{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SCID-II-Strukturisani-klinički-intervju

SCID-II-Strukturisani-klinički-intervju - IZBEGAVAJUI...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 IZBEGAVAJUĆI POREMEĆAJ LIČNOSTI KRITERIJUMI ZA IZBEGAVAJUĆI POREMEĆAJ LIČNOSTI Konstantan osećaj neadekvatnosti, socijalna inhibicija, hipersenzitivnost na negativne komentare, koje počinje nakon puberteta i prisutno je u različitim kontekstima: 1. Rekli ste da ste izbegavali poslove ili zadatke koji uključu ju rad sa dosta ljudi. Dajte mi primere. Koji je razlog da izbegavate te poslove ili zadatke? (Da li ste ikada odbili unapređenje zato što je to zahtevalo rad sa više ljudi nego što bi ste Vi volel i?) (1) Izbegava aktivnosti koje zahtevaju izražen interpersonalni kontakt zbog straha od kritike, negodovanja ili odbacivanja 3 = najmanje 2 primera ? 1 2 3 2. Rekli ste da izbegavate da ulazite u interakciju sa ljudima osim ako niste apsolutno sigurni da ćete im se svideti. Ako niste sigurni da se nekome sviđate, da li bi ste ikada načinili prvi korak da se toj osobi približite? (2) nevoljan da ulazi u interakciju sa ljudima osim ako nije siguran da im se dopada 3 = skoro nikada ne preuzima inicijativu da napravi poznanstva ili bliskiji kontakt ? 1 2 3 3. Rekli ste da Vam je te ško da se otvorite čak i sa lju dma sa kojima ste bliski. Zašto je to tako? (Da li se plašite da ćete biti ismejani ili osramoćeni?) (3) pokazuje suzdržanost u intimnim vezama zbog straha od sramote ili ismevanja 3 = istinito za skoro sve veze ? 1 2 3 4. Rekli ste da puno brinete da ne budete kritikovani ili odbačeni u socijalnim situacijama. Dajte mi neke primere. Da li puno vremena provodite brinući o ovome? (4) preokupiran/a je strahom da ne bude kritikovan ili odbačen u socijalnim situacijama 3 = puno vremena provedeno brigom oko socijalnih situacija ? 1 2 3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 5. Rekli ste da ste uglavnom tihi kada upoznajete nove ljude. Zašto je to tako. (Da li je to tako zato što se osećate neadekvatno ili nedovoljno dobri?) (5) inhibovan/a je u novim interpersonalnim situacijama zbog osećaja neadekvatnosti 3 = potvrđuje osobinu i ima brojne primere ? 1 2 3 6. Rekli ste da mislite da niste dovoljno dobri, pametni ili privlačni ka o većina drugih ljudi. Pričajte mi o tome. (6) vidi sebe kao socijalno neadekvatnu, neprivlačnu ili na bilo koji drugi način inferiornu u odnosu na druge 3 = potvrđuje uverenje ? 1 2 3 7. Rekli ste da se plašite da probate nove stvari. Da li je to iz straha da ne budete osramoćeni? Dajte mi primere. (7) obično je nevoljna da uzima lične rizike ili da se uključi u bilo kakvu novu aktivnost koja može da je osramoti 3 = nekoliko primera izbegavanja aktivnosti zbog straha od sramoćenja ? 1 2 3 BAREM ČETIRI STAVKI SU KODIRANE «3» 1 3 IZBEGAVAJUĆI POREMEĆAJ LIČNOSTI
Background image of page 2
3 ZAVISNI POREMEĆAJ LIČNOSTI ZAVISNI POREMEĆAJ LIČNOSTI Preovlađujuća i prekomerna potreba osobe da bude z brinuta, što vodi submisivnom ponašanju, “drža nju za suknju”, kao i strahovima od separacije.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}