Course Hero Logo

Hjemmeopgave 1 - Lasse Lindberg, hold 7 P B 3. marts 2016...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 14 pages.

Lasse Lindberg, hold 7ØP B3. marts 2016Opgave ASpg. 1Svar: Forkert.En beholdningsvariabel bliver målt på et givent tidspunkt, hvorimod en strømvariabel bliver måltover tid. Der er BNP ikke en beholdningsvariabel men derimod en strømvariabel, hvorimodkapitalapparatet er en beholdningsvariabel.Spg. 2Svar: ForkertI takt med globaliseringen og den teknologiske udvikling, bliver samfundet som helhed rigere,hvilket betyder at velfærden for hver enkelt person stiger. Derfor har vi ikke oplevet et uændretniveau i BNP pr. indbygger siden 1980.Spg. 3Svar. ForkertEn model er ikke fuldstændig blot fordi at antallet af relationer svarer til antallet af eksogenevariabler men derimod er modellen som hovedregel fuldstændig, når der er lige mange ligninger ogendogene variabler.1
Lasse Lindberg, hold 7ØP B3. marts 2016Opgave BSpg. 1Se bilagSpg. 2Model 1:Det ses ud fra kausalanalysen at den udbudte mængde bestemmes i 0. orden hvorefter denefterspurgte mængde bestemmes i 1. orden. Derfor bestemmes den udbudte mængde før denefterspurgte mængde.Model 2:Det ses ud fra kausalanalysen at den udbudte mængde bestemmes i 0. orden hvorefter denefterspurgte mængde bestemmes i 1. orden. Derfor bestemmes den udbudte mængde før denefterspurgte mængde.Model 3:Det ses ud fra kausalanalysen at den udbudte mængde bestemmes i 3. orden og den efterspurgtemængde bestemmes i 2. orden. Derfor bestemmes den udbudte mængde efter den efterspurgtemængde.Model 4:Det ses ud fra kausalanalysen at den udbudte mængde bestemmes i 0. Orden, ligeledes bestemmesden efterspurgte mængde i 0. orden. Dette betyder at den udbudte mængde samt den efterspurgtemængde bestemmes simultant.2
Lasse Lindberg, hold 7ØP B3. marts 2016Spg. 3Model 1:En afgiftsforhøjelse´t¿) vil ikke påvirke den købt/solgte mængde i ligevægt, da afgiften kunpåvirker sælgerens stykpris, som er bestemt i 3.orden.Model 2:En afgiftsforhøjelse´t¿) vil påvirke den købt mængde i ligevægt (YD¿, da afgiften samt denefterspurgte mængde er bestemt i 1.orden, hvilket kan ses ud fra den ordnede kausalanalyse.Model 3:En afgiftsforhøjelse´t¿) vil bevirke en ændring i købt/solgt mængde i ligevægt, daafgiftsforhøjelsen er en eksogen variabel der bestemmes i 1. orden og dermed påvirker variablenalle endogene variabler der bestemmes i lavere orden. Da den efterspurgte mængde samt denudbudte mængde er bestemt i henholdsvis 3.orden og 2. orden, vil afgiftsforhøjelsen påvirkemængden i ligevægten.Model 4:En afgiftsforhøjelse´t¿) vil bevirke en ændring i købt/solgt mængde i ligevægt, daafgiftsforhøjelsen er en eksogen variabel der bestemmes i 0. orden og den efterspurgte mængdesamt den udbudte mængde bliver bestemt i 0. orden, vil afgiftsforhøjelsen påvirke mængden iligevægten.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 14 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
jesper linaa
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture