sach-thanh - Th Nm Tun I Ma Vng Nm C BI C I Is 26 1-6"Dn...

This preview shows page 1 - 4 out of 12 pages.

03/12/2015 Th Năm Tu n I Mùa V ng Năm C BÀI Đ C I: Is 26, 1-6 "Dân công chính bi t gi s trung tín, hãy ti n vào". ế ế Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày y, trong đ t Giuđa, ng i ta hát khúc ca này: Sion là thành trì kiên ườ c c a chúng ta, có t ng thành và hào lu che ch , hãy m c a, và dân ườ công chính bi t gi s trung tín, hãy ti n vào. S sai l m cũ đã qua đi, ế ế Chúa s b o t n s hoà bình. S hoà bình, vì chúng ta trông c y n i ơ Chúa. Hãy trông c y Chúa đ n muôn đ i, trông c y Chúa, Đ ng quy n năng ế mãi mãi. Vì Ng i tri t h dân n i cao, và h th p nh ng thành trì danh ườ ơ ti ng, Ng i h nó sát đ t, chà đ p nó th u b i tro. Bàn chân ng i nghèo ế ườ ườ khó b c đi, và k b n cùng s đ p trên nó. Đó là l i Chúa. ướ
Image of page 1
06/12/2015 Chúa Nh t Tu n II Mùa V ng Năm C BÀI Đ C I: Br 5, 1-9 "Chúa s t bày huy hoàng c a Chúa trong ng i". ẽ ỏ ươ Trích sách Tiên tri Barúc. H i Giêrusalem, hãy c i áo tang ch và s u kh c a ng i, hãy m c l y ế ươ s huy hoàng và vinh quang đ i đ i c a Chúa mà Chúa ban cho ng i. ươ Chúa s m c cho ng i áo công lý, và đ t v ng mi n vĩnh c u trên đ u ươ ươ ng i. Vì ch ng, Chúa s t bày huy hoàng c a Chúa trong ng i cho m i ươ ư ẽ ỏ ươ k tr n gian. Vì Thiên Chúa s đ i đ i g i tên ng i là Hoà bình trong ươ công lý và Vinh d trong hi u nghĩa. ế H i Giêrusalem, hãy ch i d y, đ ng n i cao, và nhìn v h ng đông. Hãy ơ ướ nhìn con cái ng i t đông sang tây h p l i theo l nh c a Đ ng Thánh, h ươ hân hoan th y Chúa nh đ n h . H b quân thù d n đi xa ng i, nh ng ế ươ ư Chúa đã đem h v cho ng i ươ trong vinh d nh các hoàng t . Vì Chúa ư đã ra l nh tri t h m i núi cao và m i đ i t ngàn x a, l p đ y nh ng h ư sâu, đ trái đ t đ c b ng ph ng, h u Israel v ng vàng b c đi cao rao ượ ướ vinh quang Thiên Chúa. Theo l nh Chúa, nh ng cánh r ng, nh ng cây có h ng th m, đã cho ươ ơ Israel núp bóng, vì Chúa s hân hoan l y lòng t bi và công bình c a Ng i d n d t Israel đ n ánh vinh quang. ườ ế Đó là l i Chúa.
Image of page 2
06/12/2015 Chúa Nh t Tu n II Mùa V ng Năm C BÀI Đ C II: Pl 1, 4-6. 8-11 "Anh em hãy ăn trong s ch và không đáng trách, cho đ n ngày c a Đ c ế Kitô".
Image of page 3

Want to read all 12 pages?

Image of page 4

Want to read all 12 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

 • Spring '17
 • TDMC

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern