PAE1 1. kafli - fræði breytinga

PAE1 1. kafli - fræði breytinga - kafli 1 Almenn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dr. Oddur Ingólfsson, Háskóli Íslands, Almenn efnafraeði 1 1 Háskóli Íslands Almenn efnafraeði 1 & 1V Dr. Oddur Ingólfsson Bók: Chemistry 8. eða 9. útg. Raymond Chang Almenn efnafraeði 1 Efnafraeði; fraeði breytinga. kafli 1 Háskóli Íslands Efnafraeði: Vísindi 21 aldarinnar • Heilsa •Ly f • Svaefingar • Bólusetningar •Ígraeð i Orka • Olía, kol, o.s.frv. • Vetni, Sólarorka. • Kjarnorka 1.1 • Efni og taekni. • Fjölliður, keramik, vökvakristallar (LCD) • Ofurleiðarar við stofuhita? • Sameindatölvur? • Landbúnaður og matvaeli. • Erfðabreytt uppskera. • Skordýraeitur. • Sérhaefður áburður. •Ro tvarn ir. 1.1 Efnafraeði: Vísindi 21 aldarinnar
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Dr. Oddur Ingólfsson, Háskóli Íslands, Almenn efnafraeði 1 2 Áburðarframleiðsla vs manfjöldi 1. Efnismassi (matter) er allt sem hefur massa og tekur pláss. 2. Efni ( substance) er efnismassi sem hefur vel skilgreinda samsetningu og einkennandi eiginleika. Efnafraeði; fraeði efna og breytinga. vatn, ammóníak, súkrosi, gull, súrefni 1.4 Vísindalegar aðferðir eru kerfisbundnar nálganir við rannsóknir. 1.3 Lögmál er stutt en nákvaem framsetning á samhengi milli fyrirbaera eða eiginleika sem eru alltaf eins við sömu aðstaeður. Tilgáta ( hypothesis) er bráðabirgðaútskýring á athugun. prufað breytt Framkvaema tilraunir Gera athuganir Skrá niðurstöður Safna gögnum Vinna úr gögnum Draga ályktanir Blanda (mixture) er samansett af tveimur eða fleiri efnum. Í blöndu tapa efnin þeim eiginleikum sem einkenna þau annars. 1. Einsleit blanda ( Homogenous mixture) samsetning er eins allstaðar. 2. Margleit blanda ( Heterogeneous mixture) samsetningin er ekki eins allstaðar. gosdrykkir, mjólk, stál, o.s.frv. Betty Crocker, sement, járnspaeni í sandi, o.s.frv. 1.4
Background image of page 2
Dr. Oddur Ingólfsson, Háskóli Íslands, Almenn efnafraeði 1 3 Eðliseiginleikar efna geta nýst til að aðskilja þau .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/18/2008 for the course A. EFNAFRï 108 taught by Professor Oddur during the Fall '08 term at Uni. Iceland.

Page1 / 9

PAE1 1. kafli - fræði breytinga - kafli 1 Almenn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online