vd rro - Ri ro c nguyn nhn t mi trng php l thiu minh bch trong c ba lnh vc lp php hnh php v t php y cng l him ha ca kinh doanh lnh mnh Ni php lut bt nht

vd rro - Ri ro c nguyn nhn t mi trng php l thiu minh bch...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

R i ro có nguyên nhân t môi tr ng pháp lý thi u minh b ch trong c ba lĩnh ườ ế v c l p pháp, hành pháp và t pháp. Đây cũng là hi m h a c a kinh doanh lành ư m nh. N i pháp lu t b t nh t, mâu thu n, ch ng chéo, thay đ i đ t ng t, m ơ ám, th c thi pháp lu t thi u minh b ch, công khai, hi u qu , vi c áp d ng pháp ế lu t thi u công b ng, khách quan, các quy n s h u tài s n, quy n b o v h p ế đ ng ho c luôn b xâm h i ho c chi phí quá cao… đ u là ngu n g c r i ro, gây thi t h i n ng n cho doanh nghi p. 2. R i ro t môi tr ng kinh t , n i th ng xuyên có kh ng ho ng, l m phát ườ ế ơ ườ tri n miên, giá c th t th ng, cung c u b t n, t giá thay đ i chóng m t, hàng ườ ấ ổ hoá d ch v khan hi m (th t và gi ), đ c quy n không ki m soát đ c, c nh ế ượ tranh công b ng ch n m trên gi y… cùng v i vi c thi u s công tâm c a công ế quy
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Spring '17
 • King Sway

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes