Tilraun 2 - Háskóli Íslands 7.5.2009 Almenn efnafræði...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands 7.5.2009 Almenn efnafræði 1 2. Tilraun 5 – The Molar Volume of Gases Tilgangur: Að læra að mæla rúmmál gass og nota eðalgasjöfnuna og hlutþrýstingslögmál til þess að reikna mólfjölda. Einnig að reikna mólrúmmál súrefnis og vetnis og bera saman við kjörgasmólrúmmálið 22,4 L/mól og raungildi fyrir mólrúmmál vetnis og súrefnis. Tæki: Lítið tilraunaglas, tvær misstórar Erlenmeyer flöskur, bikarglas, tvær gúmmíslöngur, klemma, tveir tappar og hitamælir. Tækjunum var stillt upp eins og sjá má á mynd 1: Hluti 1 - Framkvæmd: 2 H 2 O 2 (l) → 2 H 2 O (l) + O 2 (g) Þessi tilraun var framkvæmd tvisvar og niðurstöður úr hvorri tilraun fyrir sig skráðar í töflu 1a. Hvarfinu í þessum hluta var flýtt með því að nota FeCl 3 sem hvata. Fyrst var hellt u.þ.b. 20mL af H 2 O 2 lausn í flösku A (sjá mynd 1) og lausnin svo viktuð til að finna nákvæmt magn. 3M FeCl 3 lausn var hellt í lítið tilraunaglas, og var það rúmlega hálf fyllt. Þá var litla tilraunaglasið sett í flösku A án þess að innihald þess blandaðist við H 2 O 2 lausnina. Þá var glas A vigtað og niðurstaðan skráð í töflu 1a. U.þ.b. 500mL af vatni við stofuhita var hellt í flösku B. Þá var gúmmíslangan frá flösku B í glas C fyllt af vatni með því að losa slönguna milli A og B úr flösku A og blása lofti inn. Klemman var þá fest svo vatn hélst í slöngunni. Allt vatn var tæmt úr glasi C. Glasi A var þá hallað svo innihald litla tilraunaglassins blandaðist við H 2 O 2 lausnina og var klemman á slöngunni milli B og C losuð á sama tíma. Það súrefni sem losnaði þrýsti vatninu var klemman á slöngunni milli B og C losuð á sama tíma....
View Full Document

This note was uploaded on 06/16/2008 for the course CHEMESTRY 1 taught by Professor Óliprik during the Spring '07 term at Uni. Iceland.

Page1 / 9

Tilraun 2 - Háskóli Íslands 7.5.2009 Almenn efnafræði...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online