Course Hero Logo

Hjemmeopgave 1 besvarelse gendannet - konomiske Principper...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 5 out of 10 pages.

Økonomiske Principper BHold 1Steffen Mortensen, Dfz682Hjemmeopgave 1Opgave a:1)Ifølge side 20 i ”Macroeconomics” så er GDP (på dansk BNP) sandsynligvis den vigtigstestrømningsvariabel (flow variable) i økonomi, da den fortæller os hvor mange penge der går ind ogud af en økonomi i en given mængde tid (fx per år). Derudover får vi også at vide (fra FYI boksenside 20), at mængden af kapital i en økonomi er en beholdningsvariabel (stock variable) men at fxmængden af investeringer er en flow variabel.2)Af nedenstående graf kan vi se udsving i BNP pr. indbygger gennem de sidste 35 år. Dog erudsvingene meget små (maksimalt 2%), så man kan sige at BNP har ligget nogenlunde stabilt fra1980, eller måske endda været lidt faldende siden 1990.3)Falsk. Derimod er en model fuldstændig hvis vi har ligeså mange endogene variable som relationereller ligninger i modellen. Formålet med en model at forklare hvordan de endogene variable bliverpåvirket af både parametre og eksogene variable. Altså bliver de endogene variable bestemt afmodellens relationer (ligninger), hvorimod de eksogene variable som regel bestemmes uden formodellen og oftest tages for givne.Figur A1: Grafisk fremstilling af niveauet for BNP pr. indbygger i Danmark over perioden 1980-2015.Kilde: Statistikbanken data NAN1 og FOLK2.
Økonomiske Principper BHold 1Steffen Mortensen, Dfz682Opgave b:1)Model 1:Ligning 1:Ys =αLigning 2:Yd =γ-δ*PdLigning 3:Ps = Pd - tLigning 4:Ys = YdUordnet analyse:Ligning:YsYdPdPs(1)xα0.(2)xxγ, δ2.(3)xxt3.(4)xx1.Ordnet analyse:Orden:Ligning:YsYdPdPs(1)xα0.(4)xx1.(2)xxγ, δ2.(3)xxt3.Endogene:Parametre/eksogene:Endogene:Parametre/eksogene:Model 2:Ligning 1:Ys =αLigning 2:Pd = γLigning 3:Ps = Pd - tLigning 4:Ys = YdUordnet analyse:Ligning:YsPdPsYd(1)xα0.(2)xγ0.(3)xxt1.(4)xx1.Ordnet analyse:Orden:Ligning:YsPdPsYd(1)xα0.(2)xγ0.(3)xxt1.(4)xx1.Endogene:Parametre/eksogene:Endogene:Parametre/eksogene:
Økonomiske Principper BHold 1Steffen Mortensen, Dfz682Model 3:Ligning 1:Ps =αLigning 2:Yd = γ - δ*PdLigning 3:Ps = Pd - tLigning 4:Ys = YdUordnet analyse:Ligning:PsYdPdYs(1)xα0.(2)xxγ, δ2.(3)xxt1.(4)xx3.Ordnet analyse:Orden:Ligning:PsPdYdYs(1)xα0.(3)xxt1.(2)xxγ, δ2.(4)xx3.Endogene:Parametre/eksogene:Endogene:Parametre/eksogene:Model 4:Ligning 1:Ys =α + β*PsLigning 2:Yd = γ - δ*PdLigning 3:Ps = Pd - tLigning 4:Ys = YdUordnet analyse:Ligning:YsPsYdPd(1)xxα, β(2)xxγ, δ(3)xxt(4)xxOrdnet analyse:Orden:Ligning:YsPsYdPd(1)xxα, β0.(3)xxγ, δ0.(2)xxt0.(4)xx0.Endogene:Parametre/eksogene:Endogene:Parametre/eksogene:
Økonomiske Principper BHold 1Steffen Mortensen, Dfz6822)I opgave 1 ser vi at i model 1 bliver den udbudte mængde bestemtførden efterspurgte mængde.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture