{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tilraun 1 - Hskli slands 17.6.2008 Almenn Efnafi 1 Tilraun...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands 7.5.2009 Almenn Efnafæði 1 Tilraun 1 Skýrsla Tilgangur: Skoðun og skilningur á einföldum mælitækjum og mælingum sem tengjast efnafræðitilraunum. 1. Hluti – Mælitæki: Tæki A B C Nafn 25 mL mæliglas 25 mL búretta 50 mL Erlenmeyer flaska Mæliskekkja ± 0,5 mL ± 0,03 Á ekki við. 2. Hluti – Notkun viktar til að mæla massa skrúfa og nagla: Framkvæmd: 4 naglar og 4 skrúfur voru viktuð og niðurstöður skráðar í töflu. Þá var reiknað meðaltal úr mælingunum og frávik frá meðaltali og það einnig skráð í töflu. 1 2 3 4 Meðaltal Staðalfrávik Naglar 0,6785g 0,6768g 0,6784g 0,6785g 0,6781g 0,0006 Skrúfur 1,4354g 1,4385g 1,4280g 1,4339g 1,434g 0,003 3. Hluti – athugun á nákvæmni pípettu með vikt: Framkvæmd: Viktuð þurr 50 mL Erlenmeyer flaska: 45,6199g. Ca. 50 mL af afjónuðu vatni í bikarglasi; mælt 20°C. Þá var 5 mL pípetta hreinsuð með því að fylla hana og tæma aftur af afjónuðu vatni. Þá voru 25mL af vatni skammtaðir með pípettunni í Erlenmeyer flöskuna og massaaukningin mæld
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Tilraun 1 - Hskli slands 17.6.2008 Almenn Efnafi 1 Tilraun...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online