609_10CfinalS07

609_10CfinalS07 - a ØhCC a ÐÙ ÐÙ ×ÖaØ ieF iÒ a ÐE ÜaÑÙÒ e47 aÑ e D eØ iÓÒÓÙ Ö A G Ù id e ÐiÒ e×fÓ ÖØh eØe×Ø ¯

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a ØhCC a ÐÙ ÐÙ ×ÖaØ ieF iÒ a ÐE ÜaÑÙÒ e47 aÑ e : D : eØ iÓÒÓÙ Ö : A : G Ù id e ÐiÒ e×fÓ ÖØh eØe×Ø : ¯ ÓbÓÓk ×ÒÓ Øe×Ó Öa ÐÙ Ða ØÓ Ö×a Öea ÐÐÓÛ ed ¯ ×eØh e×ÔaeÔ ÖÓÚ id ed fÒ ee××a ÖÝÛ Ö iØe\ ×eeÓ Øh eÖ× id e"aÒd ÓÒ Ø iÒÙ eÛ Ó Ök iÒgÓÒ Øh ebakÓ fØh e×aÑ e×h eeØ ¯ C iÖ ÐeÝÓÙ Ö¬Ò a ÐaÒ ×Û eÖ× Û h eÒ Öe ÐeÚaÒ Ø ¯ hÓÛ a ÐÐ×ØeÔ × iÒÝÓÙ Ö×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×aÒdÑ ak eÝÓÙ ÖÖea ×ÓÒ iÒg Ðea Ö A Ò ×Û eÖ×Û iØhÒÓeÜÔ ÐaÒa Ø iÓÒÛ iÐÐÖee iÚ eÒÓÖed iØeÚ eÒ ifØh eÝ a ÖeÓ ÖÖeØ ¯ Y ÓÙhaÚ e8Ñ iÒÙ Øe× Ù e ×Ø iÓÒ# eÖ feØÓ Öe Y ÓÙ ÖÓ Öe 4 5 6 7 8 9 A Ò95aÒ eÜÔ eÖ iÑ eÒ ØÛ a ×dÓÒ eÓb ×eÖÚ iÒg Øh eØ iÑ egaÔ ×b eØÛ eeÒ ×Ùe×× iÚ ea Ö×ÓÒ Øh eA ÖÖÓÝÓeÓF ÖeeÛ aÝh eda Øa ×hÓÛ ed Øha ØØh e d eÒ × iØÝ fÙÒ Ø iÓÒÓ fØh e×eØ iÑ egaÔ ×Û a ×g iÚ eÒaÔÔ ÖÓÜ iÑ a Øe ÐÝbÝ Ô Ü = :e :Ü Û h eÖe Ü i×Øh eØ iÑ e iÒ ×eÓÒd × a 5ÔÓ iÒ Ø× C ÓÑ ÔÙ ØeØh eÔ ÖÓbab iÐiØÝ Øha ØØh egaÔb eØÛ eeÒaÒÝÔa Ö Ø iÙ Ða ÖÔa iÖÓ f×Ùe×× iÚ ea Ö× i×b eØÛ eeÒaÒd4 ×eÓÒd × b 5ÔÓ iÒ Ø× C ÓÑ ÔÙ ØeØh eÑ eaÒ Ø iÑ egaÔ 5ÔÓ iÒ Ø× C ÓÑ ÔÙ ØeØh eÑ ed iaÒ Ø iÑ egaÔ d 5ÔÓ iÒ Ø× k eØh ÖÓÙghg ÖaÔh ×Ó f Ô aÒd iØ×a ××Ó ia ØedÙÑ Ù Ða Ø iÚ e d i×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ fÙÒ Ø iÓÒ age D eØeÖÑ iÒ eÛ h eØh eÖÓ ÖÒÓ ØeahÓ fØh e fÓ ÐÐÓÛ iÒg ×eÖ ie× i×g eÓÑ eØÖ i F Ó ÖØhÓ ×eØha Øa ÖeÓÑ ÔÙ ØeØh eÚa ÐÙ eÓ fØh e×eÖ ie×Ó ÖeÜÔ Ða iÒÛ hÝ iØ dÓe×ÒÓ ØÓÒÚ eÖg e a 5ÔÓ iÒ Ø× 9784 ¡¡¡ 45 b 5ÔÓ iÒ Ø× 9784 ¡¡¡ 5ÔÓ iÒ Ø× 5 5 5 4 5 8 5 6 ¡¡¡ d 5ÔÓ iÒ Ø× Ü ÜÜ 5 Ü 7 Ü 9 ¡¡¡ age ÙÔÔÓ ×e f Ü i×a fÙÒ Ø iÓÒÛ hÓ ×e6 Øh d eg ÖeeaÝ ÐÓ ÖÔÓ ÐÝÒÓÑ ia Ð abÓÙ Ø Ü = i× 6 Ü = 4 Ü Ü 4 8 Ü 6 : a 7ÔÓ iÒ Ø× E ÜÔ Ða...
View Full Document

This note was uploaded on 06/12/2008 for the course MATH 10C taught by Professor Hohnhold during the Spring '07 term at UCSD.

Page1 / 13

609_10CfinalS07 - a ØhCC a ÐÙ ÐÙ ×ÖaØ ieF iÒ a ÐE ÜaÑÙÒ e47 aÑ e D eØ iÓÒÓÙ Ö A G Ù id e ÐiÒ e×fÓ ÖØh eØe×Ø ¯

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online