KS4 - Ad Soyad : Numara : AKM 205 AKIKANLAR MEKAN 4. KISA...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ad Soyad : 05.11.2007 Numara : AKM 205 – AKI Ş KANLAR MEKAN İĞİ 4. KISA SINAV A ş a ğ ı daki ş ekilde pompa hazneden 220 m 3 /saat 20°C’deki suyu emdi ğ i zaman toplam sürtünme yük kayb ı 5 m’dir. Ak ı ş atmosfere bir lüleden bo ş almaktad ı r. Suya verilen pompa gücünü kW cinsinden bulunuz. Serbest s ı v ı yüzeyi ile nozül ç ı k ı ş ı aras ı nda Bernoulli denklemi yaz ı l ı rsa a ş a ğ ı daki denklem olu ş turulur: 22 11 12 kp pv zz gg ρρ ++ = + h h Burada (1) noktas ı serbest s ı v ı yüzeyi oldu ğ u için p 1 = 0 ve hazne yeterince büyük oldu ğ u için v 1 = 0 al ı n ı r. (2) noktas
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/11/2008 for the course AKM 205 taught by Professor Erkanayder during the Spring '08 term at Istanbul Technical University.

Ask a homework question - tutors are online