{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

PHY322Sp08MT1Soln - I‘D*Y 32 MT‘I golwl—wbns 3 08 M...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: I‘D/*Y 32; MT‘I golwl—wbns 3/)- 08 M QM) Del: 00%] 3 De= we _; 9,252,, So 233/: Lure: 603e, —-* (I) an m am am DH: Dge :[6133 e+3©e = (afjki-gwe— ~(2) Cox/arm? (139(2) ,wflkavz. 3 LS H & Q33 4‘. QQ E, Maw/L {Marika I 00/: [d333‘l‘f' fiwfid TL; [0 Tkg jazz/x32 TIMAI-flmev—Mv YuQL- (4,) fl wmq wazarbmfm Mmmi fim Keely/4:0 -t‘. [43,: (dj)g~’ , TL; WIWWKWR 9 :3 gym 5/ / fix / e / e' m 1‘ e a a} 91/ €=( :. 66 find I 2 g e, / ' )o< 6; "SW/ad and 62 92 ~~~—ae I- 00/: v-Sinokdol malaise and -—§rno( ~mddd “5&4on Sma (And :2 02% ”find (4/706 Gad «9,44 _ 6902 O I ~moz wank carnal and “i 0 ' LQLMZCUQ 6”) M @H‘) d A 1 l a“ 5,”. 472 be 71L + V Wadi :0 ”WW" ””5““ ”>75 ’ .t- d+ ) Sing; “ML? MASK.» M C’xww-C C(16) . at '- v’wm LC MIFHM 911., - (wcmG'DV a” (a) 0‘01 ~ «(WWW 0H: Tim/pa Um Art SDIVM +rfm‘JLEl «:1 we, MUG. If 5 Ul+ full. ix:- 2 -‘\ (Locate) U‘ 0H? *z/J’L‘d/x m We sflaIM ~i(wom83/17 1171‘) = V00 8 w Wm W 014 m emf/M V—rlm , V wan; dodgers/a M M V , w=wcml9 W g/sagl («O/=60m5‘. R ' gm? go ’1»: met/+5)” fieow‘iLA-G’Hum 7(04/(4‘ ‘AA/m (Ar) Swan/LL 2776030 agfigfim [:meumdl“ M Xxx-217%! ‘63—), /+u1_oA/0Mz --.‘ ’9/ )5 (T/ (‘1 4,. z c) tr. _. ,. _: ‘5 lea” kl” ___( (a) lam—nos a ' 0Lkr a )3, [a ){s T1. ______ «”5. ’3 50, Fay 6L (9 0) "f7, ; a g . km? 1‘ kvkz. W; (T) 3: 4‘ a3 T i “(2) [ T ’43") 032,315; \ 0 ~ R ------------ w ‘ w n = 4‘1 ox A \ ‘ 3 I’vw 6.. [WW I I 67 83' M gnvw A"? I Efdgr(3(:)(gux XMX€-—KK) ,.,n ‘ Adv, HM} mat Iva/WV” "vmfiwvmr ‘ X“: fig Xk 9 wherx m , ”WWW M 3( l‘” I ,\ 513/ ’4‘ ’3') a-k(&")k (lyujmgrk ><~X>< =(dnl)k6l 3 ’30 ___. fdgv j)(?)[5”xex£ — déxkaiii D A [L ‘ ‘ 3 .3 k m Wm wwwjr Ww'h 5M “ 30 = (a—Uik as = ( 4):: 51:] 4'3 - (1’)” = “33; ”‘3; ja$rJD(?>(5kafxy-Xh‘ 3 ‘” HI’)” = afieaflm I -3- \ [mm 5“” = a: a: a‘: S M (s) Ev M Q‘N‘RLOM W, (4&7 €~=J) Irv-China: ’4U<_ /c 4‘ Q 8mm Lr E - fig cam an E ””4 D l 2. 3 4! al at i. (U a a E m” 2, S 2 632' 02 6‘2 l m J l L 3 635 623 633 (if) laxv‘t/ULA M M/OYLSSfW W 2 CAIPLMMS AA: hm. alwft gX?) MWL‘AWI’ m ““9 SM ) @I'M‘Olq nuke/ho W‘sm‘ TIA/«m g/a‘flc [email protected] Wavy; M Q a) my. ”RA/raw m, m AW- ‘Fm (myk M MW») WM 2W: (3) (”no 42 m mm remake; 4 (:2 a 3)- (ii) NOW») A; M Mat jommmw' (/1 (12a) . . « was Tm W (x) snack m E » ”6 “ML 4' our mm (cu ,/l25 _ l 2 3 gm“ r W d) ‘). E - 'aeamah 2 = [a] : 1 (9M 9:3“) PM We ('1') €Mok “'3 4W” I m E J ”4 haw: /2«3 2 I 3 4mm 1 2 Es ’ZW‘ I 2 3 me E ‘ 0‘z&man g : amaeg‘n E : ”an/114m i h ‘_ «m: = °i 2 a g 1%: g; flsigégmizwg’gtflsmwi—iégi mam-i: 2 “in 2 T Z W R f éé figf M m: ~— 8 E2: 7mm? “5% j? I W H H gm :2 Rb -~ iimmfi? ‘F‘ W L filzfvw {MWRAV (/ he}; M ‘i"? gist, $‘mefi ”if“; Wx—wWW,MN,llwmm=wwwxu>mwrw“WM"wan—amz-lmlmmw , . ,, N,“ ., 3 X W I WNW W. m _ _. m , _ 55in“) “‘ w iiigi Lsfiw‘fi? ‘ ’— a-Zwlgl wimmfi MM? A A "a \ .4 ‘4‘ €§ :3 E) I’\ a; /\ -k ,— : «Q «g M” ~ . ’ gloom; 0 O m _ 529M wxg‘fiwzmxp X} \2‘_ O ‘— ® A 9 if». —- QWX; 83 -‘ wag‘éf’; A A A «a: w ‘59; ‘53: 33 A a 50K? 2 5’?”- {3 {A} z: waZQ§=¥wfi<§€Z K? K£5} A“ W» "L 6’"? 32. @3 v as. ”g "A“ ....—. 2. ’2‘ ‘2. /\ x’boxffwx’fE ‘““ 0 Cum :mx;€;+w><gea Q; {5"} M96} SW“ ““353 “M? Mai/6%"? @E‘mfl e511 Afmaflcé‘a WC; maWfiWV/E Wbefig‘h 11612.35”; {A} , M %M%m& if??? {finvi "“ 0%; R I: “" w 1% ea (V Cfivr‘mfw?§s~kw @Léé'fifiifké‘ufi §M§ME> 5&5? fiffi?’ 0’3 31m, 0%“? 2 A .L ’- W 5:; R} R 8; (am: \ 7% TL «éwfiérquiaéa E} ”3.). as“: I\ ”A “.33 «a» M‘bwfiw ”5:“ was} )('€ 3% 2:: mflmgfixv uh. duxé’wkg” gm a; y; r 52% w 9 g {M X1 + «’20 RE 6:; (fi) “gt“:kmm {5} y g? - ' “a Kg : m g??? 35;» {femy’é} :2 “$325453: {“Mt WM; + Wgflifi {5% ”E“ 54'? "E" “ %fi 3 r; v» ”5‘ {as mmfimwtm§a2&®wfi\> :3 4R [wzfiwsawfi’%2w$5nw‘5§> T M) i5 T T X2. 2:: 15(‘0021‘95193‘5 +gm magi“) w (5‘? “T a”? ka’z + ml X .: gfifii‘umwf + 9.1133 2.1mm? .... 2%ng imam]? T T T :: 2mg}; wwzr- «5 gm égsWvégt: T , a?” a 4' 3 w R mélwxg +6525 552. ”” 055:5 8403125 47“ “5,“ “5° 8 R '5‘ a” ... Xx “ ‘WWL {:13 [AFBNWW R +4‘Qlfir ; / T T W T Saw-:5 :. 2. M469 Rgggfiwfi +gwR WW? T :3 Kg; ‘55:? (633 5 g a; 7.5»: "£5353 [135%.«54 5A 5'6 X; {5‘1"} W5 [(2. (#3 fl €55 MA ’5“? Egg; {p53 @5154; 75%.»; EM COM?) (521.2,: 35,315); flaw g“ “5&5? 5: gig?“ 5’3} 2, WE Mvm wag} Wv’k 52¢ /§§§/[email protected] vabiwg W 5% 52. 2‘0 fiéfimfl (2) 5 m W/MD; £5515“ mwiwflw‘ 51(5) W {5) TM 523 :3" KM $25055 ”~91an +619)! 544024 «gvgwR, X2. ”WWW W ”Zgwégf‘é‘zlxa ‘3} @ W 1W5"! X25 H a Xagfi}: Q K159} 5"? ”R (00 {WW (£3? XiasziioM—ix‘zgwgwig .3 Awga z; A=0= [835‘ gm“? > [’59flmfl‘32 0 \QM‘} ”5wfl+%«fi=><mnx’m3 i5; 3% ”x, (55‘) + 2,553 “.be @5’5 éfifiavldgfiffifiééf ”5% {/516me W5 waggfig‘avm @FMfiEJ Xg (”5’3 7*" ”Zilfifibmmt T x2553 2"” ”Rff w £5’%A£mwf) y WW5 W W 5 LE 53 515%) 2’" MM 55% wmfifléa {/5 3 5 (5}:fi l§+ {:"iééggfiagméxfi 75% /;3 ””3 fig" “Q’giALA/AAA ”law A? AAAAAA‘AAgAAA jAAAAAAAMmA AAA AAA AAA/gfiAAAA A” AAA AAA >AAAA AAA AAA 3 AA MW ~ymmMfimmmdm $53 WW :5? W WALL :1: Ma $3: W3 3% 1:3 fi’?§AEA-AAA AAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA AM i K ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

PHY322Sp08MT1Soln - I‘D*Y 32 MT‘I golwl—wbns 3 08 M...

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online