Work Part 1 - 4:7" 300 5651 dmetaEn,0(5i raw 5(WNW...

Info icon This preview shows pages 1–18. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
Image of page 13

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 14
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 16
Image of page 17

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 18
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4:7" 300* 5651 dmetaEn ,0/ (5i raw) _ 5 (WNW) A0” 564496944, N ’54 ”Ea/14k Jauéé/Q mam a . v,“ Matt: 0" , , 5,1 LAJL 54/me Sl‘flg j; )30 E E E E E E E E E , 694.6 E 9336(‘e’éa £0190. . E y : £117 M/MJM/ a; -- —" M Vav/fa‘L/L E ‘ ”C 50}: 7A // in“: , ”"223 or; {L E E X 3 r-~ WM.” 7 ~, Iv 421:1 074,, Venn} 66‘” ér’WWO (9W 5M“! ”L ficgd‘f‘fl f0 W41) E ”OM/Ma, *Cwée 00259,: E E e; « ' / WMF Eff/M 3%)”! * IL'WM filéa)? E (E691, )0 J— 1““: leé/j a; mwvrémfiwsf: 0 1c ‘R/ék In {if/JAE D3¥Cflmc£safi£ ,, fig}; 07C CDpéa Ca/yecgioé . ,1, , “:A‘Zfi/III-M fiver/Io A’fi/ E 04150; war/L: an“! Expe/v‘mmfi) 24,994 M éu/acigfl/é ”fwd! ”Type; ad: Soap/7%, _ , W : Samepk 517:4 {~7-m4. i E 5rMP/¢ Mm 9111,1257, a, 5/ 9, 12, 1/, n {Eff/WM}?! gummy ’ / m7" )Ql Maj . Q3 WK Md.“ forréo‘on = “g ‘éhUMblgo—l Taniuxf} , ”14413:”! : 195?]: 35¢; fink-5"" ”t Varmé‘nm _ 14‘ (W; [Miran éo /ef£* I" .an , , __ 9 i7 4’2? mama éo (25¢th , jé‘p mu. - swé lain , , , ,, 4 7,, 3, a, 92-75 11,151, 12,12. ‘ 35numlu/ .Synmug ¢ mrn,,=é Q” g med: M, 613:” _,mx.—_./z , W ”W W2: / 5:12;,rzzsm mesa/n IX ‘25 , ##4on : ”Lap 2/0 Maj; 4 Magic; -1, . 9414: M ’J é/L/L ”4315C MMOJie 0/ 644.. 3m: [J 7 : Cod/41» m/éw/e M446; . L _ , g ‘- _, , _ , ,3»; “7/ « 2/ . VarmnCe, =_ 4.722? 2: St ; ; M fib§§€tm imgfiéf 54151.04 5 2‘173’4‘ .5 Mvw‘k : ,,42|5/7,34:7ZZL § § Wk aim 4’: , [‘l ’ {’4' 4L4: /v\/¢/ 5474. 4%;9 /l/,/3 Iii/areas] 4324 , \/e «um c/aaié/ ”Hég/Mm/ Boxfl‘ég‘ , ruse 4c455a;.,— U,” KM}: ofM \ 35" \WQQM ‘ :3; ‘ NW / lo ‘I/ 3 (V Ia'lj %)0;5uM/¥O‘AQ¥M ‘ ' C‘taL» éo Wing), +15% /od [{gyx‘c 6., 04}! £/' €\/~Wa‘fi M WQI“4£. 7M: 4/1141 Mel/“art ,‘J = ,.. , I1 I mean V ”Nam = "Md/e value made = b3! Hm.) I mtdm = a I ~ 0/519 ’31' 5:“. 2 0.95“ 30x30 5M7 : 75.; __ 8LT WA ij/véli Med/q =. a W . 301L30i’54’) gnaw: 802;, 90 50%;;le mama 502: : {any}, : A91 ~/on/_ x 5511. ge‘ll‘wt—kon 7— .3 ' Vfi’UrNCL = 68‘ .1 , .é.’ 1007’ Co J1 {and}? Vumégm : 3-2 0 _ ”14-ng pl, nt/pLIVC Jéandiffi : Zita/c. 1 Z = -5 “am/kl é 2Jecin¢1f4£¢5_ i % Q g E E E E f i i g 9,1,»3’05 _ 559-4 £39: M a We. )6, do“: Kid/f 7t; ”20154665. K $340”, A! m; I‘m/>444!) /5/ ”y: / 65 Kfio’l; h Ave/ya, AooeADM 4Vflay2; / éé 0A7 [dléa/[ovseglé/g 3A Ca/cV/a, {w- We 41/ ”beg/ta -“ X o e “2? : 2. ”9 1%,; we. Pg). 6.9 ”SQ Mm“ U I M,,,.,fi.:X—:ZH_2._.6_.~9.44_\ = m W [1' , E s : 8’éé 7” 5M 49% ‘58“; \fd«/T4,MC¢ : E n = / 8 3 L MAX =48 E EX ‘= 4%.; [$11M 9" M) . i g 5 05?):— 274.941 ” , a)“: 5M 9* E n,” : /4 q): zo ”Med, 9,, 2/5 4? 33-34:?“ ”it/c 3' 4?. a H , 93’: (@méqx éewflemc . A ”luau 4; ml“; few-“WA 10,90536’ 7 ’ %w9¢$ fluid =w //’Ma/e =X/7/i9/Ie, / M ' nm We mt mama“ E 9 - W" {E ' i wig/é: 5:5.6é 37': @@ f/££ oAt/é mLX-vm‘f’) : £§-“/¢ " 2/8 9/20W‘. E MM5' 949,534; - 33/57: 5'6 roman/My: 6 @w V; f é zéojl. 65 ‘63 44240» in 73-99 Jialfi‘w‘L .5. numb” gnu/nay} min:0.03 Q1 =0.I‘) mm“ 0:345 Q3=0.H$ Max:048 g Measu/ls of any»! flat/4mg). 9? = 0, 295 med - 0.34! Mach ”-0.13, 0.43’o.47 i mama/e, 0F vé/a‘mécan ,‘, ~5= 0""?7} , :3“ 0.03%]33 43/9? 014$ use/4556‘ (454%: “2/0) w’[3= a. 9.1‘3 ’ Z. 047:2, f f 30):. f/éé’ I I S 9 i I I I w 1- % 0 or 0?. 0.3 0.14 95 E § § z; Stimuli“ walkway /. mm :14] @1380, med: 2.6, Q3=34. Max:4a E M‘Mwn v‘f mm: Tux/«19,; §=a6~7444 ("@3535 M046: flanL,. measwé mt” Vaer/élvh ) 5: 3.66007 5‘ 1. 741.9969 .Ea,’4-fl 4W3. cloué ‘ 5c/a5545 _ Maw/MM/g' 5” “ 51‘ A’é ; H35 éaj [gym 30/ ?/ot ,| _ I I, 4 i t {/3 § § ,1, is aa a; 2m 34 38 42 4;“ ..~,w...uF..m“.WNW“...M.w...“mm”Wfihm.wmwewmmmwmmmw,wMMNW. k ‘ ‘ s umwmusawmw~mn1k :ngg7o 1‘? “OWIK V F pwmb.“ Summafi: MM: /; Q]: ,7 M417 ’6 Q3? ‘9 max: 2" menu!” 0‘ CMJU’A‘ éenéamy.‘ F :/g:9 maé * /% male: )7 5=/.5§a75 $22 3.59é85 fire? C5416 [4 545%) l 5; meow/4., wfl ‘Idu'o‘aJLion i g a" I“ ‘Hijéafi/am 56X 53/06 é I E ’2’)“ 7D A!“ * Alas , 5am», ymm}: mchne/J’J _ MM :92 4: {pa mm=le4 Q3324” area? ‘ ' 745%“ ‘é/‘fibx ”’7'" 17’“ Q! =/4?.5 mm? was” 42352,; I714} 45/ mum’s/x45 of Cuba! {undue}; mgponald‘; )7 :196.939 me?! 2)841 ”mi? Wax/z. Weak-‘Whgw 7 =aéa5 med 2626 moitwoa "1.245.112 of Varméionf Mc Dana/091 $2 53.®[email protected] 52' ‘ 499/.7 E q’MICn £4 6:» 5 = 135,015 5,," ~’ ’ééfi‘fi‘ 4‘“? C’Iwé mam/J; E rmDaMJA; , éc/Assu. ’4’ Aiming/em :l 92 - 124— a 2‘ z :2. 12.;- I37 ,3 a q. «I; Q a a,» a,” ? 1528- l9o I _ o"? {3? {5; 9‘3? «3"? 53"“, ‘4 , '19 ‘aas a _ - E ’ w WWW ' ’ " I - , t t _ ,_ .. 7 a.» 3” 35¢ 38} 422 As)» 4&5 5Ca/( . , / E a I not .39; sex El 7* ‘ 14‘) 3 hbéajra'fi Ea Mi. - 109 l 4 _ fay/(in at Bax E? 2/0 ~ 2J7 3 4 2.7% ~ 349 a 3&3 J. a e # 5 WWI“ : 5 Mad»! SuInMOJJt: mm = 0.12 4f = fla/é m-ti‘ 0.17 4—9 =0124 ”3M ”9’23 t 5 mum/re a L Came 'w/ Tani“? ‘. )< 0- [37333 med ’ 0'17 "“J& = ‘9'“! 0‘ ,7 S t inmate, a} Vumb‘wx t 0:051/95' éz‘: 0.0Q2é2‘ flab old/é (504155125) 04; ~04; .3 mlé —0.l9 7 0:20 “9.25 1 0‘ 24-0 -é7 3 o.2"o-o.3_l I 1 i W 12.8%“? E? E 5rw».b~!/ )umma’fl" Min=/5’ QI=I7 114-850 :13 Q3=/9 Max-”Z! , g WJLSUIC a { Cfnéru.’ T-cnj-U’f’t X = i8“ 3 m‘e&- 3/6 maJe : ’7 mama/4 a+ Manaéwn s = /.592.75 6‘: 25363; ’ {,4} (A9146 (4 0/41”) , )2. [1:5 éougam 30X P/o é 15 45 i 9 I m“... ’ I7‘I9 u 1 g . z ‘ I z E I to 5’ 6 5 I9 I? I6 6 ea 41/ i 9 ’ , 3 I g 7,: - 22. 3 i g ? , @Les 4‘9 : Jevqfléon Mop/i5}. f 5 mmfiu 5.10:1»an : mih’ as : run/mun vf— cum! $4,407.: Prowduu ‘ i Syn/4}]! 5vmm;//\ : thin ,- 4. E muse/t 93C Cené’wl Tenet“? -I Py¢llz ‘5’; EnunJJ/ _5umma,ri. I min mtuwu 0L (ML/u! any; ”Faun/e) n+1 s/A/Mréfdn ,0 «"67 - 2/5 {Janewa/ IL, mail-7.2 43 - 7.7 max 77 m¢¢l : 7.2‘ 4’:Slb mtjrza m-toQ*7.2 Male 7.7 §= 72/5 Males 717, 475- 8.5 max ’0 4-1149?“ PIN/Lac: Q v i L M1 45, 38:5'; 53, 60/ 55/ .52 {5/1 79 75/ 53/ é¢ £4,131? l '5 numie/ SymmaI/Q ”37"" 38 Q": 50.5 Ml&‘ 54 Q3“ (215/7,sz 7; mJnmz/LMC Cara/(em! khan}, )7 :56.85’ , my! 2‘ 54 m :53 Warn 9:!— Jariu‘tom '5 =_ [0:36 L 1%!”th E 3348‘ abJé (4 0/455“), > [3351739 (am “‘2“ =37 L51, I 6 I E 4 I Z 345 ~57) 5’ Z 5 £53 457 ' 2» o a 4 4 4 + 556% “77 a , $93159 4"" '3’,“ E i i E I E 2-? gay/mg; 41¢th mm s , )g = 3.5} WM MM?" (2 dasyH’i? I P blink} ( qr0 _ ,5;ka vsucegs dart/«10;; 4 41—]; 194+ P( Q ~ 7 ,.Fa55il>.L NA}; 0:3. P .. I E 1 draw am 461% Pam? La, 0%: fee-L . , , ‘ .—-—-. 55“" .‘L aw» F}? _ 0 _(?(£) , 4- Pass 5 21¢ (L ‘ 0.077 a; 7.74; :33 5a {la/423 M. ékd‘fifiriL @)+f(5)lE P/abib'JI? offi+fmlxb~xli§ai~flof£ 3/ 5: Emma 371/ ' ,_ a: cab. Ea» E “Qt-“a“: =— 060 0/ 50% €65) =r' "é 3 @5’49 0/ 30% _ 7 I 3‘ ”Moat (L JR éaJRJ/‘L a. 4' 79(19 =7 E E Marc WWE E E V I» &i r , IE —. E w ~ , a 4 n 50 gm.“ “Wmmwmfifl A '— 28 130% = 8 Non¢=3§ E E E E .5 E 0 2 E E /~9;r/ L E / MM ..... 3 E 0 0 0 fzaboja - 8 — 0.375 Q/ 0 0 E 2 ' NEE?» O y 0 F06-‘ID 1 § ’04375’ 0 I I 1’ (aarfwv/ji/A) ‘v 7/6 =4 55?)? , I o 0 I :9 l 1 I (7 ,l _ E E E E E E E E €62): 0 a 5., fig) =0.% rpm. I EAE‘) thAEzE) 00L MéjbELyE W484?” $5r/¥=7} 55mm: :73 Msofi évjaf, mam/'5} / 74 mL/ ”Wei; {/LL 4945* Vac/Vt, év jué [I 113:5) : . a] , ?(s) = ,37 PM?) = 1/) 99(3) = wéfi Ewe mama-.9: , a We: WWW max: awe? 59(Homfi 5)‘ w); 19(Hewd 5} 1' 7; 1,8; flaéfigél‘ge 2. 1’0? M45) " ME ' .%5' ?(§ and 1&9- '5 a g? Um‘on ()4,wa 711% Z LV-LW‘S Cpllllagxéa/ ywék ‘0’ ‘ 19(710/9: l5 r104 tea: .4! Paws): 4191+ 37:15: .41 _ $7 X“ Y : 769+ 7’()1’(X¢wt}’) c m tNg‘éAFvyL ~—~-: , ._ F(‘;’<Md7 P<F¥Md 3)?- .5’9 :,.4-/ whmgau figmrm “95(39/ WT; ?(—5An&fl> Wflvéw/xfi ?f0 13% #6 ?(3/I?) % Wig-:75": : 2" FNMA/} +114?! mfiow/flggwfl #:5014wa E m) kjhign , 91159.62 b 45-f- Aef ’wuu £1L LAKfQ 9+)9éé} a. Ibo:/ ‘9 [1/ din/s) .. $33—51: 3%“: .59 790445) a 33;: .44 4’ Mew!“ Mame) Ella ; A oflmértmwy 335')/ AG”): 3,0 “(WWMQ = 335412-651: 209 ; hémfiw) : nt+é4= I75 luégi/awhg QM? . 386 53x _ 5 .921; 75 , ,_ ._ .V .079 .325 ,w .29; WW I P(BI’C€ of F) 1 107a +p3’3 : I 392. §?( Muse/4 @wetel 0.an :Q): 3: 3 4. 475', = . 55"?) 31% EMO- .526 = 674- . . 39 015’ W . .016 + 0 = 4—— = : ?(A/g,£fl¢lp;'£‘/ 5)- 13(5) ; 077 '07? ° 5? g {I 54/‘0M4, Wt” 64,-” 9MM) m‘l- :offlrwéwnxy/ : 1’09”“ MO‘Mui -/9..___§_,_._._........*~ 13% , .333 : L 12M "’"‘9"""'“‘;= T’CMaéw‘iged; aw +. 147 ' 3%: . 8? E a Tfiefluldd Kim/figs?! a What-wk 543/ (/mL/ ”“63 ‘L’Lfi flak/6:41;, {’M? é IJ W’fiz/H/fig/ I 7": 6M 97o 6.954% ”E, @(jz. I33 4 We. 4. am («v/am; ’9» MA? 5993' 7 V ”‘2" i i i J; @935! i i ._ foov r; '& I: flak/LI l}; ‘6“ }[€ ?‘£€) féerj 67J jkwflu .Sée b €49“ . E F(P°’/P) 130:0,” :T’ 7% i W}L 7:» 6’ng M93411 {My 3 Wm) = W“ WW 7%? a; E i E i éfggli% All #Q/M‘u/O/IL §GQ 95- 39020 > 90 i ifia) -//a/ 5b)‘/E § 5» %=a.m ¥ 9%”.375' ,, , Mum/2; i) P(A)=o,2/% 3’04)” /- —a are :0,782 1 4a) ’POQ: 00/75 ?(A) = /- 0.017)" - o 9825 9 99094.14; WI): 039 / m 5.. J5 ?(C$Mh\ fig 5f ”LLl/j'éwe): 82:, : ‘77; 7' :0. 7/4' \I f I i) gé) Pétflvwi’ai a/ pwzphJ/ewa) 7-; = 079¢ :7) 99(00éahI/9) 1 )- 3:55 -_ a 99? 39) PC0493“) 3F??? = 0,9); § § E 5 g 5 i aaZ} 706 + 39413 _ in) F(C gamma = “77-33;“- - 0.341‘ in) I"[w 0/ Pied) : Lil—23:32. = (9.625 ii“) ”(2A~>-’7‘3”e $2924 , gls)?(AarzA-): %'0»49- $57114” 3)‘ 23/0: 0.50 ,7) 71%;} :14?» = 044' :I‘? f’(#)(b 6/41“ a 296% “ 0 $7; , _ , 5&0 P<A 0/0 of £59 2%”: 0\§7 /’_ 0K), 2 E ?¢)4 ]4‘£ SILL ‘0” 3‘ ‘4 Ely.) Inficpflmievs‘é )9 gpgléwaégw! (a) bruit/j; . 5:80. Inde tidal}; 19 IN]: blew] ) e [05% lg; § a) AeMeJ ?)a, ?<d E&>- [9&13 Ifitfa 0 2.93 b) 11m)- Egg/jg 23%; 0,35% En) sum“. bewocaf nudity E gi) U/gllp/Aé’tmeu/‘J' {:0 ”mg ”gawk? ”we uni], 19 1%., WU) [email protected]%1%)s,_ 1 E9; ._/55', .Sccémh 3 '5 % 79("3044 314$) (3/: E E _‘ Est/9 ?(m]Di¢49: 37(m2ed; ‘ EMA? gfime a; /5 - E a. we +0.01sz ’ ’ ‘ Egg] ?(Ban’§i3wugled) = 0‘33? V 01.9755' E era . 4-7 , ’ Eé’ZL 7(Mo/ W ]Di¢¢)‘ "172—592;.“ ' 0. 9G; '?&)£ /63 ]— ll ooh}. $¢péton 3~7 E7 52£5= 2592360 E9) 455w 13,993523 W/agsgs/é ’) 535 3 45,057,417! V4sasz474~ Ham Qwa t [C I 897 0.9793 E E903; I74 Akaféo/ 3,,Zevmu EXé/CsiS—es . I , ' , Lb/Mth/a//< a f’(€.;/) :0 20 E3) flaghfi): 0.3a 3>?(I¢o,€all.9= 20+ 35:0 3; E9 Pane/39,204,515): ago + 093 - o, w Es) “29.3393: 90 x. 90 = 0.64 ‘9)?(a {20/ 3/”): 3%)! 5L? 0v 10,2 , ., :1 E7)7(e~&3m 0:; i=0“? , _, . _ , _ EM ,9)?(1.¢/(,~éi)n ”f= 01% , _ ”/55 E ?o_)£ ’75 Gkflpéfif j CVMVIR/él'ler Kenn-6M E paw/c 5?,“ Ma Jun, my 24944446,? (34 W?) Ll / a, ’ ?,I’ #4,] 55" I [/16 / % /‘// IVA/"fl My“ .4 / /-’ / b Z I ,./Z/ L “ZS/‘2 1/}: 2 [£2 _ é. a 9 z, 9- / 77, ) /2>. a 4 3 3,;- J6 :9 ’1 4/“ /Zl 4’/ '3; {ff/l I" 4/ 5’1 é fl _, 5/ 4 / );5""'/ 3,5 35/ ,,4.:> V, 55 5’64; /\’b ,, / 24 9.4 54,4 5,4 Mk P(ro//uxj_ 3) 39: g : 0'”,- 2/ €(Ioll’iag ID 5%: .94 : 0:05 , {bmeon/C $/ Qdiéax ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern