KS1 - Ad Soyad Numara AKM 205 AKIKANLAR MEKAN 1 KISA SINAV...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ad Soyad : 28.09.2007 Numara : AKM 205 – AKI Ş KANLAR MEKAN İĞİ 1. KISA SINAV 6.00 cm çap ı ndaki bir mil 6.02 cm çap ı ndaki ve 40 cm uzunlu ğ undaki bir yatak içinde eksenel olarak itilmektedir. Üniform olarak kabul edilen aç ı kl ı k özellikleri kinematik viskozitesi ν = 0.003 ve ba ğ ı l yo ğ unlu ğ u BY = 0.88 olan bir ya ğ ile doludur. Mili 0.4 m/s sabit h ı z ile itmek için gerekli kuvveti bulunuz.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online