{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

PAE1 2. kafli - frumefni, sameindir og jonir

PAE1 2. kafli - frumefni, sameindir og jonir - kafli 2...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dr. Oddur Ingólfsson, Háskóli Íslands, Almenn efnafraeði 1 1 Almenn efnafraeði 1 Frumeindir, sameindir og jónir kafli 2 Háskóli Íslands Frumeindakenning Dalton’s (1808) 1. Frumefni (elements) samanstanda af örsmáum eindum, frumeindum (atoms). Allar frumeindir sama frumefnis eru eins (staerð, massi og efnaeiginleikar). Frumeindir eins frumefnis eru ólíkar frumeindum allra annarra frumefna. 2. Sameindir samanstanda af frumeindum tveggja eða fleiri frumefna. Hlutfall frumeinda hvers frumefnis er alltaf það sama. 3. Við efnahvörf er frumeindum einungis endurraðað. Þaer verða ekki til og þaer eyðast ekki. 2.1 2.1 Súrefni í CO og CO 2 Kolsýringur Koltvísýringur Ef tvö frumefni geta myndað fleiri en eitt efnasamband þá eru hlutföll þeirra alltaf margfeldi af heilum tölum. 1 _ 2 1 _ 1 8 X 2 Y 16 X 8 Y + 2.1 Frumeindakenning Dalton’s Sameindir frumefnis X og Y Frumeindir frumefnis X Frumeindir frumefnis Y
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dr. Oddur Ingólfsson, Háskóli Íslands, Almenn efnafraeði 1 2 J.J. Thomson Maeldi massa/hleðslu hlutfall rafeindanna e - (1906 Nóbelsverðlaun í eðlisfraeði) 2.2 A S N + Segulsvið Flúrljómandi skjár Háspenna Forskaut Bakskaut J.J. Thomson massa/hleðslu hlutfall rafeindanna e - r = m * v/B * e F B = Bev x B r e - = mv x 2 r r = m * v/B * e W=N 1/2m * v 2 Q = N * e e /m = 2W/ r 2 B 2 Q = 1,76 10 11 C/kg B r e - e /m = 2dE/ l 2 B 2 = 1,76 10 11 C/kg F B = F E = B e v=E e d = ½ e E/m (l/v) 2 e /m = 2d/E (v/l)2 v = E /B
Background image of page 2
Dr. Oddur Ingólfsson, Háskóli Íslands, Almenn efnafraeði 1 3 A B C S N + Flúrljómandi skjár Háspenna Forskaut Bakskaut J.J. Thomson massa/hleðslu hlutfall rafeindanna e - Hleðslu/massahlutfall rafeindar = -1,76 * 10 8 C/g "I can see no escape from the conclusion that [cathode rays] are charges of negative electricity carried by particles of matter." "What are these particles? are they atoms, or molecules, or matter in a still finer state of subdivision?" "we have in the cathode rays matter in a new state, a state in which the subdivision of matter is carried
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

PAE1 2. kafli - frumefni, sameindir og jonir - kafli 2...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online