Efnafraedi vinnunplan f verk

Efnafraedi vinnunplan f verk - Vinnu plan verklegt 2008:...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vinnu plan verklegt 2008: Vika 1 (08.-13.09) Kynning , Öry ggisreglur og afhending skápa. Æfing1. Introduction to laboratory techniques reaction stoichiometry Framkvæmir hver fyrir sig Pre-lab: allar sléttttöluspurningar einnig ber að skila öriggisprófi. 1 skýrsla fyrir báðar æfingar öll oddatöludæmi. Vika 2 (15.-20.09) Æfing 5, The Molar volume of Gases Framkvæmd í pörum Pre-lab: allar sléttttöluspurningar Skýrsla: allar sléttttöluspurningar. Vika 3 (22.-27.09) Æfing 6. Thermochemistry Framkvæmdar í pörum Ein skýrsla fyrir báðar æfingar með dæmum 1 & 5 úr 6 og 3 & 5 úr 7: ATH : það verður bara að staðla varmamælinn einu sinni en þegar hann er staðlaður þarf að forhita pípettuna með því fylla hana og tæma allavega 2x áður en vatnið er mælt í varmamælinn. Vika 4 (29.10.-4.10)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

Efnafraedi vinnunplan f verk - Vinnu plan verklegt 2008:...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online