Project 1 2008 Bibliotheek Werkbladen

Project 1 2008 Bibliotheek Werkbladen - Project 1 2008...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Project 1 2008 Biblootheek WERKBLADEN DEELOPGAVE 1 Groep: 1.1 INFORMATIEBRONNEN 1 2 OPSPOREN TIJDSCHRIFTARTIKEL Hier zijn minstens drie manieren van opsporen te bedenken: 1 - 2 - 3 - 3 OPSPOREN CONFERENCE PAPER - Ja/Nee, locatie: Congresnaam: 4 KENNISCENTRUM WBK, NASLAGWERKEN VKC WBK, Informatiebronnen, Naslagwerken 1.2 LITERATUURONDERZOEK EN ZOEKEN Groep: 1 ASPECTEN 1 – Engelstalig, 10 jaar, toedienen van medicijnen via een infuus 2 – Engelstalig, 10 jaar
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 LITERATUURLIJST GEBRUIKEN 1 - Titel: 2 - Titel: 3 - Oordeel: 3 WEB OF SCIENCE 1 - 2 - Dat kan op twee verschillende manieren: A B 3- 4 BOOLEAANS ZOEKEN Nummer 2 5 COMBINEREN VAN SETS 6 OPSPOREN INFORMATIE OP HET WEB 1 – Ja/Nee, uitleg: 2 - 3 - 4 -
Background image of page 2
1.3 BEOORDELEN Groep: 1 INSCHATTEN WAARDE/RELEVANTIE BRONNEN 1 – Wikipedia: Dat is een site die iedereen kan bewerken. Het is niet betrouwbaar, want de auteur hoeft geen wetenschapper te zijn om het te bewerken. Het is dus dan ook niet verantwoord om wikipedia als een wetenschappelijke bron te gebruiken. 2 –Google is gewoon een zoekmachine, het is geen site waar je wetenschappelijke teksten
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/24/2008 for the course HIST 101 taught by Professor Wormwe during the Spring '08 term at American Academy of Art.

Page1 / 6

Project 1 2008 Bibliotheek Werkbladen - Project 1 2008...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online