ps4_soln - EE “’7— Problem we v gauze/b cm PNHWI) 16...

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: EE “’7— Problem we v gauze/b cm PNHWI) 16 Suppose, tkdl: E0) ha.» 193mg eon-Lanai: poles = NO) _ N0) fits) rm - M <0 (SWOLS'PQU'Pg) amL pm:ka Crow/50's eat-pans: on Ecsfi= “ + .59...+ C}. a) 5"P: 5'177. 573 E69 bcs‘) : .5... c2. ZS'pl + $~flz + 5*“; jbC§3 NCS) _ .5:— C ‘3 D 5) - i m + .ng + H5} mew-mum M9 = c‘ (51);) (6-33) + age-m (5-93) 4— 6: (S'fiW‘Vz) SOL/Q gr- ‘UN- Caa'PFlCWn'éj Cod (mat Um, cover—~79 me‘thofl‘ T/ué 13/ .& ‘Fllflr J $Jb$ S: “(5) ‘s-g : [0‘ (5" 4' (1(5 4— CBC/43(5‘PL)/ 5 = p. g) C! : Ms) (5"sz ('3’ EE Wz Progeny Sal; ‘f SoL'quns Prob‘em 16 We Mag ‘5‘? [-5 I ycn'ékcwgv [:0 has) “M '- 0Q) ' : (s—{QCs—PQ + CS‘PMS‘P3> +' (y‘m(5”7">- A»er thE D ’(53) DOW ska» t’e opened/nuédr % eadoc'évn OIL“) “be M. 9. —-— Ms) = (svm o—m (>15) :: (5‘91-56'93) 5 3 R 0:03 \hh :. (54mm) DIW‘vf’} : (517001;) In golfing) W091 : awfflypp) who"), L7) (/4513) %?‘t 9"” 00 a (’81? W QUS'E Qfiflreuwn ‘éo raplm ‘tkv Cflo/fil’u r% éflva‘kun C3) fines: EE WQZ— Pmbbm Ste» LI Sets/£70173 ProtAQM é“ +$ s + w 1, gags) .—. K We = k“. ..._____a___. .5 1.! S + QWO «we TM» brows-£24— pbnu‘licon «# t)\¢ ECH- D‘r ev/ovcdcfl'é MO&I L3 6 (599 c 2 S \ 5 5 (s + mm») (7. I fiéflgk = : meCQflS fl 6—9772“ [ ‘é—ns—w) —= (0+C‘ 5 \-———-J Fob) fl ‘buo p05,} QC?“ #iwms 0! 7 CO ’ (73.0) (2((7‘ +—a~wa> l-gcgam/ -. 721—1.? 7 = 0 l thw+ub) _ Q‘ I (7 +210) 7\(’A+ «’03 ' mm 3=‘“Wo z k (—1 a) I .2; I :eruwo-hs) 6‘ '3 K (0k ‘0 ,_.[___._....—— -Ts' -Tawo [-9. 2 £49 * - I: _ ’ i .5 S ‘ .413 + K cw l__e’TSe—TGWO 6t) _ L 2‘}: K + cha) ll 7? m 2'" a - ef'T““’° 642): K + KCm-QCE'I) Z __ Q‘wao ‘5 [(C-Z - e.- TMU") + Kcok-tDCE-t) A k '7’": rosy/{3 exactly Moe'ka flag cge’wz'Q "5 firm/Hem 12-) Fabien? $06 3’ thrQ. 2+!» N 24’40 E’E wz. Problem 5% ‘l S'a/Q‘éIS/L} Proaem l7 2‘ (.5) 3 A“. s c 5 +1) 6 (a) z ‘22:,” i GECS) 2a 204+ Te all/019$ P 2 ~ 5 j 01°ch 6 (5) 2‘6” Eds-2*.— “Qfls 60? ._._L_——'- is g ‘ 2 “as #1372 wins—2) =C° +°' FAQ; a": .49.— 171%) I 00‘ L to __L_.____._. Ca 5 -""‘ 1+ — (7:0! on E ( ‘7» 21m) hem“); : (1 so 2 =0 152(71-00—67361-793‘ ;\ =0 —.-. o— ‘oD- (n -e‘“e”)+t7\+\)(*TemeT’) j (2+I57’ (1 ‘ 6"fie-m)?" / = “loo-€43) “‘ ’°(’T€_n) “TS 210 ___._._.____._._'T3 -—-Z-:————————~ s e ’0 --I0 (I - e ) Z ' (l — 6’”) L __,____..._,. C‘ s C a Lo Iraq) A [O a ( he. ’ ~73 *7“ 7W! "6 a E 68813" __ 2" Io(T+:‘)-Io s “ + lo Z=e5T (I - 21)?— I“ able-T = a la (T-fO'loiz' + ji- -——————-——-— z -e’T‘ Ca”)?- Prob‘em Set ‘f Solution) EE “1'2 -5... Prouem I7 {1 .— Z. M 2“ i 6 Q) ‘ 24 7! Io(T'+l) Io-z?’ + log—T} —' to —- 10 : fl’z—j}; ’ 24 2— 'e (e' '7) Z loLTH) ' "’53 + “(3‘02 A _____________________._._.. (2,") L2,— vex?) -T ‘7. G C ) 2 D01 do +408 1+ IO 'IOCF-H) e g __ m p at -(1+e‘7‘)z +277 ’ 0.000 ‘l‘Ii-Z + 0. 000 ‘1‘]7 ' — L‘7‘I-Z— 1- o- 77 —-ch __nT‘§ Nay Cons 4995’ : 106 = 6 0(3) 2 vwa) fix. '5' 6 ca) —-oTs “(We M?“ 60(2) : 2—: i L5 9. S jwmj 4" 1 50 6,0» ha) a. = 2:!- g '07:} ’A‘Clntk/ Grfler a 5 $95,. 073 US"? the rasJ-x’: {PC33én-FSS“ :— F'kCS) e- J in 6Q: 24 {e m -" w ——.2 L51 Ww2=e ’L— e 6V)V¢ben 0 0017?:- + 0.000‘IQ7 2"(z‘—L<172- #- o - 7V) 6p(%‘) 3 _L {0 answnr in panel.- ~v+e tki: 6912-.) is (“‘7' order) Jule GPCS) has M‘E'Hée art‘th E E- 13} PPObEm 7 Sta/J£005 -7... Prabbm W t» anfl- per‘cn (a3) a)J dfla (e) (a) + 7" M5) -—-> (,0) E65) ens) " T H65) 6'6) CCS) = 6(5) 3*CS) ~——-) c“c5\= 6‘15) EH5) Egg) :. RC9 _ HQ“ C-kcs) ____3 5*“) a. {13“(5) ~ H’U)C+‘U) Lot 2:36er than 0*03125651' =C(%)) 6+9 “ml C(22) = 6(2){ N11.) — Manda-)3 66%) E! + sea mm} = 6a) uz) 601') l+6(%) HOE) aha?“ 5513 ‘f 50,019 Ion; «SN-1(3) - Hmfl'cs} - 6%) “9 (1(5) = C(S)ZI+GL3)3 :: 6(5) [(53 — 4K5) O‘C‘ss = 5(5) my- MC*(S) cm 1+ as) 1W3) q». - scg) <53 4‘, ,flQL’S * 3 ST Staffing E :e ) H- \ SIMS , ; Lfigfi a1) I+60> C(%) = HASL so Note {fixfi we. cqnna’t; Janna CC%)/¢C%) baa/(“5‘9- RC5) is mafia 1961 Gas) MW. me 7; “MM. 56 «81 Problem 5% ‘1 sow“; -9— CC“ dame; MA; (4) $222,: .553” 14/1942 Aug 50 we can CG? %) c493 = 663 5’15) UM : > Eas\ = {Am —- HQ)¢*‘C§\ — cues) rm 6*(35 : 6*(453 Busts) (a) w Replace, XI‘CSX) $7. wlt‘) X(%)) the” 256 EC?) 21+ mags .—. Illa) ' Nada Hun (1:7) if?) _, HIE) C(g) Ecz) :— “6(3) H'Gfib) Suésfl'év'he, the. Quad; racy/15- ,050 (A) C(a : 6(%) 5(a) = Mama) ‘ maezwue) H—Gca) l—HSf-Z) a2 2 + W = w) ) I H—Gtz) “raw Hg) #40 .So 66%) _—. 1+6(%) “ 612.) (21%.) !+ M%)6(%) ‘— l 1+ 66%) a?) 6(%) ’ M ._...._._..., W ‘53 H— 5%) +H(%)G( 1}) EE m pl‘ob‘em sent 4 sob-£157: —/o- 2. pbinifd 0mg Noble, $3 Ca)J (5), «Ag (G) (a) EEL/ “53 ~—-——a “5‘ + \L- ms; 3 (m C (s) = 6(53 {RWQ- 5‘19} em = macs { («figs—6me Take, fl‘G Shy- atrdna‘Ey-m % abuafbwb “0‘2 SvAS‘é Xkflfilz 5657 = X (-27: 0(5) = 6’29 Ems) 4%)} :9 at) = 6sz fem-15 a3 m9 = iH<s\6<s>3*Em3—am} => sci-v = #75 (a) Uta-602) .———-—- EM.ng $62): BCE3Z1+ Eran->3 = Mama) :9 m); 7‘67"” {if—2) twat) FIG—1&2 C(72): Gama) - can Mpg—(EM?) C ‘- "‘ -—"“( (a) : 6(a) ? I __ H6 (a) g : 6B) 2 1+ HEM—£1 HE -&J Hi) [HR-(e) 1+ HER-z) ((2) _: Gci) KL we. can akin-n C(g)/£[_a) L69} 1+Efiz) becan 2(5) 35 Jamfleoa W fi IS ‘Fc/éerlyq K.) 5C» 2*(3) I M“ flag this b/OGL QLcLVr-am 1:5 eauwa/anzé £1: potr’b Ch} 445 we «Route. ref/(neg 'bw {amp/Off fin summer wzkk onQ. Samfl/ar— cz-Fkr fig fvmmer'é Aflg' 5° (Ive QKICL‘E' £0 ob‘bafo Jame I€5d/ 4hr cow/’25:). cos) 2 6(5) 5%) —> 0*(3‘; : 5%) EM: 5&3 : (2.65) - HCSDQCS)E’*($3 a 5‘15) ; 237:5)- II-Ts“ Etc) ’1”- SULS'E‘fi’fl-‘e X *19‘2 =ej'r’ :- X (23') 1’13 «’51-'20? cL—a) = 6(%) Had I , v ——7-F"(a 5 z: _ (a) [5(3) _. Ma) 6 ) (-2) 3 563% “3:62) Enmm 4&1? E (fa > 6(a) t Z 4‘ eyeing tin: ~————— Salvfwn m,er 24w, fQSv/t Tn (b) [75 na-EeuQ, above.) the .osJ‘b axe, eyvdéfn‘é kaw? Rf“ '5 ebfli/dbqé + .—>— ‘ L .\_<_ JR’ RIG—1W2 6(5) = [2(5) - H C)" -—-> E915) = P3253 - H‘cs) <19 éhmmdi. 5415) m * ____ C*‘(s\ = 6‘6; K‘Cy - 6.6: H‘ts) cm) c *6) 0m ‘— — -/Z.- 55 m Problem 54:6 7 SOL/fie”; C (5) C as) = Gas) Rag) - 6(5)”. (9 [97,53 cm) — 649mm as) CCS)2I+GCS)HL45)3 ,-_ 6m us) — Hus) 0’15) (fits) 6C5) cm - _§_C_S>___.,- [LL53 -— W D’Yflc‘zs) 1+ 66) Hal-5’ 1+ 60) H2553 1+6”; H 6 _ e. a ’ ,4... Mg) C/a) C62”) ‘ Hfiazg ; 2 [+6H’L g? (1%) 3 [+ ; ififléghlb(%)rg ; / z )‘f‘GH’Li 0‘69: 2 6R 3* - Elig— gbwe canna‘fi 05‘5"}! (PW/2(a) becmbe. Kcs) lb "E/émg LNG”- ,t :r Sam/L1. ~13.. “9 = M96 1‘9 (he-v) K E ammo— macs» ' m] 5 {64a (83 6gb“) +0110 K EMS) ms) “5796(5) " 6U] 5 To 54mph; 6x/lneaSlon ‘Qr Ck(85) .Qeé 2L :es‘r 62(2) = i *(1 £60] m was) .02“: 6‘02) refinaen '6' 62, 20+}- Dr eavNJ‘fé o 2% éfln(3)é%bCD, USE? {£5 tuna/é aJkM¢ as {h E’xflross 612-) = c"(s)[&_ er as (CV5) = K Gite) {5(2)ch - Debug) figfi (V) {70 Ohmmi 6 (-25), To Corbin”) u-Q nePaQ ~1y- Frguem 56% L‘ SOIV£(G;J) "IS- W 2' ton-AW Fran v.2. bled; £67m) 3(5) =- SECS) s 0 if“) K [ 0st m5» — mum—mm] 4.. Now flag”. 3.5%) = Effigc—sz—S*(i'€‘5r) J 151$ 1:5 60:) 7; 11% £04 or Wfl-é mfeQi/ 6P(5)' Us? “(/16 fleénrémo, 8(2) = may kite-Alma) - 56—23%) ‘W Sdlmg 4;,» Eta-)1 ER)?! + K6413] : szwm)gua-az,3 8(2) :_ 61%) 145% Elia} 5(3) J 1- K 642) Use, the. WM; to enmmfi 39;) in eaudfiw CV). ("cyan 7 Sch-films Subs‘hflrfih a” ((2): K6299 {Mt} 3(a) —b(%) 6(2) ' fur" 1:0 fi‘w5 : 6.623Kb{%) Zena—C693 l + K6\(‘5) C(%)D+ mm] = mama) Emma] («ca ~am) - quczv mama) (ma—ate» @1246 C(2)}"+KG,(?J + Keir-27MB EI+KG¢efl .- K6L(33G|(QKN )A] Caring. ‘-‘ {kszcaflfi [HKGAzfl - K wag) Mm} 2(2) K 616%) Ma) [4- K G‘ca) + K6711») NE) ...
View Full Document

This note was uploaded on 07/23/2008 for the course EE 482 taught by Professor Schiano during the Spring '08 term at Pennsylvania State University, University Park.

Page1 / 16

ps4_soln - EE “’7— Problem we v gauze/b cm PNHWI) 16...

This preview shows document pages 1 - 16. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online