h3pages - a a lII SI IP ar'o.^rlunoJ slql ul dND pue...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
.^rlunoJ slql ul dND pue acD ,slrodxa lau /aru€I€q +unoJre Ierru€urJ pue plrd;;q+ ,arup -Ieq lunoJJe luaJJnJ aril ,gur^es Ipuorleu ,luarulsalur Jo sanlel aLIl are 1eqr11 .read rad 966,979,1g arunsuor uoqpu puelsr aql sluaprsar aq1 read :od.7.g sr spuoq asar{l uo aler Jsara}ur ar{J .spuoq u8ra;ro; Jo 000,009$ sul o .l,t.ou tI u8raro; Burrrnbce /s+rJrJap JunoJ)p Ier)ueurJ lulrdur pue sasnldrrr, lrrr-rolrn 1.r", -JnJ ueJ uoqeu puplsr aq1 sread lsud uI .sarJluno) Jar{lo o1 palrodxa ro d1uro1 ual€a aq u€r pue saa4 arD Jro IIE, slnuoJor llro^ uo{lnu 1$ read dra,tg .paqueld aq uer saa4 /\^au ou pue raAaJoJ a^rl saar] asar{J .saar} lnuoJoJ alqrlJnJlsapur rpr.tt palropua sr uo4eu puelsr le.us y - -. ldrlunoo q)ea ur uo4drosqe pue ,aJup lunoJt€ lualrnJ ar{J ,}uarr4salur €urnes Ieuoqeu 'uo4durnsuoJ sanlel urnrrqr1rnba "q1 "rn lerl6 .J zaler lsaJalur Jear plrom aql anlp^ runr.rqrlrnba aq] sr leqM .4 Iear plro^ ar' suor+rur-ry ,n d4rrr-,K",1i1#;"#i rn pue d.4unol auror{ aql ur Bur.r.es leuorJeu "4r1r4 .o 00ZI = rL :lnd1ng luarudoldrua-11n4 06I cC :saseqJJnd lualuuralor) .00€ ,oc, ,saseqrrnd luaurura,to8 1669 _'ofu ,saxe1 1009I :,o| ,1nd1no !.t00t - gZZ :,or pl,]uaurlsa^ur poJrsap !.t00t - ("'tJ -'ot^)t'g + Ogf ='ocpJ ,uopdunsuor parrsap :p1oq sdrtlsuo4elar Bura,Lollo; aq1 drlunor u8rarol aql q .9lZ J,saseqrrnd lueurura,r.o8 !002 _ J,saxet !006;= I,lndno :.t002 - }gL pl,luarulsa^ur parrsap :..t002 - (t - .t)V'O + 1Zt, p; 'uorldurns.rt, p"rirnp l:l "q, drluno., aluor{ arD "r'lrtH:::Ui:::"iilfiT Aurouo)a aruoq aql ,sarurouoJa uado a8rel o^1 ,aprrtro3 ffi noau s*{} LItI,vr (p) 1re4 1eada11 "r", ;"ti:;;'iJ:i plro-^^ aql Jo Ia^al qrpa lE uo{[q 7g dq sasrr luaru -lsolur paJrsap s,d.rlunol aql dlr^rlJnpord arnln; sasearJur ler{} uor+p^ouur lecr8olouqJal e ol Bur,rrg 'uorldrosqe pue,uoqdruns -uoJ parrsap ,slrodxa 1eu ,sn1d.rns luno)Je luarJnJ 'luarulsalur ,8ur,res Ieuorleu s,durouora aq+ purC ., .80.0 ^,t,aler lsaralu Ipar plro1\{ luorpq 0I$ =, ,sasugornd luaruura,ro8 iuo{lrq09$=,1,1nd1no .'dr(uo{lrq 00I$) - uollllq 9I$ / ,luarulsa^ur !..1(uor1qq00l$) + uoIIIIq pS ,8ur,r.es Iuuo4eu nt00Z- 0gZ=rI at009-r4l.0+ gZZ=r) ^1009-00€=H1 ^.t009-"^9.0+00I=H.) :luarulsaAul :uo4drunsuo3 drluno3 u8ralog 000I H4 :1nd1ng luarudolduallng ggl = Ht :saser{Jrnd
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/17/2008 for the course ECON 502.01 taught by Professor Mccafferty during the Spring '08 term at Ohio State.

Page1 / 2

h3pages - a a lII SI IP ar'o.^rlunoJ slql ul dND pue...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online