Yijing-6A - mun.“ aw w“ an do mm \g llm Bum Ur CHANG _...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mun.“ aw w“ an do mm \g llm Bum Ur CHANG _ my use a, - WWW magma Lo \Hustmtpthc cordepeudsncc omwm and dm'xp‘me, and Wuhvfly and mm, [LHCQI'Phllafl)phlcal11%" m flunk »/ mm“ mm 0: My my be“ gm «Wmmmwm “mm nryauuuvmrv _wvxbulucu m A mm m m m mm. mm mum: », 4 mm m 1 x. h A mm mm m m m m» Wm m. m. m: mm m m "no mm. km. W,» m “mum: H mm m u» WWW m‘ m J Mk u; mm n» pm m, g «emu WU m m N",- mum k 1 mm “mm. 1mm; m Mm mu m M (We mum u; u.“ M .m mmmg! w "W, M m. H mm Wm M m “my”, um w mm m Wmmmm ‘ wmk mm.“ n mm yum/n: mummy with. W mmmmmmmrumpmm m- mm: m w WM and Dxumu’mhhu‘) n m . mum Wm WM .WW human » “m smunmmm .mmmnwwur flu. mm, m- mm m mmw .m n». mum! WWW.“ m m mmm mmm m.” M mm W umummwmm m mm hmmnrflomm WW.“ kvo mm mm vun w. W nlr‘hmgu mm .3 mm “mm mm mmwufluq Munmmm mm mm mm mum mm .x mm W ‘» M "m, m m at m m m he “ .u“, m A mm m WM, mm mm mm mm .w Mm m m mm.- m .‘ u u hn m m NW N mum- mm W." Hun M mmnmmmm» N‘lmgmt “MN, my mum m w m m m u "WW mmmnwm Wm M. u vaw m How Wm“ um W: H ‘0 Wm M .mw mm” MI W m mmrr W m‘s meu «H mm «mm m: w, H, u; m mm m MK m man w M an m hwm mm mm h, m"; "m m m mm W a, m» mum m m ‘ m m m w W m u W W m (m hmuru w M “WSW as Swtuauon \uny Mam mum: mu mum-m mm mm Mm m mum, m mm mm m mm mm M m. m m :mmmw wmaan «W H, mm: H. 2 mm m w mg m m an m mm m- m V; MW w u. m I»: “My law huvgmm m .umm :m Mama»: 0mm wme MAMMWMW um 0/ n (my {w Wm“ M m m ,4 mm m WWW Wm mm; :m w mum \mhunp mm.“ m "Mmmmw, warmer“ mum UK mmMnmummw rum; Mmm w w mg m, um W m m ux) humn m) mm “mm cum, )m‘ hummkuul W m», w mu mm) vs a, mmmfl m mm mm n “Mm mamas mm m: w m m m m. MW 1km. mum“, Am mimemewa [um-m mmmnmhummum ammummmmmnmpm mm m. husz mm“ . w ohwnm WWW «u mm mm mm. \pmmmnl mum. um mm" K . “Mun w, m pmmm hum mm mm mm“ M WWW“ m . mulmg 3 mm. u 4 W.‘ mm m mm m m Wm mugmm w m. y, “ UM ummnu “mm cx‘xummfl MMW. mum mm xmwmumm n, m umna‘ cmmm‘ w um mm. mm; mm; «Wu mmw M.» . mm 0N1: mm,wmymm \wmeuu‘unmlmnxn “mm A "w mm (r/vaumw, m WWW m kwwn: H» mm H. W" H mm v. ram m a. W mmmma‘w. m ‘ ‘ m mm“ mm m ,wxrwuun‘ mm NW NW mm a \‘x , mm m w m \\ m « Hm“ m, £4 “ w. M #2 Mr 27 24 Another pm We uFtcachmgthe m “ m 0r (1 was \sto hetpsumcm undonland mm a person have dummy» “pawn-A m amen. u sumcm mum mum mm“ mm m Mnml‘mxm W. m m.E m mum mm, m W, hat mwupm m Wm Wm,“ mummy m n: MW .4, .4 ml: nu- k w W: m m mm m u. “Wm Wm rm www.1ka mm mmmm um I» m mm .1 am m mmhmmv ‘ a m nmmuiwmwkg Irmnunmn/E MA m mbflabm W mm m- hm 1Muwd m u! mm m w um um hm [m d gum rm mm m. m mm W; m lumm; m. m m .m A. :m m: “Ind and ("ml mm (c s . mum or mm m 11:11:“. N . "marmng mm m m mgnmmmu mu, m m yum 0r [Mm-mum [urn Wm um beau: ..r m aw m (m .m .1 mm m n m :uxmm nm N mummy: pm a My “Imus M.) m. mm mm mm W, mm mm m M w h. mm .m mumwxal m (imam; mam: um m mng wnuxmvmmy mum n, n, m mm duman m w MD M mg me) have mum n; w 04 m. m h 3". (mm m why w w W mrmmm mmgmudum] :mm mm nu» axe nw w W game m m m m m mm mm mm; lvmzl WWWNW mm m mm pm a; (murmur); dummm munALx hum-a: .4 my Mu ‘xwllmv m w A“ W «m w mzm mur mm m Nu) m: mm m m min \M‘iwpmv m. m hm-J 'n m m ummng mmm» m m mmgmwx A Mde Wm M m w n, Mn m mm“ mm M m .V umhou m- \ Mrmy m u" mm mm m M m m mm W W mm W m w mm mm «0. mm“ “mm m mm mm m mm; mm mm" W Wm.“ WM m “WW 4 mm m Mm” v MED/mm hm Posmnn m the he‘d of Amun Mm) H u Wm w m m mm mm P «hwyn m“ hawnmmh‘ Jumqu W,“ m m mmm A mm.” A! H mm mm (mu-mum" w mm mwh'um‘mk \umhu rdmuuhwwrh my MW «\«MMHLH Mmr: m MA wth m WWW Hm .uvun ‘ ,- Amm, (numRMArlUmuyrh hm, u, w my curm)‘ «mm W. H m rm w m » M Mm “ mun-mm ‘nmz uuwnkmdwl‘muwm m m m y m m m “ mm mm m ‘hmwnmmflmm Agm m H. mm mm .1 mm "mm m: mm m we W m, m m n w "mm m m; WWW. Wu .V m mum o: n»: mmgmrnm um m m.‘ W m: m m. m mm m. m mm m m. .3 W WNW »l m» mm W hum mm. m. m m mm" mm mmm, man \wlydauhm “Mum Nmuw m m m W mm m flmihwmk‘w:}lnlu1mm\|l«zuun mm W mm 1"!ch ux mm W .m- u: a”) m. cm mhm h m m m me Wm m m m. w www.me mme [ .Wm m ‘3 mhm x». mm m m m mm m» m m mmn\mwmummmmm‘mc mm m WW W m [mm mm mm“ “WNW.” mm, A nmmnmmww uxm m» “w um. um mm "(mm m H; mm“ mm mflmng mm “MM m w m m W www.mm m m Mumm hum m mdxrvmy m m mm H m M mm m mm wqu ,0. mm. m, mm m WWW“ m mm m w my uqumw MM. W Emma m: mm m wru of m «mm m m \Mvo m: mm m “m w w W mmme \» a m «Wm M mm W m m» .u'uyh-ueu' M. m. m a‘w m hmhn ; mm m .an lhu m WWW-m M «mm M" m u Mu w mm M m; m m m m Muul w m, MM AN h u w m m hm W Wm, w m» Wm M. mm mm .m m» A MM m» ,u.‘ m. m “M‘me M; \ , .‘ w“ M .‘mww m WNW m w W mem h “mm m w m WWW Hm “r m M hmnm’wummn“Handgun” m K m m. m m km.“ mm mm m mu m mm (H mm m m» mman “mm u: .n www.mnm mum WWW" m . mg m W m m m mm W m Ammrn ‘ ,m ,n mm mm “mm M m m...» mm m m m": mm: mm hm mmm Hum-um mm llkumr .W.‘ mm “ [mm m mcupprrmgnm 11m m m: mm hm, N W "WW mm; 3 m: m m: mm m m m mm m mums», w A ,m m mxmwuw w mm m WWW“ WW fimmy mm uuhpym w W WM» Mu mm may “mm mm my «mm x Mn mm NW N mm; hm hm WWW) w.» mmmm m mmwm hm “mm mm m ‘ m, mm m m m». m- um m. WWW wvll‘ w W. «m m m m mm Numim “mum-W w W m WWW unwm m ,‘ mun: Mm mm.” mm m: u. mmw w W m In W m» u M Rvmmun «m, M. w u, M m. m M m. ‘\ mmle 0: Hmm m Mn m. new at w" m M w. A M Wm mm w my um m m mum me Mu w mm m I" m "'1‘sz n. m m m AM u: M “mm o: ummdun' m hum mum M» M w W m, m of mm m m m WV H mm m. n Mummy Mth \ m m: k,» km)“: WWW mmva m mum” ., m, mm m \mcmuhm » mm mm m, w: «mm b m Wm HM::;|¥5~ n m mm m «my mum namnum w W“ cunt» m WWW N AMY M. mmmn m m” anhn‘m hunm m m u Hm» mm c Luv-WW WNW, I mm. mu ..\ w M w h ‘ m nu m. u. m M .ununm-W m“ «Mm.» mum u 1W, MW, w WWW “ .u Mp vmhuh H mum w mmmm WWW m, 1mm mummy” W \m m mummy y“ m I" W"WWW" “um m.» m hm mm mm mm m mm mums hut w ‘ncym m, m. mg m “ w my mmw m m mm mm mm m Wm H m mm m «Amflmnm m: m wwmm aw mm mm «m w W MN. m m Mm" umwhmwm‘: «23 a2 mnmm w mmng MW.”me \m,‘ “n u u m A mtunuu mm Wm H M M Ma n, m m m hm m u. m m. m w mm m [mm m «m a! m" w, m Mm v m w m.” “ M w. W m m muumwuu mvuamuum: m mm mm.“ m mum, u. M M, [m W W m 01 mm." «L? h m mu m m m um mnle w m bum m \mwmm m w "Mm Wm M n. um m m Huawmv m m: M; m m chunm ~24 u m H mm w m,» w W ,, MM “ n. mum mmnw Mva mm mm m m m “WW; h» w m: m m w. mm mm mm Hum)“ Mm m m: m lulu “ m . mm m Wm"; :AW (Wu .u ,m m. m “NW .1 w m Ruvpnm w mm m w W W w W m m mm W m mm. m mummy mm m h: WWW,“ N w W m m M Wm M mm mm W Nnmunvunwun‘ m nmwm m m w Wm M mlmdm mm} N Wm“ W m w (.Hmlmun my.” m.” mm urrumlumn (, WWW WM“, m. mm H M «m :21 h mm, “mm MN m, u: m m m- WM mm; m u _ WWW W n‘ m m m m. “HMMMWW M4, “mm .m w Wm m mth AWN“ Aw Hsuguuu “1mm u m ‘ ‘ h- m MW m u, mum w Kmvwn; fat g4 m By mmmmg oprnrandm“ Hu;15um<or 0 mm mmmtk u, «rm thegou‘ 0675mm x m m pom. know“. 43.; butto paerL‘xpnlem themmmmummw mc‘x cxmud mmmm h mm mm mm; mm: man u. ‘x ‘» maxwxndmumry mm: End Whom“ mm m mummcmw-n w mmngu-Mmy W Dr. m m m (“yum m K m m "mmw n u DIme M mum; m m m m M 4 04mm mm m mdm: Insmdufgmngw m [a mum an:me m: u mm mm MW am! mm; mm m u» w “W m mm. m, runny}: m: Mr M m m mm umm .4 m: Wm mu» 0" m: mm HWWWW. H mm m mm m m mm 5min m "mm. gm m lm‘whgunhu» n m m‘. , y." m mm m. .m u“ Ind mm mm m mm w y" hm mm» mm m. mm W.» W “M mm mm m m mm .m- m mr ym1mmhMcK/Neuxxukwuhdaynm mm Hmvmu um Am. m Nanmm mm an m» hm ,m m w um .m .m K w w u. m‘lvwm m m M . m summon m m: mg mm m m M w W m u» u. m. hm hm MN u H mm m m m 3.“ mm m m Wu mm mm), UK "mm W m.‘ H, mm mm. m M H. “mun wvlknm vflnmmdup rm» mg cum“ m» m mmw h mum W; mm.“ m m. m mm m m: Mm”- N. (mun-W [H u" ‘. M. HM M mm mm m m l/wm “W Wm m m mu (mmmmw‘ mm mm: m nwa m “Mm mm m mmw mm m n w» w m. u m.- Lwn w W m. M W" m K mm mm m m ; mum» um mmmecmummy m m. m m W .h m m A Mm new: \mmv‘mmv mm w M,“ m Mm ‘ a“ H u m N M W mm mm hr: mm H n.“ m \ M Ler as a PM”: of Cnnsi’xmf Runewu‘ mm m, m um uman mm m: .0 m . WNW, (My mum nm wenmngofim m M mm W“ M mm mm u m m mm.” m M mm m, . up mm mm; m: mm WW "W .m uk- Mm hm w" Imam m. h m; m m WWW “mum m m m hum: mm mnuhh: m W m w. M; m mm mm m m rm‘ nmmw mum my mum, Wm. Wm M Mmmu mm um mm m mmucn w m emmg m m mm, “6472 my”. w. m mm. m, We Aim m L MW. m, ‘ Wm Aim-«um. “1) «and mm; “mm” Wm M, m m m WM‘Mmungnrm m Wm; mmfmmvt‘ m m “m m “Wm-c m pmch MN mm H m uhvngwlh m m“ M mm». “mm m m mm mm mm Wu. WWW u mmmh «Imam m Mm mm. m m :‘xHI mm M w m “m ncm‘ m m: m "M W m m m. m Wmm R.“th m mm m ‘m nmm‘m karnm mmme w m Wm A, 1‘» mum ‘5 1m u. ,m ,‘ mth: Much mm m a) u mm mm :5: mm. m w mm m m pme‘ mu "Mm m Wm mm W M WWW" lndrmufu‘umgtungva WW,“ .mm mm mm m- m m Mn M m m. m. w. M ac mm m m mm mm“. mm- m MW n> mm m mu 0» m WM” “Av-“Mm mu“ w my h m mwxmnxp mm ‘vmlmu m mcmn mme k m, u. mum m. mm mm mm. m. m D .l u mu. m. u, m mum mmch WWW m m H {hmww w um um. m u m mm n ,1 m m Amfl mm m K M mum m wmm m m wrrmpv m m WWW, mm, m “Wm,”th . um m m (km N “5.3% WWW; “ W“ ‘ m M WWW“ m." u m: any/1mm." MW “MANN”. Mumm .M mm wmmm M m. mm mm mm mm nu mnva M. WW. m M Wm WM, m w aw My" ww‘» mm 1 m mm 1 WW mm w um um mam“. m “Wm V m WW I...“ m whva mm Tijuana? WMWW m. min; Lififlvifl H."‘mwm»«x ‘ {Bum (Pnyyuwmtwwflwr‘..umnrxmm s 11mm WW; mm” m: “WWW wwmzwmw‘(“Li‘i‘fymrm m m. an): “5‘... W ‘ww :24 may? «; Z‘thfiélnfigx‘m, m‘mmfn (m. MW wmmumwww m MM wmmmu “ummmmm‘ Wm: WM” “1?; MW [ MW . m M... .. m mm W” “WWW...” mmwm“ WM MM Mwmrm mm uhflxm H ‘ TEL ‘1 mu.“ my? Lyra/cmwwrumnm AW '1 m (mmmmwlm; :y‘w, mm Wm... myrmwmu. yaw. wa’iflk‘y’sfiiu .1 mm min? All; wig kiwyw‘w‘m WW mm ‘mnmwmy . “W “ V v " “Wm mvm mm mm mm, rurfimfim W, m “mm "MM film‘i'amw “A, 11932.“; ~22: m3." “2:; WMMMM mu mm “mm 1W, F mm, W www.mwggyw w: m MM.” m H w M H mm“. mummw, 1M w mmmmxm 3:: :?;£I“§V:itr\§;gxr}'2‘;;«;: 321332;:;:§Tfi:¢%;2mmwmumuz- u wowme mm. H mm A mm “My I» M m, m" m m: M V, (mm m M mmmmmm mmmwm mmm mum “WWW” mm mumm ‘ Mum mmwnmm fit a»: if» :» ...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2008 for the course HISTORY 6A taught by Professor Nylan during the Spring '08 term at Berkeley.

Page1 / 5

Yijing-6A - mun.“ aw w“ an do mm \g llm Bum Ur CHANG _...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online