final-20161-TURK-101-4-21402030

final-20161-TURK-101-4-21402030 - Gkhan Hseyinolu 21402030...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Gökhan Hüseyinoğlu 21402030 KARDE Ş ÇE YA Ş AYAB İ LMEK GÖKKU Ş A Ğ I RENKLER İ NDE Bu son sonbahar ayında sarı, ye ş il, turuncu yapraklar gibi bir o yana bir bu yana savrulup hayallerimiz ya da sorumluluklarımız u ğ runa ko ş u ş turup duruyoruz. Bu mücadele içindeyken insanların geçmi ş te ya da günümüzde ya ş adıkları acıları bazen görmüyor, fark edemeyebiliyoruz. Bazen ya ş anılan trajedilere sabır ve olgunlukla katlanırken bazen de küçücük dertleri büyüttükçe büyütüyor, kar ş ımıza çıkan engellerle mücadele etmek yerine daha ilk ba ş arısızlıkta gücümüzü ve ş evkimizi kaybediyoruz. İş te “12 Yıllık Esaret” kitabı; özgürlü ğ ün önemini, insanın isterse her türlü zorlu ğ u yenebilece ğ ini gösteren ve birçok ders veren de ğ erli bir yapıt. 1800’lü yıllarda New York eyaletinde özgür bir siyahi olarak do ğ mu ş olan ve ba ş ka eyalete kaçırılıp köle olarak satılan Solomon Northup isimli kahramanımızın on iki yıl boyunca ya ş adı ğ ı kölelik mücadelesini anlatıyor. Eser, kahramanımızın 1853 yılında aynı isimle yazdı ğ ı “12 Yıllık Esaret” adlı acı hikayesine ait anılarına dayanıyor. Özgür do ğ mu ş bir keman virtüözü iken iki beyaz tarafından kaçırılıp 12 yıl boyunca birçok deh ş ete tanık olmasını, ya ş am mücadelesini ve kölelik hayatını bizlere yansıtıyor. Bilim ve teknolojinin büyük geli ş me kat etti ğ i bu zaman diliminde her ne kadar ırkçılık sorununun eski ş iddetinin olmadı ğ ı yansıtılmaya çalı ş ılsa da halen ne yazık ki varlı ğ ını sürdürmektedir. Irkçılı ğ ın her türü, insanlara haksızlık ve onları ötekile ş tirmektir.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern