P137bn7 - ,L W(o'1‘ 45(6 95 6 “3/13 A ‘Vi‘°’/Hé/4{°’ 7(in a E" “5 W H(t Fox(amped/Imp Le a 44L 501w anew/Law fieiuaay

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ,L W (o '1‘ 45(6) 95' 6 “3/13: A ‘Vi‘°’/Hé/4{°’ 7 (in: a E" “5 W H (t) Fox (amped/Imp Le a» 44L 501w anew/Law fieiuaay : Eta) "Ek/(O). Jo} o; 1CN’} "o/tA/ Jfi dim/wwa/ eqv~+w are. amt/b 5%.; a nom+ [/1 MM jig/Jr quxakm‘vé; ’6’ )~«// AH Lam Jake. {oak 0.4— um allot qwm'oat 57/ @ymj 44.4; qé 41‘,» {3:0 4,1“ 575% ,3 m 5}.”1 Ire exdmj a u) ckH) = a: (t/+ Mk (V + ALCLUH)+._. M m, m A» (X), 4A 2%. A W A m W :0 19/" U} ’M" WWI}va azvaéqz'fii cf ’HL 6990545”? +Z'44 3/5439» fiaHfiJ/f [2’1 S‘kj‘fi. 4 Whyéelhswc £1» 4eut. 7A hfima/oé/ (I) 7. , k . / m (1C); REV/f” ;.—5 qu(t,)&,ugt/t//z 0 . [4/qu file/3’ £4 (“(2) (pa/6w 0; A finv‘ir/ Q M ? €4{°)+ lcg'l/f/ ./ f =Z’f (I) Hag/«27047 We— CG? 47/10th #4 (47’ 5/) ' f 9* : 6V ’f/ Hag/6M5] go 0 +14; Mal") 21440? on )ZI‘L'O/ I) 0’1 «Mg Con/W pgwgm’lw’ Lexfj fez A114“ lap/u/ win Lil/:04): TA! alive/{M a JHA‘HM wL-c- ¥l¢ imp/64415 I3 IJu'nL/ OH I, q) M a; (a: Hi. [Fawn] 4M 1'7wa / {TX}; (one; 149" t “db t” l I ,w t \ fa“/t:7{6 6a ° ' (M (a) ‘ New oak) 2: cq (t) +470 :; )+ (.tY‘HA/qfi a: ex(("j‘</H;4t (a) (2 /TZ\CS MQLU ‘. [5 A! zf‘bm-ql. J14, fed/«£441.». o) [44) W 4‘0 1’ H (/34, Colon—{014’ m «L firm/{4 5/ 5;" a +WW- WW4“ 447. {xi/A44” aéow} “Mafia”? g“? ‘904/ ’i’vwfvo» “ raw/t) ' w ll—ei‘“"‘“‘/Z #71411”) 5.2—3: [qulz l’cos (A! '6) 4K (Cdéqfl' [ a ) : gig/HM FCC/6a,) Hm 112. Ind fix”; 4/) /‘ (a! Q'é : Zsmmé‘jt/Z) a)" “L Mk. *‘M’ /m FHflv) : £2 139:0 E 14w” “c, F004») U reaie/ 4* “:0 “I M; 0/! ‘4; /c\/Jcl72'rr. L243 ML 44' [filiflt/ 1Q, na—oéa7gae/4fc. fiqfl [wa %0] aw: WH; I 7— ’L 1% wk 1 Z 7%! ’IC‘L’F'W wed/QM 63/an HA. new tic/ac, 7’ . Eli/AL WA rev“ .11.)“. 451 4/; [Alba W 1.5 Ira/{J if (he)? VF +11; flvogaéflly (I Mafia M'Mia/ PpHL/ i5 M if U) 4; . U) / 7’ 5b: an .5th /—t/_"/:‘ LIL/H5“) L // (£503) fizz/0)) g’ *l/ ’c/ a svf/fizr‘c’m’ COM/Hair '5 .3; “AU C5? ¢4< 1/ W4” W Wva H/ +43 ~7/ M [£6 ’1’“ V (0m cow/J M7 «in.» Lrple/ DMZ/J, o/aw.) W144 If #LMq/ flak. i; oépemwk7 71*" 4;!)(f): —i Hf -6 4% 44¢ W‘hbn Vvoé‘iéle I; (PMG) 5 {Hiq/¢€L_ Sim #45 flap; 9% «AM, 1.» ‘k */ Ou/ Writ/64%;» 4‘”)me @V‘ebrM/é éeww 'hVQ/‘J/ an} 0% Ina/{£040 M mqakJ. Law wz m7 film’fll— CWm/f 0 «Law/ad 71%» extra? +0 :11 ale» AW I)! [it AWL M. 11' £7:qu (“fig/la! {{M (we W} ){o (MAM-j {WWEN ’h’k xiv x614, 54%”: W 4'11/ 9(Mm? 6W7] (M Q; h m 44m“ “’1 4210414; g” Conrh‘nupJJ E ,0 2? '- carlmww Unéow/ fimlcf. ? 57” fl,g,wz 7 M M ’(7 «:14 13:7 W5 7%. En [WNW-I” *~ #134 61/ 4v: exame a; {mfth 4“: c Cfl'l’l'hlwvlf :0}: Jib dean». m ire/x6“ an uwévyo 501$, Mm;th 6am [om/J mm 4% karma, ” {740111va WAN, 0/ wayxéq+£q cam; Me draw» 1“» Jame Wéom miffia‘q’fi’a/gz MC Him)» ha flap/7 ’lVahniHmf iv ? 2mg ('0) of 46:4/ n [Mr/(L 3 £2 “OZ 52/0/1471/ (0) LIAN «£5 [5 +11 Qua/yme Wig/ema 5411K [2,4 c» (ML 4h ‘24wa 0/ £35 0“. A M, Ma” Ma; 30 m flan/fl; :5 m Maw/#4 m;— M q» Maid/va/ dfih an,ou E” 77.“ )rLI- MH/ finfibq Wflagi‘éJ/y 4o /r£u 2/3372 offlak/n I, u/ 561% / 1 , 5 ‘1 (f): (a) {anl F<fi/ “my. {tn/915’) ' (:6 ’71 VI“ W‘WaFW. 4/7, 4‘1 And» [Ml/w - 14 ~ ”‘ . \n. may“, 5 . Vl—Dt C V N _ l 07 F “Mb/16w» (“/jrnh- ‘9”0flfififlfifififiaafianmnmamm W1 hm, 4 V27 wa/ qflpw/VWMB” 7Lv P:”/-t/. W/L 5:543’5510). Silica (7h gnaw; [mu/(7 [‘4 +I‘K/ WC 4”“:- f” /(’LL /[ty:*);(~47i1 WWI/{17 (fer aw 471m. 0/ W (+9 #0 owl/2 ~ 7m / 7” W54"?1Héqifb(g)‘ 71,5 raw/+3 Laos». '40 “FEM/5 H44» (Rubi: ML w’l/ [4/ +£qu [,L M 0m Imp/444+ fmra/{aq’hba 4‘1 (a; 907117 on W (emf; 371406/ he msz/ce, 9 me MM / 44 gayng Mffloxmflm/V, 14/ Lad“ H Sufleh$x CLu’J fig,“ 012,. Ir ‘7'0 (prof/1y. TAG QMVDKVVM'L'M 5; 1121: paw/41435“ #2017, Guy WO/ 15 9W» 9/ 543197 014100 I!“ ’H A) /045 6%) 41¢ alum”. ;; mph”. (gfflhjéé‘ 9. I M Wyk ‘7’ QJJUVHI"? 0” (‘n 5%“ 4‘ aweDU) Céflugfi. 5 E CS) [:7090; «:40 fit): "2; JM"’%“’W(*/5fl’t/fl <70. (o7 (a), (I) H) 7;; Ch 475: g- m» Mme 6/ a M * OJ IV 4C9V’Q7Ifl: 16'; W K’N‘ff O/zf/mno/mqé E CE) 4¢MU)I/}:lv‘> 3 (Dyna). T My: era e.‘7eh,<la%d mL $74464 ivwbhr' F; I/e carc— 5M/iup {046/ Lab/c 1¢z J7J1€w55 ,‘n thenfifik a DC 1%, M Ma fimim CW» H(/c:éo), w 0w. qu)’: 4 “(O/Gator). [701% A/oTZS M/ pen/HTV 0F LEMEL)’ ~ :sz91 Al/Av {7&9 We, mil M a» em/L in» We»! ‘ah/ A @075” NE; Mr Wm! [u M dart/«47?». 0F +LH6v/Aq Ki". @5245 M W a W 0% w W 5/ [Nab 4 (794501; ,2» 4 XX'me/ fix: 4% 9’187 ego,th fir Q 60* affilié Z/ avg (60X507'17L) 3 ‘ . V 1‘ ,7; Sin {mg 5?»: 7m 5.», 7172,21? ”* "7n?" 5’" b A, L— \\\ 7, ’2. ’A 75— ”: Pf” E(V\X/14;,/W_z/ 2MB k M ;f40’€— fiih/ )0 41¢ Huh/V 0/)?wa “*4 WM anal/guy @487)” é”ng i} 64:,4/ 7‘0 ’fzg hunk 0%f’OI/‘Hv32' ,— 1‘474595“ Var/M of I720 V91/ fln/ fl; fuJ *444’ 'L m (Mg—Wag) 5 £th WIT ZML :) n); +m7l+mg é [email protected]) T72. 75?. _‘ - F} #92, EM“ be em @41th «FL; Viv/“1517 5/ 1% WIN, a; +1; Wm 0/ m a); / W 513m. wt; OWN—r VIA/,4” Viz >0. 71.} 9/214 :5 3m: : W gay” )7 3 ~ 3 Z‘jL ,Kz’fij/ 11"? V’ 54% {444/ #0; MM M m» 36/" 6/ Mag a flwV-rka: "cam ‘ SW; A My a! w 56am 5, Mb; .5 Magi/mg) : J7 Jig/dig 5, ,_ 3 ,TL 89‘ Egan J’ZJ «gm/b! be Ibo/C a £0 SIM/L (Lav:chin -‘ /. flb“) m 0 14a», L3 mam #4 VOA/MM W; 2, 2+ yaw a/ 5’”; (.14 Mafia/NJ Ea’w") 3 UHIW M 114M z-I/Z 1. L7,,“ (2m f _ fwd“ / (‘\We M/I/ WC M kaj 0‘74"” {GH’CV «a’ it "F8404 76'”) M\\ M, La app; £100 MZV panyéam Hwy 7&7 x4, WMW'IS .' H/(t) : Fl/Kim q/e :_ A 8W(iwt)+fl+6)7{qkyt)/ ‘V‘fi‘ A [I 4H+'£1€/‘M~’h&n 16/ Cba/{f/' C4): of a j/hu)mfl’4/ Wé p/uf :m‘v flL 6147/4/4sz Eqbrfib'n ‘ t ’ 'fi‘ (o cflt/ : (:42) ' 2 paw/é m 9;)“ L (474% awe. m at {:0 44¢ 37%.} m m 4M4ka evemm 4. Tim .6 6(3)“): ((M’IHM/ Qxflmbat/ +£wt’)5/JC/ o w 1. axoobuba‘t/«iq/Jc’) 6/1’ (7 LOO/02") 5“, +Z€ DéhOh;h9‘/VJ/ “L N *4de & flank/’45» @wéqéI/W guai) 44 /q«/}L (Ala 6011/ to) N {0 ,~ ‘0 ~13 15"“: 517 ’54) 0/ 75"“; kqlifégg Le)? mm. 4% 44,7wa monu/ +442 Y‘Uvmm—e— Com/M215 9-2 4"»? we, (4': mom‘qk on (94.4% (I) ’ L 4, 1’ I an} Va [‘62, ?/Hba/ [-(f’ 054‘“) ‘ 0/ :L)fl%/2FR/U&+U) ‘ t1, { dim—4’5 aw Elb) a Eq/o)+‘kc¢ { 0 56(0)? gala/’45” ‘ 1 We, can 4/» Wall: 0d): 0: MAME» ‘ 6‘05!“ K” g” “‘1‘ l /9~«/5M¢ 6‘77 M«‘%/Abcl fig) 0’ Wéa I mag/75 (5) Tla «Curr OIUMM thW wk ‘I'ZL 7% 74hr eke/7 Ach “"4 W 323ml UMP} lax} aha/7 1174/. Lax} U5 a, 734:“ M34 4? Ace/rad (yaw/5441b». 42 a 06mm army/é of +4 ¢éoue/ (M5 0 W/ké'hm. Ant/kc, 4L‘ M .9946 a a"! g tam-é .9012ng thg‘” {99 5% >02 01% +1“ 41; WW 8 m yak a. a4 50: («{t90)3( (6&90241 47% exact el/o/ufnb-a of c4 an! ab ,‘5 ‘ " f I‘w'fi “i142 Ca (6) r [email protected]/ ‘f 14:4 a t) (4 I A ) /2(w é +(ab€<9t 9:“: 1%”)ng L/XL Aw: w—W (Jab/mi: A file” :54 2 6W ; 5/.M4uq, 16w W‘cht) aux éb(t/ :— A‘éq e’lé‘j +LJ)€ + f); azi/Aw)—Q)Cq iu+ + awe +(Agga “ffll’ée/ )Qj] W9. am We M QKQCH7/ 5w? .‘F AW 446.2 (A1— )714’“ 5 6/026. {’0 WWIE/Z W MDJA’ 01E ’I/‘fl {EX-«I mail/e46; Mow ram/é +4“ A Lat-WM Jew. N27QC+WO 4&0 49¢qu +ewu‘ [ {LL WW? Mama 93ij 79M @ jlfiflO/ JCI’ 0/ eqom‘vw’ I? . ' flea/f nficqéc): 445% a/{ 4; $55 C’s): % fl: 6,1(0®/£c4_ £1;er 4441“ A a g: Ha/é ‘_ Hg“? Z'l ‘Zi w A; _— mag)? My; so”, eéeA/a, ’I’Zc 9/0795» of *[L afléflfi/ aqu '5 t gs / —~l DU LJ ) Hbq 6/ ( )fi/z SM (wt t /L) Ilium A / 7’ (/p wfl/lfi WK : L(DC¢)L ‘(’ ] «LLL W: C(Hvflpllb «Qwe‘vy' "W (4’ Aqf 4%.! Me if 4444— +14 Wm'q‘wbn wéééi/I‘V "5 fiJtP/Cfitfll: WA/arsihzfifi/z) 1% fig; ...
View Full Document

This note was uploaded on 08/01/2008 for the course PHYSICS 137B taught by Professor Moore during the Fall '07 term at University of California, Berkeley.

Page1 / 16

P137bn7 - ,L W(o'1‘ 45(6 95 6 “3/13 A ‘Vi‘°’/Hé/4{°’ 7(in a E" “5 W H(t Fox(amped/Imp Le a 44L 501w anew/Law fieiuaay

This preview shows document pages 1 - 16. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online