m8 Ema mimm Hommwm .flwommw magmgmc w HmmHQH w Homm mam mm was Humm 3 mo woman rm Emu Raw. .. UK 05 9 man wocnm, mg mam? Hm $5. $39 . H38 9. ER? :38 W no ammoammoaw GEUHA ng mma «oz 53% mama. .wmw 20$; 3 wrozmd H55 En 2E5.v . @0st moon Hm mHEwE m H.305 93m wfi no can gm 8 93mm wofi m2 Hr wHaas Baa: HEmHmsm 73:; mi 5.9 . > fimonH 253192 «2 :5 23:: cm Hra caéao man a: ENE: F ‘ . 4MB mam” :fimn 95mg?“ monommHmm 3 0:3me “dam; $627? :5 www.me Hunger mam m5 emcfi mavaa. w‘ Him 03:08 EEEHQH om gmmEmaHmw. . .233 go H58 .6an m gamma we: Hag "HAVE Gan mmHmnzom “NH” ..>Eonm m3 FEW . Hm mun Ema mam 30:me mega man an»? ~me Hm H52 H73. Arm»? US; $58 Hm 09533: mam . one? m a H: HEM mum” 5% En 9a 83a. . . . Hmaémfiafiw fin. 9an 839332 En. m5 8m. Ea $5 $35 awn. Ea arm can—8n— wdm m6 m”:me an... $8.55 mm 395». mum 8:: mafia WE Hanan in W magma mom“ magma. . .. ‘ Unmuwim 5am H55; 5% Piano $3st 93%.: Hdwmmam 3w meHHH. . . . won? Ea wan? H85 25 $373. 0:8 moan mama.“ no REBEw mmmmw. N . t H :3 0535: womji 0 4:89.33 3 .m >wm momma 0m mimm €QO 835 womowrmm. . F :53 93% mm m Fawnfifimm 32% H Emmi E8 we HF v5 5% 9a 23%. Hananamg 3.. F38. momma ENWEOEQ No Fm” EH3st 8 mum 86F om mummy Ora womame 3 :5 $33 0m ES 08% 055mm“ mewrmn 963 :9. wow mmEE. bum Erma m m and 8 mo. mag 35va mo E 356% m3 55:22me mam. 933.338. 3.?38 wovme Imwwmoéaw can Em am 3% nrfimmucwm. 3. En mafia mam. aim Eamon?" m9:er gommfimm mam m9. game a: “5272 new smimwmm Enmnwwwu Ewmnw Bun—m :3 30:53:» am roam Ema "rm 9.83875 8 m2 Em mafia. womBm >mfi Unwfmm imam A20. 3 Aamo O mm. d Hummme Om OTWDW MAVO ‘ game 074% m gm” 8% ram Woman m wmedwm 3mm 5.4 rmmw no 598 ow umwmmmm nmnm mum H333. Amos Scam ES 3 55$ 70% x W mowmm $ <59 90 53m $030799 03me Emma @9993 8:53. Eofisw omemEWmBmBm 3 m3 gamma rammn H 383 3er 0m :8 mafia mommame Hum” «26 59:53 an a 5.8? 3 ma was man 1.1.? $58 4mm ow Maw wbmfi ~52 S Ham» m Emmi: Ewe. ES 53 Swmmnwmbow o: Mammy? fidm. En 55m. rum Hoowmm mom mam EM: 239 m TERMme >3 9mm 3 m5 <85 35 9: Wm mow me5m “40. a,» mmnmmam: SE firm mow omm Era H805 Em 95:? gm? “20mm 5 WEE M in “mm/2w 48w owwwmr 3w BEAM 073mg Ermddfimm gammy Em mwmoflm ? 90% 88: Ba» mama Ex: 35: 8875.: $5 racy 3: 92am gammy Em Em: rm». Em Sumo” $333M“ m5 53m nmmmamm. b, @355: 9% Kama $5 mafia a? 5,85% 33 3 $6 #088 om :8 3&9. fine 03%.: Mafia #5 gm mi»? mcbw i mmmmm Ea Hmwfiwormm 3055?; mean. > 13:98» 5.5m vwmwwm Wm Emmq Emmy EH 85 23mm 92% 5 En wémmmsm moonw. ,3? 9w mrmmm 30mm 3am Em Ema mos mum" <35: firm mafia an a 33% m8 396 mm «Swim? ma wmofim rm Em: mama man :23 SEE _ ‘ mm” mmnn Emu Em imam cam :<w magma. ‘ ma 30¢:me Em gamma ma 53$ 059w woowam gar. 0353 33m. rm rmmamm m9 :5 095. 9a 035. = a 05w 3 csmnafism 5.3. $5 Wm can cm .13 07.55.» Boa @303 wean; ma 23 am Bum" onuovfiam mam owing—on momma 3 man fiver” om Em Owing :HEQ Hammad. m 83%. 39:me mun mflmorami mum Evan 0m m5 08% E833 is aura Em wean “30mm Sn: “a $32.5 munoimaimwmm 3. W5 ESE. $58 883553: 9%; mm.qu 0095 mm 83E. Hwnoamr En argummsmmucfim 3 m5 0333 yawn 3 "335%,: $5 mafia 5933me $25? > 3%» 39E 5% mama” 3 H55 H53 oofiflcaomwamq 95: mm m5 v8" Emma? éwrofi “ESPN wag. momammmnna M: 5.9%. ; mafia Ear 833m 0m "rm momma manna 3 F56 wavrdm :8 88: Emma 0m nmmfionm v. HmmEQBE 83595"on E mum Oommnmmm 01mins»? s93 w W ms 33.353. mumaafismwsm ,2. m woes oOflmeEEw Box” 85me Em: W73 Mm ram" maiommwmwmn— E. m mnfizma 333mmng @8255 9a 1mm m 5 $5 Ergo: ER magma Mann mlm. . ammo ma" wan wnmmmm .EEM us 96830: aim» Ev €50: acmwmma ernormm 3:... m5ch mfi (5% 03% W 35535 305%: mm 008E530: £me 29% again .fimmmfim: 9, 2705“. >955 5n :2” 3% domain ~59: m finding mamas“ m £33 :muammo: $655 w? A vim r5 9 mammmmwwmm m3»: m6; :9 cm. S. #8: mm m5 Emma. . fine 05mm man—wig gm 3?? 8 Enema can SOME SHE Fire“ 3 m 8 m gamma Em" mm «2. msmw... mam m5 max" 8%?" "a? is: Maw 33% 35m Mm nomomaom SE”. in mm @523 nwéwmaragmfiv so” 8 E: E m <30 mom mmnammmozv g” 8 :8 mm $2539 wavme m: m in. Emzwmom. 335 vcfiomw om many m 858303 a 8 vwoflomw mmm Aafiwafimmmfiflcg a Sin mmmwav maoinm 05: mm in $55 5 2.659 non"? 2E3?“ 5 wnmwmama on :8 60min ZEN mmwméruw Ema m5 magnum: Koauga firmer 38an EM flaw mm rm a wianm ma flaw—m mm so m: Winfimw Rana a». «8me Mus” m Ewan Quay»: om m5 "Ham 3 rm“ E 55;. .fibmmnsqmw. 9m $539: gccwfimmu Wm m3 mqnmmmmvwn mmmoomwgn mar won” mum 0?»an ow 0A2. own omfifi Owwmmsw @318 8x? : mating m Money 0m Wag. 3 Sun: 3 0m “$35338. Mao/<95: mom 95. m 8:34de muggfi 5 home...“ mum @538 Ms.me .33 07mm: swam 305 035 rmnmx Town 3 4w; woman nnHmvamm 0:0 0m $5 30% mmgcmm 9.53” cm E52: :52. 0?an We.“ mnnfiflmm aumwsumo: cm :5 3i MSEQ ow 05:. 2.5 51m? 0% En 03:2» 0328. mmcfigm 0 mm: “fro “84 mm m <mQ LBBmmn mond E Em Wmnoamm 93$ 033m $3.323: Ammo among: NNWVV mar Eoimmm $5 Ensign wmnwwasnm mom m E: unanimith mum wwwnmnwmzcu 033m 6003‘ Em Ogmfiowrmomawm mpmagbmnméma 5w .. > mmmsom annoflmmmmmm $5 3% 0m 9m 5528' a Erma mm $88 3% 3%. m :2 3 92mm. fianmfimmm 3 “93% flown; Efirwoifi mwmwmm: mow Em mom” m8 mmmwwm. wwm wwocmmam Scam NA.fl >3ch mam mfiocmr m magma; 8E5 m3 ASE“. $35 $5 arm: 628:0? m8 WEE“ Emu wwmazi mg: m5 538% 2:3 ARE 3% mm mama. 33. mm: 9mm mfioamflmsmrfl 5mm @ch mm >dm mam 9n :dwflmmmnmEm mama 5&0de 293mm mum Bus 5 Homm mmmnm mama man was? 943 m gocmmmm «8% To 3%:an E mam. Hwnmtmwmm 3 mafia Wm”me EHWEEE demo Owwm: gain rm: mrnomnwm com” 5% 853mm“ 3% man m3 m3: W85 Hon :5: F533. . , arommr H 35 msw 83m mafia? . :3 can cw $53 55% v25: mum wmwmm. wéwmw ESE? jinn :33 mm??? 3 Mmflnwwm row :33 van: :fimmm. . . . badmme woman on among gm 38m magnum m2 mmfima S Emminm. flaw mam HES m8 93an Si 8:; H: w a mag m E . fimnmgwmum mEuBmawEm mmm 33' mm Va mama mm 7E: m9 nrmmgca Ea Ema. Mm mam a $5 For 33%; 3QO Ba. m8; wow: :5 $5 £55m 3 En 9%; O: Wammwmm firm mgw mam Eocawamnm 033d demo 0 .5: w H H: 8% E983 23m: $5 wnmmmmm was >wnw #93 252%; 8% comma e19 mungqu firm 92W "2.98 8 #98 w 83mm $88 h? bum r 30. W93” 3% roam. 13% mafia E6. 102mm mum $5 was. 3% Emgma >3 502 a mafia £3: 8 mama m4 germ. dim ocflzomgwrmafimw “mum 7mm so mmavnfiofi Ea“ m >mm $2? 8 EE 5% 33%. 03.6 3.5%. ($9 363 mmnm H v05 m8 «vawumLuBémm imam 55m m: mam mmawm How 835 manna 3 moor. . > madam mmoéfi mflumomnwa mom: 9n mum» HM Donoavmama S m fiomflvnag gamma. M mam» adammw m3 macaw. owwmnm 33 >3 1%: $5 R959 mu firm mmnm mam gocnnnmam gnaw”. . .fidzmhamm 3 wand: «<38: m 73 <<mw Won mom? 30553me S 22.9 23:53?” H OVER a $8. momma? $.03 30 HES Emmmw Fwdmémw Awmmlnfiwv fly: :3me $5.8 32.0%an m5 83mm 3. «manmmmm 90 am: onnmmmom mg m @352.» 3%? :5 228 cm mammca Emma 23 “HEW Emmwmnm‘ Min won” mama so” 968" 13.83 mm; msnmm w: ax. mom Em magma. namrnn wrwomovwmnmmw rm mafia Wigwam m «Emma mum 8S“ 8 in mmeomwa woo. Zogmsm Winn». wwmfimmumm arm Amman: Om 5.0an c». m5 mammmammo: m: 3% memmmm :wmmmwmma Mr $0 25 EEng “5 mnmwnm «60:. we? Em MS? 2m 5.3% 2? mam firm man“ mum Roxanna 0? En a6 Bowman. cm @533.“ “:8. $8? Swanson Emma mum Emma? g: 3 m moan nwan ‘ mmmmmwnn 9m: “Samoa: $6 ma” mamas»? 8 Wm :50? m5 88mm mnomwmwrfi on? m SW. 355% m3 memo: aciwmmmcmnn Wm nwrfl. flmo 052% 3292383 mm namwmmmocm mam R cam. E woo? an. vans «mm? 5? 2m momma mum? arms Em Emmet». 30 “mm 8:. m. fin mun SEQ. no W 58.30%? H. Umflu "Eu Ed m mmww 0m gamma. vmmmnfimmw cm $6 Eunm om gamma mafia Md. Dmmnmmw: , 2 35.: M 8* 9: m9: $5 “an? 05%. >w 28mg H ER m3 8% 3. $3 $33 vmmrm. .35 no.2 Emu m $38533 0m mm 5539; Man mama?” 303:9: mafia may? am as warm“: 946%? In 2% mmwmommzw. 55: ~52? mom Em Fun—mam? v85 Y: Emu £8 min; 3 9,55 manna? B3 5.53 cm :5 $516 835% Em M3981: mammrwa €27 Em mmmnwmwmmw 0 $5 3338 cm "SEE. «€8me 3953:: “won 5335*an :03 3 mama»me NE. many ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Tao_Qian__T_ao_Ch_ien_ - Gm Grammmowr $034 me 11303 Gm>3...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online