dam phan - H V TN TRN DNG NGC OANH LP 09QKTC MSSV 954010574 BI LM MN M PHN TRONG KINH DOANH 1.TH NO L MT NH M PHN GII Nm c tin trnh m phn Nhng nh m phn

dam phan - H V TN TRN DNG NGC OANH LP 09QKTC MSSV 954010574...

This preview shows page 1 - 2 out of 18 pages.

H VÀ TÊN: TR N D NG NG C OANH ƯƠ L P: 09QKTC MSSV: 954010574 BÀI LÀM MÔN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 1.TH NÀO LÀ M T NHÀ ĐÀM PHÁN GI I ? N m đ c ti n trình đàm phán ượ ế Nh ng nhà đàm phán hi u qu cao nh n ra r ng đàm phán hay th ng l ng là c m t quá ươ ượ trình, nó không đ n gi n ch là m t đi u gì đó v a đ c th c hi n khi đang th o lu n nh ng ơ ượ đi u ki n c a m t gi i pháp. Đàm phán khác xa v i vi c m c c . Nó đòi h i s hi u bi t v ế đ ng l c hay ch c năng, nh ng cái nh h ng tr c ti p đ n ti n trình và hành vi ng x c a ưở ế ế ế m i ng i. Nh ng nhà đàm phán vĩ đ i luôn bi t đ u t th i gian đ tìm hi u nh ng chi n ườ ế ư ế l c và sách l c khác nhau và m i k năng, k x o đóng góp nh th nào vào toàn b ti n ượ ượ ư ế ế trình đàm phán. H ng t i m c tiêu "chi n th ng - chi n th ng" ướ ế ế M c tiêu đ c g i là "chi n th ng - ượ ế chi n th ng" có nghĩa là c hai phía đàm phán đ u c m ế th y hài lòng v i nh ng gì di n ra trong quá trình đàm phán. M t vài sách đã kh ng đ nh r ng gi i pháp chi n th ng- chi n th ng là không th trong đàm phán kinh doanh, tác gi vi t r ng ế ế ế n u m t ai đó luôn luôn bán r h n m c h nên bán thì k t qu s r i vào tình tr ng chi n ế ơ ế ả ẽ ơ ế th ng- th t b i. Nh ng nhà đàm phán n i ti ng không tin nh v y. H giúp khách hàng c a ế ư mình c g ng gi i quy t v n đ và nhìn đ n nh ng c h i đ đ a ra giá tr cao nh có th . ế ế ơ ư ư H cũng bi t làm cách nào và khi nào đ gi i h n s nh ng b c a h , đ có đ c s tho ế ượ ượ hi p c a c 2 bên. Kiên nh n Quá nhi u ng i mu n tìm ki m m t ph ng th c nhanh chóng, c g ng đ khép l i vi c ườ ế ươ bán hàng càng nhanh càng t t đ ti n t i m t vi n c nh ti p theo. Nh ng nhà đàm phán bán ế ế hàng nh n ra r ng kiên nh n là m t đ c tính t t và nóng v i th ng ườ d n t i nh ng k t qu ế không nh mong mu n. H không v i vàng đ đi đ n th a thu n, thay vào đó giành th i gian ư ế đ thu th p nh ng thông tin c n thi t, suy nghĩ k v nh ng gi i pháp có th và giành th i ế gian trong toàn b quá trình đàm phán. Sáng t o H u h t nh ng nhà đám phán xu t s c đ u là nh ng ng i sáng t o. H s d ng nh
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

 • Spring '17
 • King Sway

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes