رویکردهای جدید در استراتژی

رویکردهای جدید در استراتژی - .

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
یژتارتسا لرتنک و ارجا ، یحارط رد نیون یاهدرکیور ذًا ُذض ذلَته ذيذج ظيحه شتست سد يظتاشتسا ييًَ ياّدشنيٍس . تسيظتاشتسا يّر يصاس ُداهآ ِت اّ يطَلٍذته ٍ اّذٌياشف ِــت يتخادشپ ياج ِت اّدشنيٍس ييا ( ىاسًا ) ِجَت ذٌٌم يه . ددشگ يوً يقلت ِهاًشت لي يظتاشتسا ًلاَصا ٍ دَض يوً ِئاسا ليظتاشتسا يضيس ِهاًشت ياشت يساضتا اّدشنيٍس يياسد . سد شثَه ُاگذيد لي داجيا اّدشنيٍس ييا فذّ تسا ىاًآ ظسَت صختشثا يظتاشتسا قلخ ياشت يصاس ٌِيهص ٍ ىاشيذه . تسا ظياشض ات ةساٌته دشنيٍس باختًا ٍ يظتاشتسا حيحص كسد شتشت ُاگياج ةسم ٍ يتتاقس تيضه ققحت يساسا طشض . دساذً اس ِتضزگ ياْيگظيٍ صا لي چيّ صٍشها سام ٍ ةسم ظياشض . تساّ نياداساپ دَخ شييغت ِجَته صٍشها تلاَحت يلٍ تفشگ يه ماجًا اّ نياداساپ بَچساچ سد ًاتذوػ ِتضزگ ىاسٍد تلاَحت . ذّد يه ذًَيپ نّ ِت اس ُذٌيآ ٍ لاح ،ِتضزگ ِم تسا يلپ ِنلت تسيً ُذٌيآ سد ًافشص يظتاشتسا . یبآ سونایقا یژتارتسا تسا تمشض دَخ ٍ تاهذخ ٍ تلاَصحه ىاساذيشخ ياشت ىاهضوّ شصسا قلخ لاثًد ِت ِم تسا يدايٌت لَصا يداذؼت ِياپ شت ىآ قغٌه ِم تسا يظتاشتسا صا يذيذج دشنيٍس تساًْآ يسيًَ صات ٍ يويذق يصات ذػاَق يتسنض يٌؼه ِت غقاٍ سد يتآ عًَايقا يظتاشتسا . ٍ ذسس يه ُذٌيآ ِت شتدٍص يسم ِچ ِم تسا ييا نْه يتآ عًَايقا يظتاشتسا سد ذٌم يه فطم اس يًاٌْپ ياضاقت اثقس صا شتدٍص . شزرا ینحنم درکیور
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern