{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Problem Set 5 Key - £w.a?fi mm W [email protected] The{hm-i1 muralch...

Info icon This preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: £w..a?fi. mm W 2w; @011) The {hm-i1 muralch m Hem prewar-M IL hm [ail -- -+-{~.c, Wifde m Hm mm mo magi impc'v‘lelfl‘f. Caimtmam GFJunc-hm poffiflflfili wan Awa» m Mhmfifrfi EXFH _ Ear: JHBLL‘Ic’d sprendahrcf. . ____. w--- -__ __ “in (Lth E; = ‘1420 MU Ltd} E'Jfi'lfffl mu wami Jrerch mm We {lrhccdf 1. Th0 ffkdfi'f J Cfl‘ifitflltdlifi‘l figgdlrnf [r dffhfl‘hfii'MJfi’cf m (L). 2- Nilfl'l (imam "Am (C. giru-rqargl, misleath E1) [rlcquit’f Qljhflfi. Wm {aha/1 am: if marmwd) MINI? E mama and: E4 almame mm» Unmpw. E; I‘- gmptmmmf '11:! amen WWth ,[flyflufw ()mragwpq {fihm fflflilflilij- Mm Mm wager mm m E; Ham mil-w (50) {I‘m-rifts! mmumr; and (fifi’flfk‘nfllhg .JL-hfi-Cr'ic'v'] pckmml Who [Aimtmiw In HEEL QC? mildCW-“fi {I with”: -—----r----- up E - 4-15- W '/*fl.‘-;~'»?.*:_:_I_~_‘IL2W BCQUEO’ THC) 1MLL Shaw‘th glfiflé’r‘zdfi‘flcc 0+ mobiliw ‘15 gaming Hui» tmr m macs-f {2.47.402anin waged w.alo:f.1‘}e-=.- ls inc-:11 (’1) WM??? 6: £1” kinda-c: [1; LAM-(1' TWEJUHE-hflfl: THUSt lac» {nutckfrrf- GUM-ham l: LII: Hi6: (Em) \JUHLtImL '- Hli l N353?“ (Ema) Mlmmfi Ema! ma; urrd t0 (Madam 1L3, ifidw‘ldum Juhb'hm “L6Hth Eula-ind #5:ng. W art-rat: JMHL- m pfii‘efihfiui )Ea I: Th0 Jumin pc‘H‘WHM 'u am :2er of ma mimic lama Wm j’haaflclu_il‘lom mg... i - Mama ‘0): ca, Jaw lav-[Age‘ ||. ETGE $1.5m. _E+m=m.f .3. SEE IammflmmHaficmflmmmfmwxmfixfinmrfl_ 2.. m _ ..Iw www.mmfimnmhfim mama... .. .. a.“ .I. .I- . . EmfiqumLE. madman.“ men: In ..|-. EmuqmmfinmhnmfimmhnfiEm:a“: "5.5.9-. .. Ear...“ Em: _ ..VEINE. ram". Imnmhfllmm: 5.": Em E... . E2... .I.“. _ LI. _ . II. .IIi _ I l l . . . ..I.|I|| .lll. ..III I. .II . 3: 53.5.09 :1 Emfimcmzmwuflnagfirum.mNEImm LEmnE . .H $32.35?a:_mmrmaw?Fflgdaamawwfifi_ 3-3mm . . . .. _E.a 2finmfimomflmfimmmmmflmmfrimgfifimmhmwvmm I. ..l.E.Im_ma_.m i . _. . .. . had :tmmz _. II ‘ £52.... 3.3%.... _ E._... m . H_ .I - _ I._..|....jI-- . . _.I II EEEEE ...| .IlliIi. ..II||_. .I. _ II_. I ._.| _.: ..| ....... .. . -. _. . . .ENE.vafigmmfimziflzflaxmfifiw 3.2%". . . Ifinmemmg.nmmmammimmzflfixwhmzfl_ I. . I.||i._ I III .. . . II. _ . ’hl uwzhmwbflam I woman. .. . . . . .. I._ 39353;.“ mama; TII. INN-.. .- m.._.__..,...m..é:.mm.- moflwmw. . . _ .. Emuflémhmw “momma.” H ms...amEmzun.mfiw¢hwm$w:..mm. Enmnfi. . _ I Rainarmmémmifim..mmm new??? 2a-.fiammfir.TmeomIHmImEumm... Ehmmm__.i . a.5.3m...TthNmamemsnmm Emma; .55 II I . .I. h . .. . _ - . II 1|- _. _ I I.I.lrl II. I II .I||| III .. . |.. _ I Ill 5. 32:54.5 E: Erma—Earmhwzar E! .. fwfirmyzimfir rarfimxwfixfimmzfim .IIII.II. I II] IIIII _ F .|—I.—IIII. .I I.._.I|.I .I| ” I. . I . _ I. mthalam I_m¢.mmw._... . . NEE I ._ .ImmhmImmam. mmInmamam, I- . .I.”.I I.-|..__. .- m:.¢m+m_._.vm . “EIMmNMI H “Ea; .i.. I I amImmrmeEmImEkn . m1“... m+mI.T.mm.I.$:.m£.+m mama“. _ .EE. --I 50mg.” i .- .. ..I . .. _ . IE..mm+mI.... mxmrazrmm. him“... I ..Emam - - .. Em-mmrFamémémrrkm +-- .I.- II . . . - . . . To: _ mod mama... .. Emma... _ ..E.w_m__.m . . .Emad __ Emma.“ _ zmml: _ .onfi xflfi _ 9M- Ea. _ E; _ - fl _ -- _. _ .I _ NEH . . Ea - __.m_mmm-um 2. DE: . - .uflmmmbw 2:3”. m.flm.¢m_ . m3 Tum,fl .. _ I E . .p Imlmlmlllll m. _Iiuilillml 2 .1I . . I —.—.——T U whamwa - mini! 3. -.. _ _ -|- -..-.. _!.- -.!_l.|_ . -. [figfimfimméabgfiwflu.nmomifafiwmnmfifdé . F: -lnmwumnfia inn—.3 *EQ . _ ! m.omm.E_....-- Till I .54 i _ HEW? i... _..mfiamfimfidEEEmE.Fmbmdmfiwc+3323me. - 1 m _I .mrtmE FEE”fivfiéfiwficmfimfififieflmflafil -- 7.. - . u.am.mm1.ll .. .i_mfififiqmm;EHEEISaIE"EEwnflfifiiwmnm:EMF: -. . P. . Hummmdfl; ll mifimfifiuwflmogflumgflflfimgrmflfimmmfi I _ ME. ? mrmlmw.fi_r..... . mmfimmhmlflHEmfié.gmwmgiEEHEEF; _ _ _ _ . -U- a. El: 2., z... _ harm»?Em..mfi+_umu..,_.wmmm+mfl..._.Hmfi “25; .TLEWE mfiJEEHEHmmemHufifEH;.fi:..--. _Imam?Emfinrmmnnmfifimfifi Emir ,mEWfi I mfi.E¢m¢mfi+mfiwth+mfl 5%.] i. .- Emda+mmqm$ 5% Wmde mamfiifidfl -l wflmdfi+wm1mfi Hal . - 9mm» Izmhmmfimflmflmafimwdmm- II- --.-I-- I -i l e; -_ 7%Maggieqmfiafifizagfi -..q.m._u . . __ L:me mm?er . -. . _.. -. ..u.unm.,3. Exmuqmmgflflwmlxfliwg.Eimflrmd .. -Il. WI. .- ..-.| @ (a) Elma-“ii : Efjfl-E-rffi—g +3.1: In | 1:- K5?“ .1 ans"; (b) flaw wr-L fig 1* + Br" as“. ‘P/fi err “é Quwml'umfl mm mmi'lm fivm pm‘i fir". gfiamdhg Easy;an [535% “t In ( flip-h3er Edaflgrfflfl- 0.1‘1‘1’9' + (O‘DQIEJ103(S.5§><10“U a Ma- CE“ “'61 E h Em '. _ Eat-u = gawk/£3 “ £7; m (Whip '+ E. I“ acr- F- e: Ew+ffirfi Eocqfifg ‘- Enfijfin’flfi ‘- H. if." ){ME-r' 1, Emma = 0.013 v — (0.6mm) lflgwl‘I x 1w) 1 £31qu =+0.L3’c3gv ’ @ FT“; mud” dewnmwa 1Tb “efflMm-dF cqggrmdé POWWQ-VRH in»er Him minim; +0 ad'mhf pg CM" ""1. E - Fr." 4 45(0.0*;611le03 aim. 2131x191: E“ 4 fiwowwz 1:3 film-u arm," 1 EH." [burg m grandma mutme [Ca1+]ri.ad>cm“" M C NOgj= 2 rcv'IG'” M I -k 1: ma a- m mo +- (-031 twin“)? 1:: v5.0.9 3610'” M J “35 DHLL ‘09 E?an = -' 0.3—” (1)}ai 'Jb_ca'3fl10'fl 1.93 Km” -— ronolfist-k 19m” : {9.0111 (lav -= (0.“11l)(pmv:ca'” .u) an“ —‘ 01-le '04:} inflflu‘: E; + J: {a mailer») 109 (Gr-LN i0"? 1.53]¥|0"= Ff" UJW‘. E; r U-H‘B V (a) E: E, "T {afar} hmflo'HOHS + 9;: r 0.5mm; my tag“) '10 (flufi ) 7 -; _ gram” =3. t X low M I. :u-u-v— (b) E.- E: + 4;: (5.096119) mg!" am” + 1mm.) _ (95?:«401- = 0.1% + tic-fimtw‘mj (flaw Maw} lag (any? 14 can”) filwg and“ Jr ¥.fl\1n1-r '5' 1117‘ “3'5 E (maul + mmEZwfl) "1WD"; Hung Dru“; J 13‘ = — EH (affi— Czwfl '- 1mm?” M [mgr 2 Cash] ELF] = Rwy 10‘“ M I ‘ {'[leffia‘flfi‘ i-1'}‘(1E(a“])+(1)‘(1.+r¢:1r" J + (—1'fi:'=+%m u] I: BECLHflJr '1.q-c[.x|£3‘* MM idufl [Hm11ve%1. mm with 3* 0.4L: 15mm A [04*]: M1 _ Ufitliin‘q 3‘ Sdurd am'hurlg m Mum-gm and. ‘38s» attumrd Eprmdzhmr. 2.:42E_—22|. ' ' _ 4222-24! '"2:2221274TE"2.5fifiiffi2fifi‘fi" '_" . .$E$37535?..._;§§+$B$31 . __1W'fl-511':‘:_39E!IIC?H HW-MJWfiTD? _ 2.22222 2.22222 2.222; 22.2222. 1.52222 3.22521 _ __ _ _ __ 1_.2§fl2 '_ 2.222 2.22222 1.22522 2.422-22 _ 1122-22 __ _ 2.212; 2,322 __2.22E-22 2.42 E433 1.12522 _ ' 2. 222 _ 225222 2.1 1E—22 2.422222; __ _ 1.122722'__ 2.222 2.22422 2122-22 2.42522 1.12222? _ _ 2.227 2.22222 2.12222 2.42222 1.12222 2222 2.2222= 2122-22 3.422-22_I_____ _ 1.12222 2222; 2.22122; ' ' _1.1__2_E-22j 2.222; 2.22222 1.12 E4232 2.22? flflflfl‘fi: TTUm pan Ll. J flu.“ '- 21,: 2101‘ M 2.22 0-10 Jul; 121%.? ' W002; l flaw in? 7'01'62 if ('2) [05}. (“Inner m *2 21. {21:32. “WW; ._ *EF E2” 040 Elfl“*' E" O-iOEm-n + EL“. E = 0'10 (WWND‘L) + 2.5;?Yn2-L E: 7.1321212 E; 123 *2 (2.22212) Ira-r 2-2... 4 new; “a 7.222122 2 2.222 4 t _0.222i2212~3{142l0"5+ r2222 = I “1.121035 ‘ 2 23-mij 8.322“) 3 E“fl1'§i_=__1:iijfl_; =2 22 1 22..- L++ — -1 Iggy :13 : 3n: L: n alas-av ‘9 v “5' E°= 0.1?! v WC" Mittenng rm:wa 1;. 8n” + 2.1;: w %""'ZQFTZF§§ :1 EfimHfl-m“ = Ea "' Tkl'o‘flgzlifl") lag Ear-U E5n”]= 0-0-31339M KW CHJ‘TI = 1.05 M L61'J= Li“? M 0001;? 0th flfifd 155m; awrmefih 1‘0 (almumc: K‘ __L 1 . I_- 1[(1) (0.0?0604- C—ij*[a.£:¢)+cij‘(1.aa]+(-sfnm 1‘- MG M log 25%..“ = :05” (xv-ff HE “3 3%“ = :Etfljjfld Iv: k+ " 1‘35 Gama "" 4.06 35h“ "1 Dr 0‘5? 105 615mm = —0.'3II. (t‘fJL—Lg: 1+ 01.11:; \03 Kay: 'Llr.'1!:- flan“ " ‘3-DI 7‘ I0"; @333 E: = E; - +(a.o€w) lug 5‘8” "Saw 1192'“? = 0.100 M CW] * Cal" = L00 M (magi?- 0.590;: M I: 1::[(9731(0.2.m) + (DWI-0M (*Ifli 0') + (9070979633: E: 2.20M I03 3&1 '* "135“ (79');\LZ:_HH ---. H 4232* E‘;= 0TH - (Gamma) lag (0.05m T_;j___fi,__._,. _|l music"?! a. I): Tip-WV (G) (M- ‘rha halFrf’qLL-iummm pant-J q? = 0.21: E'F' E2;- Eln(1'¢) E .. .. I—E =‘ grit. .. =.__.Q:?3? _l. 31.. .1 QD ©(Q)M€CIQE_WWQVPMWHQI , (V) UE law} -a1‘-'- Mrra't- glamfixh L. A/gfia‘} Nam: in. - lo {I} "'— —" ' ____E_::._'2':?_ LUCIE—[13' LUBE-04} -4.n-u__ TafaIFIot ' 0.43 1.0030; 1.005035 -3.00_ ‘- "fi'jah "5.fin'I'E'—t_'1'2 5.005133 3.30 _ y=5.EB??:-5.SQB __I:_I:E_-2 __'fifil'é'-'u1;' irimE-flz: ' egg: ‘ H’aoaraa Slope; i Log Cum M [A] Interceht -_ n _ ' 0.4 0.5 Guerpotentlal W} Ihbfrhlahm mic-rm EXLhanga fiLLH'fr'l'f 1.: m [Hiflrffipt Inh’ww '- lcg (Lg) -Bm2=1m{L;_ .__—:__..--._..—.—— _.. . _.j. -.. _._.1_ _.._. LL-jéf? .3399"? {U (C) Ihformahcm abflf ham’rf‘r {19%vaan is rh 315.99 Dimmer, M warp: tart ha: '11 $0) Slap: = (l-aQnF = (Hm 2.5m“ 0.05m) S-fiotg = Sufi—«<1 U with 0.ng = 1— a. TWO-53:54] __—_—,__ @ (an) Ln. = n my" 0:“ cm" I: = Lu ca. ’ fhci ‘ Mr?“ ,1: ‘ W’r Wt???” 1‘? UJDM‘ (In? “if? 'Tflovia‘i (In: (“H six w‘i'fi/cl‘m'fl *—-. -—..- .--.— ._._,.__ _.__.... 1- H"...— “hunk—au— (LU prlaHZflilm Wilzfflhm Pit = RT NFL, ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern