Ch\u01b0\u01a1ng 3 Thi\u1ebft k\u1ebf nghi\u00ean c\u1ee9u - Chng 3 Thit K Nghin Cu 3.1 Gii Thiu Qua Chng 1 v Chng 2 ta tm hiu v cc c s mc tiu nghin cu tng quan phm vi phng

Chương 3 Thiết kế nghiên cứu - Chng 3 Thit K Nghin...

This preview shows page 1 - 2 out of 6 pages.

Chương 3: Thiết Kế Nghiên Cứu 3.1 Giới Thiệu Qua Chương 1 và Chương 2, ta đã tìm hiểu về các cơ sở mục tiêu nghiên cứu, tổng quan, phạm vi, phương pháp cũng như mô hình nghiên cứu. Chương này sẽ làm rõ các vấn đề về tổng thể nghiên cứu, các thang đo, mẫu và tóm tắt chương cũng như làm rõ và kiểm định mô hình nghiên cứu. 3.2 Tổng thể nghiên cứu Tổng thể nghiên cứu được sử dụng là sinh viên thuộc một số ngành của trường Đại học Tôn Đức Thắng Số lượng sinh viên được thể hiện trong bảng 3.1 sau Quản Trị Kinh Doanh Công Nghệ Thông Tin Tài Chính Ngân Hàng Kế Toán Dược Mỹ Thuật – Công nghiệp (Sinh viên thu thập) 3.3 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành thông qua 2 giai đoạn: (1) Nghiên cứu định tính nhằm thu thập thông tin trên các phương tiện truyền thông, văn bản để xây dựng biểu mẫu, câu hỏi phỏng vấn phù hợp cũng như đưa ra sơ bộ kết quả khoa học; (2) Nghiên cứu định lượng nhằm thu thập, phân tích dữ liệu thực tế, ước lượng, và so sánh, đối chiếu với (1) rút ra kết quả chính xác nhất để kiểm định mô hình nghiên cứu. 3.3.1 Quy trình nghiên cứu Viết báo cáo Phân Tích dữ liệu, lập bảng thống kê, phân tích theo hướng hồi quy Phân Tích dữ liệu, lập bảng thống kê, phân tích theo hướng hồi quy Nghiên cứu chính thức (Phương pháp: Định lượng; Phỏng vấn trực tiếp N = 50; Thời gian = 2 tuần; Địa điểm: ĐH Tôn Đức Thắng) Nghiên cứu chính thức (Phương pháp: Định lượng; Phỏng vấn trực tiếp N = 50; Thời gian = 2 tuần; Địa điểm: ĐH Tôn Đức Thắng) Bản phỏng vấn chính thức Bản phỏng vấn chính thức Nghiên cứu thử nghiệm (Phương pháp: Định lượng, phỏng vấn trực tiếp, ước tính N = 10, thời gian = 1 tuần ; Địa điểm: ĐH Tôn Đức Thắng) Nghiên cứu thử nghiệm (Phương pháp: Định lượng, phỏng vấn trực tiếp, ước tính N = 10, thời gian = 1 tuần ; Địa điểm: ĐH Tôn Đức Thắng) Bản phỏng vấn sơ bộ 2 Bản phỏng vấn sơ bộ 2 Nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu, ước tính N = 10, thời gian = 1 tuần, địa điểm:
Image of page 1

Want to read all 6 pages?

Image of page 2

Want to read all 6 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Spring '16
 • dsafdsafds

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes