מודלים סטטיסטיים - מצגת פתרונות תרגילי-בית לתירגול אחרי הרצאה 5

מודלים סטטיסטיים - מצגת פתרונות תרגילי-בית לתירגול אחרי הרצאה 5

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

1 לת תטיסרבינוא ביבא - לוהינל הטלוקפה ע םיקסע להנמב םיכמסומל רפסה תיב " ןואיל ש יטנאקר סרוק " ענמב םייטסיטטס םילדומ " ס " יליגרתל תונורתפ רחאל תיב לוגרית האצרה 5 1 הלאש רצומ קושל סינכהל הצור הרבח " רפושמ " םייקה רצומהמ . ךרענש רקסב ומגדנ תיארקא 100 םירצומה ינש תא וושהו וקדבש םייקה רצומה ינכרצ ( םייקה הו " רפושמ .)" טלחוה תוחפל םאש 60 ה תא ופידעי םילאשנהמ " רפושמ " לע ינפ םייקה , קושל ורידחי רצומה תא שדחה . ןיאש החנהב שממ םירצומה ןיב לדבה , א . המ ה תרדחהל תורבתסהה " רפושמ " ? ב . יהמ ה רפסמ תלחות " םיפידעמ " ה תא " רפושמ " םגדמב ? " שממ ןיא לדבה " םיפידעמש םירמוא םירצומה ינשמ ימ תא שוחינ ושוריפ ,
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '09
 • N/A

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern