Viet Final - Ngi ti thch nht l Trnh Hu Chu v ng y l ngi phi...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ng i tôi thích nh t là Tr nh H u Châu vì ông ườ y là ng i phi hành gia Vi t ườ Nam đ u tiên lên vũ tr , còn ng i b n Diana thích nh t là ông n i b n Diana ườ vì ông n i b n y là ng i tài gi i ườ (13). Ông n i b n y tên là M c Tri u Toàn (20). Ông y là ng i Vi t g c Hong Kong, ườ còn ông Châu là ng i M g c Vi t (15). ườ Ngày sanh c a ông n i b n Diana là ngày m i sáu tháng b y năm hai m i, còn ngày sanh c a ườ ươ ông Châu là ngày m i b n tháng chín năm năm m i. Ông n i b n Diana ườ ươ đã qua đ i r i , nh ng ông Châu v n còn s ng (3). ư Nghe nói ông n i b n Diana r t đ p trai, tóc đen, m t nâu (11) (16). Ông Châu khá d nhìn, tóc h i ơ b c, m t đen (6). Tôi cũng nghe nói ông n i b n y r t hay nói và khó tính (17). Tôi th

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture