ADOLESCENTIMENTALNOZDRAVLJE

ADOLESCENTIMENTALNOZDRAVLJE - Psihijat.dan/2010-25 Maroti V...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Psihijat.dan./2010/42/1/17-25/ Maroti ć V. Stavovi adolescenata o problemima mentalnog zdravlja 17 Istraživa č ki rad UDK 316.644-053.6:613.86 ; 159.922-053.6 STAVOVI ADOLESCENATA O PROBLEMIMA MENTALNOG ZDRAVLJA Vesna Maroti ć 1 , Vladimir Mileti ć 1 , Milica Pejovi ć -Milovan č evi ć 2,3 1 Student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija 2 Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Srbija 3 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija Apstrakt: Uvod : Stigmatizacija osoba sa problemima mentalnog zdravlja predstavlja ozbiljan problem, č ije su posledice brojne i menifestuju se, kako u doživljavanju sopstvene bolesti, tako i u smanjenoj motivaciji za traženje profesionalne pomo ć i. Poseban problem stigmatizacije usled mentalne bolesti se sre ć e u adolescentskoj populaciji. Cilj : Cilj ovog rada je da se ispitaju stavovi adolescenata iz zdrave populacije prema vršnjacima sa problemima mentalnog zdravlja, kao i da se uporede stavovi adolescenata u dve razli č ite geografske sredine. Metod : Anketirani su adolescenti iz gimnazije u Beogradu, kao i gimnaziji u Somboru, januara 2010. godine. Ispitanici su popunjavali socijalnu anketu i Upitnik o proceni mišljenja o duševnim bolestima. Rezultati : Upore đ ivanjem ispitivanih grupa na đ ene su statisti č ki zna č ajne razlike prema mestu življenja, psihijatrijskoj istoriji bolesti i veroispovesti ispitanika u odnosu na stavove o problemima mentalnog zdravlja. Najve ć i stepen predrasuda pojavljuje se na skali benevolentnosti, a skala interpersonalne ideologije je pokazuje najniži stepen predrasuda. Zaklju č ak : Neophodno je sprovoditi preventivne programe sa adolescentima koji ć e biti us- mereni na prakti č no rešavanje dilema i davanje pravih odgovora na adolescentske nedoumice o raznim aspektima mentalne bolesti. Na taj na č in smanjuje se diskriminacija mentalno obolelih adolescenata, što pomaže ranom otkrivanju i le č enju, a kasnije i boljoj reintegraciji adolesce- nata u zajednicu. Klju č ne re č i: stigma, adolescenti, mentalno zdravlje
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Psihijat.dan./2010/42/1/17-25/ Maroti ć V. Stavovi adolescenata o problemima mentalnog zdravlja 18 Uvod Osobe sa problemima mentalnog zdravlja svakodnevno su suo č ene sa stigmatizacijom okoline, što predstavlja ozbiljan problem uz brojne posle- dice, kako u doživljavanju sopstvene bolesti, tako i u smanjenjenom obra- ć anju za pomo ć zdravstvenim službama, što naravno uti č e na tok i prognozu bolesti [1]. Osobe koje trpe stigmu razvijaju vrlo nizak nivo samopouzdanja i potcenjuju sopstvene snage i mogu ć nosti [2]. Šanse za ispunjenje životnih ciljeva i prihvatanje prilika koje im se pružaju, umanjuju se što vodi socijal- noj izolaciji. [8,9] Prevazilaženje društvene stigmatizacije neophodno je da bi se postigli zadati ciljevi u oporavku od bolesti, a na tome se radi putem edukacije i kontakta sa obolelima [3].
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern