{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KS3 - Ad Soyad Numara AKM 205 AKIKANLAR MEKAN 3 KISA SINAV...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ad Soyad : 19.10.2007 Numara : AKM 205 – AKI Ş KANLAR MEKAN İĞİ 3. KISA SINAV A ğ ı r bir araba kaza sonucu göle uçarak tekerlekleri üzerinde gölün taban ı na çökmü ş tür. Araban ı n kap ı s ı 1.2 m yüksekli ğ inde ve 1 m geni ş li ğ inde olup üst kenar ı suyun serbest yüzeyinden 5 m a ş a ğ ı dad ı r. Kap ı üzerindeki hidrostatik kuvveti ve bas ı nç merkezinin konumunu belirleyerek sürücünün kap
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online