Oryggisprofi - Nafn: * 1.1 Hvern ber a kalla til ef...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nafn: * 1.1 Hvern ber að kalla til ef neyðartilfelli kemur upp í rannsóknarstofunni? Leiðbeinandann. Engan, bara bjarga málunum. Engan. Góðan vin. * 1.2 Hvaða öryggisbúnað til varnar gegn augnmeiðslum er skylda að nota á rannsóknarstofunni? Linsur. Öryggisgleraugu. Andlitsgrímu. Engan. * 1.3 Hvað ber að gera ef efni komast í auga? Láta leiðbeinandann vita og skola síðan augað með augnskoli. Skola augað með augnskoli og snúa sér síðan aftur að verkefninu. Skola augað með augnskoli og láta leiðbeinandann síðan vita. Ekkert ef efnið veldur ekki sviða. * 1.4 Af hverju eru reykingar bannaðar á rannsóknastofunni? Reykurinn getur valdið öðrum óþægindum. Reykingar eru skaðlegar heilsu þinni og annarra. Reykingar auka eldhættu á rannsóknastofunni. Það eru engir öskubakkar í rannsóknastofunni. * 1.5 Hvaða öryggisbúnað ber strax að nota ef það kviknar í fötum eða ef efni hellast niður á föt.? Slökkvitæki.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/18/2008 for the course A. EFNAFRï 108 taught by Professor Oddur during the Fall '08 term at Uni. Iceland.

Page1 / 3

Oryggisprofi - Nafn: * 1.1 Hvern ber a kalla til ef...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online