handout[1] - SELF TEST REVIEW OF ALGEBRA INTRODUCTION TO...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SELF TEST REVIEW OF ALGEBRA INTRODUCTION TO MAPLE September 2006
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
SELF TEST REVIEW OF ALGEBRA INTRODUCTION TO MAPLE SEPTEMBER 2006 FACULTY EEMCS DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Introductie zelftest Hieronder volgen 22 opgaven. Ze hebben betrekking op kennis en vaardigheden die in het eerstejaars analyse-onderwijs regelmatig aan de orde komen. Alle opgaven kunnen in principe met de op school opgedane kennis gemaakt worden, al zal er wel eens wat weggezakt zijn. We hebben geprobeerd juist die dingen te vragen die veel van pas komen. Van sommige kennisvragen staan de antwoorden op een formulekaart. Ook al is dat zo, toch heb je er bij het analyse-onderwijs veel last van als je een aantal veel voorkomende zaken niet paraat hebt (of zelfs geen idee hebt dat daar wel eens een formule voor zou kunnen zijn). Vergelijk het maar met een taal: als je Engels gaat studeren schiet het niet erg op als je de vervoegingen van to be iedere keer moet opzoeken. Je maakt het je het jezelf moeilijker dan nodig wanneer je een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden niet paraat hebt. Deze zelftest geeft daar een beeld van. We vragen je daarom ook de opgaven te maken zonder een grafische rekenmachine te gebruiken. Niet omdat die bij het analyse-onderwijs verboden zou zijn, want die mag je bij het onderwijs en bij het maken van tentamens met open vragen gewoon gebruiken. Ook hiervoor geldt: het schiet niet op als je een grafische rekenmachine voor de simpelste berekeningen nodig hebt. Deze zelftest is in de eerste plaats letterlijk een test voor jezelf: wat kan en weet ik vlot, wat weet ik nog wel zo’n beetje maar kost me moeite, en wat ben ik toch wel kwijt. Ons advies: als je merkt dat je bepaalde zaken niet meer weet of beheerst, doe daar dan wat aan. Om je daarbij behulpzaam te zijn krijg je na afloop van toets niet alleen de antwoorden, maar ook per opgave suggesties voor uitleg en oefenmateriaal. De opgaven zijn om praktische redenen in meerkeuzevorm gegoten. Je krijgt een antwoord- formulier, waarop je het (volgens jou) juiste alternatief moet aangeven. Op het antwoord- formulier wordt ook gevraagd je studierichting en studienummer op te geven. Noteer op een kladblaadje welke alternatieven je hebt aangekruist, dan kun je later nog zien welke opgaven je goed en welke je fout had. Deze toets wordt bijna bij alle opleidingen aan de TU afgenomen en de antwoordformulieren worden automatisch verwerkt. Daardoor kunnen we straks voor de TU als geheel, maar ook per opleiding, zien waar opvallende problemen zitten. Die gegevens gaan naar de docenten met het verzoek daar iets mee te doen.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Mekelweg 4, Delft Lees zorgvuldig onderstaande punten door Deze toets is bedoeld om een idee te krijgen van uw parate kennis en uw beheersing van enkele basisvaardigheden van de wiskunde op het huidige moment.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/12/2008 for the course 3ME WB1114 taught by Professor I.paraschiv during the Spring '08 term at Technische Universiteit Delft.

Page1 / 36

handout[1] - SELF TEST REVIEW OF ALGEBRA INTRODUCTION TO...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online