Naringarinnihald_matvala_nr2

Naringarinnihald_matvala_nr2 - Matvla og nringarfrideild...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Matvæla- og næringarfræðideild Inngangur að næringarfræði Haust 2008 NÆR101G ÆFING 2 Næringarefnainnihald matvæla Framkvæmd Skoðaðar verða ýmsar matvörur m.t.t. innihalds þeirra af orku og ýmsum næringarefnum með hjálp næringarefnataflna. Næringarefnatöflur eru á vef Matís ( http://www.matis.is ). Upplýsingar um innihald matvæla er líka hægt að sjá matarvefnum og þar er hægt að reikna orku og næringarefnainnhald máltíða, þar eru líka gefnar upp algengar skammtastærðir ( http:// www.matarvefurinn.is ). Unnið verður í tveggja manna hópum. Hver hópur velur a.m.k. 8 matvæli og reiknar eftirtalin efni í (a) 100 grömmum og í (b) í einum skammti (vigta t.d. brauðsneið ásamt áleggi). Orka Fita Trefjar A-vítamín C-vítamín Kalk (Ca) Járn (Fe) a) og b) sett upp í töflu t.d.: nýmjólk epli ... a)100g b)glas(. ..ml ) a)100g b)stk orka fita ... c)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Naringarinnihald_matvala_nr2 - Matvla og nringarfrideild...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online