{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Studie Wijzer 08-09an1studw - Technische Universiteit Delft...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Studiewijzer ANALYSE 1 wi1250wbmt september 2008 Studiemateriaal Het te gebruiken studiemateriaal bestaat uit het Instellingspakket Analyse: James Stewart , Calculus, early transcendentals , 6th edition, Brooks/Cole Publishing Company, 2008. en het computeralgebra-pakket: Maple (te downloaden via Blackboard, onder tabblad MyStudentInfo, StudentSoftware center.) en/of Matlab plus een korte (aanvullende) syllabus over Maple, een instaptoets (met toelichting en handreik- ing), en extra informatie, zoals een formuleblad en een overzicht van algebra¨ ısche manipulaties. Deze syllabus zal ook via blackboard beschikbaar zijn. De gang van zaken gedurende het college Er is per week 4 uur college op dinsdag- en donderdagochtend, waarin de theorie wordt behandeld en waarin u onder begeleiding van de docent aan de opgaven uit het schema kunt werken. Er wordt van u verwacht dat u thuis de betreffende secties uit het boek bestudeert en en de overige opgaven uit het schema maakt. De opgaven onder het kopje ‘GR CAS’ zijn de opgaven, welke u met een grafische rekenmachine of computeralgebra-pakket dient te maken.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}