Tilraun 6 - 6 Tilraun Chemical Kinetics – Tilraun 12 í...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6. Tilraun- Chemical Kinetics – Tilraun 12 í bókinni General Chemistry laboratory manual 2 H 2 O 2 (l) → 2H 2 O (l) + O 2 (g) Tilraunin var framkvæmd eins og útlýst var í bókinni General Chemistry laboratory manual . 1. Hluti: 1. Lausn: I- 2 H 2 O 2 (l) → 2 H 2 O (l) + O 2 (g) Tækjum var stillt upp eins og sjá má á mynd 1 og kerfið var látið ná jafnvægi og kannað var að enginn leki væri í kerfinu. Upphafsstaða vatnsins í búrettunni í hluta 1 var 13,7mL, en lokastaðan var 27,7 mL. Upphafshitastigið í pottinum var 23°C en varð 24°C. Í Erlenmeyerflöskunni voru 5mL af 3% H 2 O 2 lausn blandað við 10mL af 0,1M KI lausn og 15mL af afjónuðu vatni. Notuð var segulhræra til að hræra í lausninni, að öðru leiti var framkvæmdin eins og útlýst var í bókinni. Staða í búrettu (mL): Tími (sek): 2 159 4 251 6 325 8 416 10 492 12 566 14 636 2. Lausn: Að öllu leiti framkvæmt eins og 1. hluti nema hér voru 10mL af 3% H 2 O 2 lausn blandað út í 10mL...
View Full Document

This note was uploaded on 06/16/2008 for the course CHEMESTRY 1 taught by Professor Óliprik during the Spring '07 term at Uni. Iceland.

Page1 / 3

Tilraun 6 - 6 Tilraun Chemical Kinetics – Tilraun 12 í...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online