{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chem_370_Handout_04_21_08

Chem_370_Handout_04_21_08 - CHM 3'10 QWNGUJL W Summit...

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CHM 3'10 QWNGUJL - W Summit: 9—39 RQSUHS Efl .7 Puma Ioieql Dia‘Emmic GQSQS Q9 heu- _ T; '2 JW “5 v1 Q ( ) Q )Q (TV) Q ZET) Q; 5r: d _ Atom“. D:.EQM:Q .(‘T‘U 1? mfbo/fif) 'wfino 0.50 New“ Di'qtom it Qt 6w): CWT) 9‘ \/ m» . t -—\ . W5 Q (1/ = 0—:{a flame wa(T) :' l 1—4 W (“Gm/T) Mama» BJEM'SWW mmfwxmcs and Spamsan .0? ' meT‘W: whoa QQQMHMQ‘ET,VHMQMCTZ Mum. er°t<<T1 60 t I. I 05017 (-73 =ICU+I3 0‘? [-g. 1;;ijde .. . _. . .0 I I 0°an 11pm um up}: cm: inn-sum) our ub = SCI-H) =31+I my, Aka; 9.3+th: _ M _ t - rot Q“ m = SWEv-B—rflba , O . Lev, rqrbtt'f) = jg: gMWW JG _(L e {W “PH”: 93:0) 1 - MC. QUQFVK‘Q and 31.11%51’} SEC,1%,Q ) I. ‘ I rot .' CV3 : __L Q. (Tarot _ . mm. ' 1 W G‘zAtfimmnmfimnxbmr—fiw 'M 9. doe-m wmmm Ajafiwu (an). dam awn-many“ mm in L59.“ Lawn-Lu . .- wwnien wmnm..mm¢bm Waniiunhm. WT,'M n.1,mm3 I comical ' “MC {4wa- 2—35 _. I t m _ 3m Wm, Wharf»: Q” = Ha qr°t=m-.e CHM 3‘10 WNM in. dim-mm «.394. mm 085' moww W dog Mafiwéfigtam. am Mon 6&6 Gibbs). WWW (Cs) W W, m» MWKWW. 602, Hakim. .95 model. W M ucb 6° °° Vile Q 5' éu?[~%®] : gotx?[flgf-‘¥r] I WK m mwmmmwfifimqfiwm 'Wm wink NMM mwummflfiavmmmubh ’%uW.ofi:T;300K - D) an Mm?» mum wag mo Lb. gawk-M w. ém F; w LL; Hum-“J43 Um La. _ I (1'1) {Wt F; W ti; a» mi— u‘mawflhgim W» in U’:.\,o.,.. .. maxi... Q“) 4min MWmmmmmvzt,l,--n W M at m EYWMM— m eras-aim! nanmqmmk (1% I q-‘ngtimf‘mfimm (29$) :15 .a icg'Rigr QPPVQV ‘mqt1°(\ “ m {m W Lu» mabmfimqqgm don, uNMQL _ nevib 91.2.1: X _ prl ___l:_. Cf”) CT) 3 0%“ XV : ‘ . the )‘k Flax - Ww' 13L! 'mmmmfificvflfli WM)? 'MahxufiB—fiw $1720 vib Q (T): 9%“@ 'l “”P["§L'jri] é—y‘ n, mmmm Molna’flen. L35 QfibLTj bu. Htm’mxw ADA.) PWEOO- LOW T<<6m$ J Qm'bfi) :1 J l .W 17):?” (my; mm, qmbm = M # 1gb , .L '- }“(“'e":7‘j g ' éfimmf mm», q LT) ~\.1 3“ cm. mm eat-exam», chm, / T459" I cvtfl : 490") : ink + CVGBC'fl ' -""Q%“@ dd” '1 chfie’nfll w evil: 4- uuekmfism E "o “'5 - mm C“: CT} :zc’U‘ZotrL‘3 9-91,“ éfi'cbwfiq immxwwwmfigcv Lfi‘gmwMLm pikg-M,Q§1‘%U~U—QO-loj. érerx T<4emb,'m aabm gow- ' PA? T1300Kiofik_Ww-\mwin U:0.mm+fiw MWQCEO'LK. '0’) 0.5 1.0 7 1.5 2.0 . 779 Wu)?» mourning V MThe temperature dependence of the molar vibrational heat capacity of a molecule in the harmonic approximation. Note that the heat capacity is within 10 per cent of its classical value for temperatures greater than 9V. Thus P . 5'“ example NQTP%2 'av E «g. \J 4, """.._ A15 6— Since E (T) d. . F _ 3x rM_ . (T V)‘ my I 2"" Nkew'flflv .Ti. ‘ V) 2“: 'BT-T {1* fit NAT +NM + (T, v3 5%? 1/ ,. vbb Nita“3 my (SMIT)*1 Lé‘il. i M Aim» Gem Lmoqulx. (P>fi\ ' g9. e5 _ 'rut (no, ' NM . '5‘ ‘= iii .; ‘69) {3% WM ( fiQflEf-S) ; M q PWWCP>Q) 131-1- 1 3/; GIL-YT! = V] MrWi-i-ml “Put, T . oi- _~ _____.____, , , Q? ( )V) : @rotmfia‘efl\w - . wmififl T = 1 dry» Mfufimmm nonhneo.“ _ _ m$£$tlbnd~ GPK‘WQEM umrkuwhj. W W w my I“ w m- * - - Makawfisfih-‘ej @AWfQfimfiM,flm%¢d-fiafim :gNhTLbhn. M—an-MM mind: ' C T : WELT) 3 w .6— mm 1.1:. M £5; .M'w'lm 5 mm (mm. 31%qu6 mm mm Lheh Mm m men—Jim ,mm mud ML wwfimmfi» Mflwfimwfi a. W wawmfi. Mgmmm Wag.) Q, 4%me sjah‘u Ma? - $61 in mbw'rakw‘ Mmmua mm mods. (fimmdilx— And:th m um): m L56 m “\‘m q/a 5* “In ‘ MN- Wt w m cm om W awe» mam: 'cmcfmmm mmmm N am WW ms:wa L95 %gm B’otwhwi. _WM,NMWLW%6RLOW" wmww 1"Brmnflfimmmm'inWEMnmmflwm,mM .‘WW'HQO‘HM-MWMM'mLiLMfinwbmuW.MM yiiufiwfitmwmmwwwmwwgmw. \‘C‘S’l mm 8&be 1.01%: am. aw T»>e”"‘° Wm WM. mm, M cv MK (=J5nk—+tn\<-> mm m Jam.me e‘fl’ mm Wozdugvmqozwsfim win); 13mm W. WAS: W {,W, 13 mm Wwemgwg’muls}. mdfiogm Lbdoux M waswm WWLRVM (Await KW WMM(MJqU\ L‘é 610.11,,flyt‘glxm). T+ R '\' \L’C'LQSB'M Ram/Yb ‘15 T: TFMSWEML R —_ Rntoda'm \I = \JMWL Ffl'mqa 1%:er Ow CT) - ' T57 9M ' . ' W Rd w V=u "Ta-51+ 534.635 4r“ Classim—‘l / T [llm'zJL ‘ c‘m 531m“. T1 R-hSS +51: Chss'mul gmasinul _ S;E Nflhwfllm.$hflwh .sb: Awmwdfiu.dmnA as “:2 Wmmukxfic GMTB f I QVFELts . _-*-“--——--—.... Mafia: S haw ESO‘EQPQ . I.___.____ CuFVEg w M... M V WSW QA—k— EB *—3CCL—+d0 Tile/fl - Q d. .--Q_Efl AGWTX-s—«RT/QMWMSW) mach - MM /43 (g 8' (—T-\ 1:: ’C: (gigs _¥ CA (3%: - Cl. (gf: ‘“ E (;{3 mun Moi—Q. W e M554; WW MW} P; CL 13cm and Usmj Far (ma mom 6 e m; ' e F— (QT- w (n¢My.van1e Cifi P V ‘5" RT "“ V ” T55 " “r: Pg’lbcu‘ nukes Ham up; mi‘i‘l' w "0156543) map; 339.] G WT) =‘ ;/_VA‘ Do—hggm ’ mfi“@ I (TIVEJQr°tCT\ elk/WW3”? ‘fTfl? i .Ffim¢4%_ e¥p fifimfiu th F):: i bcqp I"'L¥\é§:) “M “m '3. W W . NO 30! m CUL. {no m _._. W [L A Gem RT *1“ 305_64v~9\.306 (63”,9 I _'(<%m: HE‘MWVMT WWW/M d. WW ! [Wm/m [chum/m5 “1 [Li VJQTénQTrMQJMhfi AH“A:%MKU%[%$wq_nQT 6mm = ~N$Tfix[Q——wqu 1%“ : flNDO _.;. NRTng, Whom w N “jnég @cb;gm rwcué‘ 3% MM u-‘min. A. sun-1M, £95 my amelL.sJ°wrrL‘Ps’C\<J-M (might up amq) M6411,» a 1 Km» 5'. tan)“ (T) at? ['AEo/JLT] fimm M; 7 . MM +Wbfifl-L + vimm (l ruck—7 O . .— _ b a. LEO -"' 5% x130 ._ _DXa’o ?6V'= RT 49¢ nzlmflL= “Fm—II- - I..P.T__e . Isa-V. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}