akansel-conwip - 13.05.2010 Atlye Ynetimi END4072 RETM...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
13.05.2010 1 END4072 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL II TAM ZAMANLI ÜRETİME ALTERNATİF YÖNTEMLER - CONWIP ve KISITLAR TEORİSİ Atölye Yönetimi Tanım : Atölye Yöntemi, fabrika içindeki malzeme akışını doğrudan etkileyen kararların alındığı süreçtir. Amaçlar Üretim ortamını biçimlendirmek (hazırlık işlemleri, süreç içi stoklar, çıktılar, işçi esnekliği vb.) Diğer planlama işlevleriyle bütünleşme sağlamak Kullanımı kolaylaştırmak İşlevler : Temel unsur, malzeme akışının kontrolüdür. Malzeme akışı kontrolünün kapsamı: Hangi işin ne zaman atölyeye gönderileceğini belirler. İstasyonlarda işlenecek parçaları belirler. Hangi malzemenin nereye gönderileceğini belirler. Malzeme Akışı Kontrolü Süreç içi stok izleme Çıktı izleme Durum İzleme İş Yükü Tahmini Kapasite Bildirimi Kalite Kontrolü Malzeme Akışı Kontrolü Atölye Yönetiminde Önemli Unsurlar Genel Kapasite Kontrolü – Üretim hattının kapasitesini talebe eşitlemek Personel sayısının değiştirilmesi ( vardiya sayısı veya vardiya başına işçi sayısı ) İş haftasının ( veya iş gününün ) uzunluğunu değiştirmek Kapasite artışı için dışsal kaynak kullanmak (fason imalat) Darboğaz Planlama - Temel görüşler: Darboğazların yeri değiştirilebilir. Kapasite maliyeti temel unsurdur. Sabit darboğazların yönetimi daha kolaydır. Kontrol Alanı – Etkinliği korumak için dikkate alınması gerekenler: Sistemleri fiziksel veya mantıksal olarak ayrıştırmak İşgücü yönetiminin kapsamı ( 1 yönetici için 10 ast personel) Süreç yönetiminin alanı (ilgili teknolojiler) CONWIP: CONstant WIP (Sabit Süreç İçi Stok) Gerekçe : Basit bir başlangıç noktası Etkin sonuçlar Gereksinimler: Sabit rotalar Benzer işleme süreleri ( sabit darboğaz ) Düşük hazırlık süreleri Montaj dışı işlemler . . . “Hat Boyunca İletilen Kartlar” Üretim Hattı Hammadde Stoğu Bitmiş Ürün Stoğu CONWIP Kar tları Süreç içi stoğun takibinde bireysel ürünlere değil, ürün karmasına bakılır.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon