hw2s - j if 3 2 A C if “:3 if C sf)V/f fugzg’éi Mg“...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: j if 3 * 2 A C \ if: “:3. if} C sf : )V/f fugzg’éi Mg“? g:— 5%,; “j” ““l \” \MWW-Y” w” i 9&3”? fixéé 9" , , y g £3 £1 9 :1 ii; «6 if” 3/59? 4:14? ([email protected], {fag/$15? afggagfimq} 8;? z; {552*13‘; #{ngfg «wwb {if} : QWJMRWE 7* f «Eh “75653/5 {em/X cjzfils‘ifi} 2 f. 23 I ‘ éff 5&9”; {fl {avg/4r 7 {2&7‘ 5??”ZLLJV;%,/’L Q “i w: t 3 ’fi fx ‘ éwg’ , {1:951 2 Mayo/Viz [35?” #1.?» ( ‘ o ./ A If pflf‘frtfia/ M $4102 “1{ (27:4! ”\ J E}; f i“\ R‘ A f“@‘ +Vééfi «a? w Mn; i ’ [V A z} I; A W”'fl'\fl"’4/’/~\Mw/ M ; ’ A‘ ' “"rx/ v/(JIMZ Luv (an/é 7W2:sz (:35 U2} (/2) z ): VITECJC &?£‘/? 2’" 1P5W~Z j " ' 7).] /%gf7f(&3€ ‘?+é’)? +5M5?¢éjfi 3‘ xx} w r i A a flaw: my a, MW gm g . ‘ a» {2:1 am a; g. a x E w a ~ 3... E f: 9/ MN {.6 m W 33% k ,ng (fl w i w i x 5:: m g g a , é Ea. j Wu} 5%“. , 3 x f. by 9 av J: ;V 41A a gs a a Q 4:. “My E QM @ fix 2 a, _ 2,, 3 , 7,: m , I r Mid arm” \v a 2.2”; , s? g a; g , 3;, 4, m 31 9}; a, K: E _ x L} fl g, E .5 ¢ 2 a.“ f; fl. 3f, , ,é Q 5 ,3 w 5 r. a gig ,_., 4} f V w; iv gm“ a am V // A“ gm $4.32 oh ifiu A”; 2: \W ,. w B We N fix f, a; ,g an E M i ,K m 5 y, A, 5, a“ is a i 2 C u, ,2 4a m A6 , ,_ La 1 ,. f, :w i g w 9% mm a 555?“ R 1m... 9. W 36» ~ ~ ; E (v «7/ é a v r a 4% WW MW. Uflmfiw i, if? m m w pp 2:» 5 ,, , g l u 9 5 x, i 2 fl % 3 \H r. m a if _ % ,.., g gr g g : N, ‘ V \a is 5,, 2 9% M N? {a by flu 5 A (f _ a, M : g 53$ w, [w L 5 R 1% am? a Kiss fl 5? 4: _.§ \3 {1% u f“: 2' a g g 4 if ’ g a? 3 ‘ V “w M g j a 61?"; 5%"5é" 6; iii: fééégi‘i :1 km} g) {‘3 k ~ ””” L ' “x f, M} [- ’ mg” 3;. {3 A 7 i: 3 a {EX / ? m ff 3 m 4;” n z “i if if L kth gf§ f (“7kflewgéKég5 §}*%§}a%é€j §w% L 62 g5 s f» I M W 3/!fo «W'M,WK«/ % i§5m3$ *\\ ,2 lffiffw 5:} w" g f”; 75} {3 554,, E95 5’35 f +5 ff g x" ’ if??? 54‘; €355: figfi géfa‘fiw éwflj fiégwfbi 55 @5955“ if WWW «M‘K‘w / “M- 55 g? 5< §Vé § Egg/m} 55%;“ figs/fl ,y “f f ,2 ; (fg’fi‘) :Cigfi‘iww 4‘ fig ,5} g; r Eéyyafigfaj if” Rggmgfiffffiyggyv {a 1,; 3 2’ #54 f" MW W1 WWWMW 7ymmmmx‘WMWMMM/ N“ 2/ § m wwifiéiwi 5752 fgzfi f: ,5. c: K gag/gas: @ng 8% f ffléfl/ gs {Ki » i 3 9’ ,. ,Ix ‘ ‘fkfxisvfl, { 1 ‘ j L w 1’; gugbykiy CéWLSMfé/mab‘ Lé‘vq L} éyway EM? 9' [iWXfLQ/g s! Q If w flag” w» “I”; fif/amrgziw fii/ffigwg’ig}; jgiixwyh «w a, y éééE g" ,9» 9‘» E5 :5 X E” w a}: {a} 53/2 {z F 5‘9 fé if :1“ .2: yafi€ 2/ vmy’flifi’j 3‘ 50* 42 f; {{{fia if?) «gn/q( mgfif “at? fftjjrmf {fiémfi‘iiij 3‘ Efi 3/ g , 7 2* éfaé g ‘a Vé 3; ’I” £353 mmmsw e; W: w W 3 5“ "*3 W ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, k m/ ,,,,,,,,,, a”; ”””””””” “\Ww ““ ’MMWV'";;“~—v-_~mw-w “" ”‘ K -< f} £523 5&%§§% d?“ W Mi”: §L%* «é am fag/g” 4?:ij 5%9152 {is} {59% j; é»? ‘%a “a” 5 M Lax 'fl/ym g“ 2&2; affx‘flzaflmwé «739M :5in {yaw/es ‘éfza/g fiéfia [Li/575$; 5’56? rwngs fag: {Mafia/36>" yW€W§ 5:31 5 2 M f xi , x i H?:f?fliiz~£)%im 59:” V g é: 59’ My: ‘ Wm} g way “WMw/‘M’W’M’M ”‘“”’”'x z? 55;” f! 3' ff? M £5; 6:”. iii/j 1:” 4 W a} [/fi‘WWfiKZ” if 3 W2?” {/2} 4 Mgr-N, / Q WWW, a {A “v 3 ‘ 0 A I? k : 53%”? <35 a} 55/? Gay 553 { afiamg QM? If” {59%; W55 2 f 55;»; (iii/V“; ,‘s 511% I; 5’39 i 5 Ema, 2:; :2“: 42%;“??? (A ii, } W, 1‘} 539% i“ t: is? :1; a; a} f j 2 Mafi'gga “$152!? fix» 55%!” 4:; N i 3 " 7 - 5122333 5"" a: afiséflg,f {giggjseea Jim £232 t g E E S X ’ :\ p A, ‘ gi’émmw’ a: {W} Mafia; J a; “v; ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

hw2s - j if 3 2 A C if “:3 if C sf)V/f fugzg’éi Mg“...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online