Marko Danielsson-7 - Marko Alex Danielsson LTZ164 Makro II...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

The preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.
Marko Alex Danielsson LTZ1645/12/2016Makro IIHjemmeopgave 6: Exc. 25.AVi ser på en lille specialiseret åben økonomi med perfekt kapitalmobilitet, jf. (B.1)-(B.10). Når࠵? = ℎ = 0gælder, beskriver modellen en lille åben økonomi med fastkurspolitik og når࠵? > 0, ℎ > 0beskriver modellen en lille åben økonomi med flydende valutakurspolitik.Opgave 1Relation (B.2) angiver at den reale valutakurs, som afhænger af den reale valutakurs i den forrigeperiode, af ændringen i den nominelle valutakurs og af forskellen mellem den indenlandske ogden udenlandske inflation. Hvis den indenlandske inflation stiger langsommere end denudenlandske, vil de indenlandske priser falde relativt til de udenlandske priser, og dermed vilefterspørgslen efter de indenlandske varer stige, med antagelsen om at varerne i indland ogudland er perfekte substitutter. Dermed kan man sige, at den reale valutakurs angiver indlandetskonkurrenceevne over for udlandet. Ændringer i den nominelle valutakurs påvirker også den realevalutakurs, hvorfor en stigning/depreciering af den nominelle valutakurs vil føre til at forbedretkonkurrenceevne over for udlandet, og vice versa for et fald i den nominelle valutakurs.Relation (B.7) angiver den udækkede renteparitet. Det er en arbitragebetingelse, som følger afantagelsen om perfekt kapitalmobilitet og risikoneutrale investorer, som sikrer at det forventedeafkast af finansielle investeringer skal være de samme i indland og udland når man korrigerer forden forventede valutakursudvikling. Hvis den nominelle rente stiger, da vil de udenlandskeinvestorer i højere grad investere i de indenlandske aktiver, hvorfor der vil komme et inflow afkapital til indlandet. Dette vil få den nominelle valutakurs i indlandet til at appreciere, hvorforinvesteringerne alt andet lige er lige attraktive i ind- og udland.Når det gælder, at࠵? > 0, får man af (B.7) og (B.8), at:࠵?. 11∆࠵? = ࠵? − ࠵?./= −࠵?./࠵? − ࠵?1Ud fra ovenstående ligning ses det, at indlandets valutakurs vil falde, når den indenlandskenominelle rente bliver større end den udenlandske nominelle rente. Effekten af forskellen mellemden indenlandske og udenlandske rente på den nominelle valutakurs bliver bestemt af størrelsenaf parameteren,࠵?, hvor࠵? > 0. Hvis det antages, at den indenlandske nominelle rente er størreend den udenlandske, så vil udenlandske investorer få mere ud af at investere i aktiver i indlandet,hvorfor der forekommer et inflow af kapital til indlandet. Dette vil føre til at indlandets nominellevalutakurs vil appreciere, hvorfor det vil gøre investeringer i indlandet mindre attraktive indtilinvesteringerne i ind- og udland alt andet lige bliver lige attraktive. Den forventede gevinst vil altsående op med at være det samme i indland og udland, for at arbitragebetingelsen kan gælde.
Marko Alex Danielsson LTZ1645/12/2016Makro IIOpgave 2Ved antagelsen om, at࠵? = ℎ = 0, fås det af relation (B.8), at࠵?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture