{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

new words - 20 gang1 40 bei3 jing1 60 niu3 yue1 80 zhi2 100...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
20 gang1 just, recently 1 40 bei3 jing1 Beijing 北京 1 60 niu3 yue1 new York 纽约 1 80 zhi2 straight, direct 1 100 fei1 fly 1 120 dong1 jing1 Tokyo 东京 1 140 zhuan3 ji1 to change flight 专机 1 160 zai4 again 1 180 yi2 lu4 shang4 to get on the way 一路上 1 200 shun4 li4 smooth 顺利 1 220 deng3 wait 1 240 ji1 chang3 airport 机场 1 260 hai2 even more 1 280 lei4 tired 1 300 xiao3 shi2 hou4 childhood 小时候 1 1 shang4 hai3 Shang hai 上海 1 21 tan2 to talk about 1 41 sheng1 yi4 economy, business 生意 1 61 gen1 to follow 1 81 tang4 mw trip 1 101 yin4 xiang4 impression 印象 1 121 shen1 ke4 deep 深刻 1 141 nan2 wang4 memorable 难忘 1 161 can1 guan1 to visit 参观 1 181 chang2 cheng2 the great wall 长城 1 201 gu4 gong1 forbidden city 故宫 1 221 gu3 lao3 古老 1 241 jian4 zhu4 architecture 建筑 1 261 dong3 to understand 1 281 qian1 thousand 1 2 wei2 to surround 1 22 qiang2 wall 1 42 huang2 di4 emperor 皇帝 1 62 jing4 ran2 unexpectedly 竟然 1 82 zhu4 to live in 1 102 fang2 zi3 house 房子 1 122 shu1 fu1 comfortable 舒服 1 142 gu3 dai4 ancient era 古代 1 162 xian4 dai4 modern era 现代 1 182 yi2 yang4 the same, alike 1 202 ci4 mw times 1 222 ji4 hua4 to plan 计划 1 242 xue2 xi2 study, to learn 学习 1 262 ti3 yan4 personally experience 体验 1 282 sheng1 huo2 life 生活 1 3 fu4 mu3 parents 父母 1 ancient old
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
23 lv3 guan3 hotel 旅馆 1 43 wan1 quan2 completely 完全 1 63 ji1 hui4 chance 机会 1 83 da3 jiao1 dao4 to make contact 打交道 1 103 guan1 guang1 ke4 tourist 观光客 1 123 shi4 type, style
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

new words - 20 gang1 40 bei3 jing1 60 niu3 yue1 80 zhi2 100...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online