M1_Kesantunan_Berbahasa_dan_Kemahiran_Perhubungan_Interpersonal

This preview shows page 1 - 9 out of 34 pages.

Modul 1Kesantunan Berbahasa danKemahiran PerhubunganInterpersonalSemester 2, Sesi 2016/2017Fakulti Pengajian Bahasa dan Pengajian KomunikasiUniversiti Malaysia Sarawak
Objektif Pengajaran/Pembelajaran:Mendedahkan kepada pelajar tentangkonsep kesantunan dan kepentinganaplikasinya dalam komunikasi danperhubungan.Mendedahkan aspek sistem sapaan danrujukan hormat untuk memberi kefahamandalam penggunaan kata panggilan yangsesuai dengan konteks budaya dankedudukan individu dalam masyarakat.Kandungan ModulKonsep kesantunanKesantunan berbahasa dalam kontekssosial dan lingkungan penggunaannyaSistem sapaan dan rujukan hormat
PengenalanTingkahlakuberkomunikasiberkaitrapatdenganmartabatkehidupanmanusiadanketiadaannya boleh merencatkan perhubungansesama manusia...Proses berkomunikasi boleh mewujudkan kesanseperti berikut:membebas/mengongkong kegiatan manusiamerapat/merenggangkan perhubunganmanusiamencipta/memusnahkan keharmonian dankemanusiaan sejagatmencipta/melenyapkan mutu kehidupaninsan.mengangkat/merosakkan martabat hidupserta ketamadunan manusia
Konsep Kesantunan BahasaKata santunmerujuk kepada ‘halus (budi bahasa dan budipekerti), beradab, dan sopan.Kesantunanberkait rapat dengan sifat kehalusan budibahasa atau budi pekerti atau kesopanan.Kesantunan bahasapula merujuk kepada penggunaanbahasa yang baik, sopan dan beradab.(Awang Sariyan, 2007)
Peraturan Asas BerbahasaObjektif:mengurangkan sikap saling tidak mengenali dantidak mempercayai antara sesama manusia.Ketika berkomunikasi, beberapa peraturan berbahasa perludipatuhisupayatidakmenyebabkansesiapaberasatersinggungdanseterusnyamerencatkansuasanaperhubungan.
1.Bahasa yang Baik, Sopan dan Beradab2.Komunikasi Mata3.Kedudukan Tubuh dan Pergerakan Badan4.Mimik Muka/Ekspresi Muka5.SifatSuara6.Menimbulkan Minat Orang Lain7.Memberi Perhatian8.Menggarap Soalan Tepat dengan Situasi Perbualan9.Memberi Maklum Balas yang Jelas dan Eksplisit10.MemahamiTabu/Larangan dalam Berbahasai.Eufemisme/Kiasan HalusEufemisme merupakan bentuk bahasa yang lebihhalusdanmanisuntukmenggantikan perkataan asal yang dianggap kasar/kesat.ii. Sirkumlokusi(berbelit dan berkias)11. Mempunyai Empati Terhadap Orang Lain12. Bijak Memilih Perlakuan/Tindakan yang Sesuai dengan Matlamat13.Mewujudkan Komunikasi yang BerkesanPeraturan Asas Berbahasa
1.Bahasa yang Baik, Sopan dan Beradabmencerminkan peribadi yang muliamenunjukkan rasa hormat kepada teman berinteraksiatau berbicaramencirikan perlakuan manusia yang bertamadunmerupakan norma berbahasa dalam sesuatu masyarakat.
2.Komunikasi Matadigunakanuntukmendapatkanpersepsidanfahaman yang lebih tepatmengenai ‘mesej’ yangcuba disampaikan oleh teman berbicaraboleh membantu mengekalkan ritma perbualanboleh mengesan minat atau daya tumpuan temanberbicarakomunikasi yang tidak membabitkan pertembunganmata biasanya ditafsirkan sama ada kurangnya rasa

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 34 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture