ATA_101-Ders_Sunumu - OSMANLI DEVLETNN YIKILII SREC ve XIX.YZYILDA OSMANLI DEVLETNDE YENLK HAREKETLER XX.YZYIL BALARINDA OSMANLI DEVLETNN DURUMU TTHAT

ATA_101-Ders_Sunumu - OSMANLI DEVLETNN YIKILII SREC ve...

This preview shows page 1 out of 260 pages.

Unformatted text preview: OSMANLI DEVLETİ’NİN YIKILIŞI SÜRECİ ve XIX.YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE YENİLİK HAREKETLERİ XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU İTTİHAT ve TERAKKİ FIRKASI İKTİDARI I. DÜNYA SAVAŞI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN YIKILIŞI MONDROS MÜTAREKESİ ve MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI I. OSMANLI DEVLETİ’NİN YIKILIŞI İç Sebepler 1. Mülkî İdarenin Bozulması 2. Ordu Teşkilatının Bozulması Gelişen Avrupa orduları karşısında yetersiz kalması, Sanayi inkılabı sayesinde Avrupa orduları gibi ateşli silahlarla gerekli dönüşümü göstermemesi, III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde yeni ordu düzenlemeleri: Nizam-ı Cedid’in kurulması, Mühendishane-i Berri Hümayun, Bahr-i Hümayun’un kurulması, 1826’de Yeniçeri Ocağı kaldırılması (Vaka-yi Hayriye), 1827’de Tıbbiye, 1834’te Harbiye’nin kurulması, Batı tarzında asker yetiştirmek için Fransız komutanların gelmesi I. OSMANLI DEVLETİ’NİN YIKILIŞI 3. İlmiye Teşkilatının Yetersiz Kalışı 4. Adliye Mekanizmasının Çöküşü Başlangıçta Fransa’ya daha sonra neredeyse tüm 5. Ekonomik Yapının Bozulması Avrupalı devletlere verilen kapitülasyon denilen ticari imtiyazlar, Batı’daki Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilememesi, Kaybedilen savaşlarla ödenen tazminatlar ve artan askerî giderler, 5. Ekonomik Yapının Bozulması Dış borçların ödenememesi sonucunda kurulan Duyun-u Umumiye Teşkilatı (1881), Artan rüşvet ve suiistimal olayları ve devlet adamlarının bu alandaki yetersizlikleri, Dirlik sisteminin bozulması sebebiyle ziraî faaliyetlerin aksaması ve devletin vergi toplayamaz hale gelmesi (İltizam denilen açık arttırma usulü vergi toplanması ve ayanların güçlenmesi), Coğrafya Keşifleri sonucu dünya ticaret yollarının değişmesi ve Osmanlı ülkesinin daha önce elinde tuttuğu ticari avantajları kaybetmesi. 6. Milliyetçilik akımının azınlıkları etkilemesi Dış Sebepler 1. Batı’da Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri ve Bunların Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri Yeni ticaret yolları, Amerika kıtasının keşfedilmesi ve buradaki kıymetli madenlerin Avrupa’ya aktarılması sonucu Osmanlı para düzeninin bozulması Dış Sebepler 2. Kapitülasyonların Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri 3. Sanayi İnkılâbının Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri Seri üretime geçişle üretim maliyetinin düşük olması ve mal miktarının artması (Merkantilizmden Kapitalizme geçiş) Osmanlı Devleti’nin ucuz hammaddesi, kalabalık nüfusu ve kapitülasyonlar sayesinde düşük gümrük vergisiyle, Avrupalı devletler için çekici bir pazar olması Yerli Osmanlı sanayisinin Avrupa ile yarışamayarak darbe yemesi Dış borç alımı Dış Sebepler 4. Fransız Devrimi’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Anayasa çalışmaları Milliyetçilik akımı Laiklik başlangıcı Dış Sebepler 5. Doğu Sorunu (Büyük Devletlerin -“Düvel-i Muazzama”-Osmanlı Devleti •İngiltere: Üzerindeki Politikaları) Amaç: Hindistan yolunun güvenliğini sağlamak, Osmanlı coğrafyasını açık pazar olarak kullanmak Araç: Zaman zaman Fransa ile işbirliği yaparak, Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne hakim olmasını önlemeye çalıştı. Sonuç: 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin kendi bağımsızlığını koruyamayacak duruma düştüğüne hükmederek, Kıbrıs ile Mısır’ı işgal etti. Rusya’nın kışkırtmasıyla Balkanlar’da çıkan isyanları destekledi. Zayıf haliyle varlığını sürdüremeyeceğini parçalamaya karar verdi. anladığı Osmanlı topraklarını 5. Doğu Sorunu Rusya: Amaç: Ticari ulaşım için önemmli olan Boğazlar’ı ele geçirme ve Akdeniz’e inerek İngiltere karşısında güçlü olmak Araç: “Hasta Adam”ı çeşitli ittifaklarla yıkmak, Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ortadokslar’ın hamiliğini üstlenmek Sonuç: 1877-78 Osmanlı X Rus Savaşı sonunda Ayastefanos Anlaşması’nın imzalanması, Rusya’nın Balkanlar’daki nüfuzundan memnun olmayan Almanya, İngiltere ve Avusturya’nın bu anlaşmayı kabul etmeyerek Berlin’de konferans yapılması- Berlin Antlaşması 5. Doğu Sorunu Fransa: Amaç: İngiltere’nin karşısında sömürgeleşmeyi hızlandırmak Araç: İngiltere’ye karşı Toulon Savaşı’nda başarı kazanan, kendini önce Konsül Başkanı, sonra Kral ilan eden Napolyon’un gücünü göstermek ve meşrulaştırmak istemesi Sonuç: 1798 Mısır seferi, 1830 Cezayir, Tunus ve Fas işgali 5. Doğu Sorunu Avusturya-Macaristan: Amaç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan çıkarılması Araç: Rusya ile ittifak ve Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ortadokslar’ın hamiliği Sonuç: 1908 Bosna-Hersek krizi 5. Doğu Sorunu Almanya: Amaç: Milli birliğini geç sağlayan (1871-Prusya X Fransa Savaşı) devletin İngiltere karşısında sömürgeleşmek istemesi Araç: İngiltere’ye karşı ittifak arama Sonuç: Osmanlı Devleti’yle yakınlaşma 5. Doğu Sorunu İtalya: Amaç: Almanya gibi geç sağlanan milli birliğini güçlendirmek Araç: Geç kalmış sömürgeleşme Hedef: 1912 Libya işgali, Trablusgarp Savaşı 5. Doğu Sorunu Büyük Devletlerin Baskıları Kültürel Baskı (Yabancı okulları ve misyonerlik) Ekonomik Baskı (Kapitülasyonlar, borçlar ve Duyun-ı Umumiye) Siyasî Baskı (Diplomatik baskılar) Askerî Baskı (Savaş ve haksız işgaller) II. XIX. YÜZYIL’DA OSMANLI DEVLETİ’NDE YENİLİK HAREKETLERİ III. Selim (1789-1808) Nizam-ı Cedid (1793) Mühendishane-i Berri-i Hümayun (1794) Paris, Londra, Berlin, Viyana’da daimi elçilikler Tercüme Odaları, yabancı dil bilen yeni bürokratik sınıf . Kabakçı Mustafa İsyanı (1807) IV.Mustafa Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın III.Selim’i başa geçirme çabası II. Mahmut 1. II. XIX. YÜZYIL’DA OSMANLI DEVLETİ’NDE YENİLİK HAREKETLERİ 2. II.Mahmut (1809-1838) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırıldı (1826). İlk defa Avrupa’ya öğrenci gönderildi. Yabancı uzmanların yardımıyla Harbiye (1834) ve Tıbbiye (1827) gibi yeni askerî okullar açıldı. İlköğretim mecburî hale getirildi. İlk nüfus sayımı ve mülk yazımı yapıldı. 1831’de Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmî gazete yayınlanmaya başlandı. 2. II.Mahmut (1809-1838) Posta sistemi kuruldu. Yurt dışına çıkışlarda pasaport uygulanmasına başlandı. İlk defa karantina usulü uygulandı. Fes ve pantolon giyilmeye, memurlar sakallarını kesmeye başladı. Hükümet teşkilatında değişiklikler yapılarak, nezaretler (bakanlıklar) kurulmaya başlandı. (İlk BakanlıklarHariciye, Dahiliye, Maliye) Merkezi otoriteyi güçlendirmek için ayanlar ortadan kaldırıldı. 3. Tanzimat Dönemi (1839-1876) Sultan A.Mecid, A.Aziz, V.Murat II. Mahmut reformlarının devamı, farkı iktidar merkezinin saraydan Bab-ı Ali'ye geçmesi a) Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) .Müslüman olan-olmayan bütün halkın mal, namus ve can güvenliğinin sağlanması, .Herkesten belli usullere ve kazancına göre vergi alınması, iltizamın kaldırılması .Din tutulması, farkı göz etmeden herkesin kanun önünde eşit mahkemelerin açık yapılması ve kimsenin yargılanmadan öldürülmemesi, .Herkesin mal ve mülk edinmesinin sağlanması, istediğinde satması, çocuklarına miras olarak bırakma hakkının 3. Tanzimat Dönemi (1839-1876) b) Islahat Fermanı (1856) Sebebi: 1853-56 Kırım Savaşı sonrasındaki barış görüşmelerinde devletler Osmanlı Devleti’nin Hıristiyan uyruklarına tanımış olduğu hakların teyit edilmesini öngörüyordu. Tanzimat Fermanı’ndan başka tanınan yeni haklar: Müslüman olmayanların askerî ve sivil bütün okullara girme hakkını elde etmeleri, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında ceza ve ticaret davaları için karma mahkemelerin kurulması, Müslüman olmayanların da askerlik hizmetiyle yükümlü olmasıydı. Fakat onlara “bedel” vererek askerlikten kaçma imkanı tanınmıştı. Patrikhanenin ıslah edilmesi, rüşvetin kaldırılması. Tanzimat Dönemindeki Diğer Islahatlar İltizam sistemi kaldırılarak vergi toplamak için Muhassılıklar kuruldu. Vilayet Nizamnamesi ile ülke vilayet, liva, kaza, nahiye ve köy olmak üzere yönetim birimlerine ayrıldı. Maarif-i Umumiye Nezareti açılarak eğitim kurumları buraya bağlandı. Şura-yı Devlet (Danıştay)ve Divan-ı Ahkam-ı Adliye (Yargıtay) kuruldu. Tanzimat Dönemindeki Diğer Islahatlar • • • • Hanefi mezhebine dayanılarak İslam hukukuna ait ilk medeni kanun olan Mecelle hazırlandı. Köylüye kredi sağlamak amacıyla Memleket Sandıkları kuruldu. Avrupalılar tarafından bankalar açıldı Özel gazeteler çıkarıldı. 3. Tanzimat Dönemi (1839-1876) Reformların eksiklikleri: Reformları ilerletecek ve topluma adapte edecek eğitilmiş insan eksikliği Reformların tepeden aşağı, tabandan rıza almadan dayatılması Reformların mali ve ekonomik temelden yoksun olmaları Eski ve yeni sistemin aynı anda varlığının ikilik oluşturması Karşı çıkanlar: Namık Kemal, Şinasi, Mustafa Fazıl Paşa 4. I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876) İlk anayasa (Kanun-i Esasi), Mithat Paşa İlk Anayasanın Özellikleri: . Kurucu meclis ya da parlamento tarafından değil, padişahın atadığı komisyon tarafından hazırlanmıştır. . Egemenliğin kaynağı hala padişahtır. Padişahın yetkileri yeterince kısıtlanmamıştır. . Mebusan Meclisi + Ayan Meclisi = Parlamento - Yasamada son söz padişaha aittir ve Hükümet meclise karşı değil, padişaha karşı sorumludur. -Padişahın meclisi fesh etme yetkisi vardır. -113.md: Padişahın mahkeme kararı olmaksızın tespit edilenleri sürgüne gönderme hakkı vardır. Meclis-i Meb’usân 4. I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876) Seçimler + Meclis-i Meb’usân açıldı. (20 Mart 1877) 1877-78 Osmanlı X Rus Savaşı (93 Harbi) Tuna- Kafkas Cepheleri İlk muhacir akını Meclis-i Mebusan’ın fesh edildi. (14 Şubat 1878) Ayastefanos Antlaşması: -Karadağ, Sırbistan, Romanya bağımsız -Bulgaristan Prensliği -Bosna-Hersek’te Avusturya + Rusya denetiminde ıslahat -Ermeniler için Doğu Anadolu’da ıslahat • -Kars, Ardahan, Batum, Bayezıt, Eleşkirt Rusya’ya 1877-78 Osmanlı X Rus Savaşı Berlin Konferansı: -Ayastefanos’un gözden geçirilmesi -Bulgaristan daraltılıyor. -Bosna-Hersek: Avusturya himayesi -Dobruca: Romanya’ya -Bayezıt, Eleşkirt Osm. Dev.’ne geri veriliyor. Yeni Osmanlılar 1865: İttifak-ı Hamiyet (Namık Kemal, Şinasi, Mustafa Fazıl Paşa, Ziya Paşa Namık Kemal Ziya Paşa) Tercüme Odaları’ndan yetişme, yabancı dil bilen, Batı’yı model alanlar Amaç: Batı’daki gibi, Osmanlı Devleti’nde halkın devlet işlerini denetleyebileceği bir meşrutiyet idaresinin kurulması II. Abdülhamid zamanında sürgüne gönderiliyorlar. II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ Tanzimat Dönemi ile Kıyaslama Devamlılık Unsurları Kopuş Unsurları İdari merkezileşmeDevlet ideolojisi Batıcılık Hilafet Politikası Demiryolu politikası İslamcılık Telgraf ağı Eğitim reformları Ordu reformları Jurnalcilik Basın sansürü Siyasi Olaylar 1897 Osm. X Yunan Savaşı—Girit, Osmanlı yönetiminde Hristiyan vali 1902 Bulgar isyanı—1908: Bulgaristan bağımsız 1904 Rus-Japon Savaşı’nı Ruslar’ın kaybetmesi ve özgürlük arayışlarının güçlenmesi, parlementoların açılması Siyasi Olaylar Bugüne kalan sorunlar: -Ermeni sorunu : 1890 isyanları -Kıbrıs sorunu: 1881’de İng.’ye -Filistin sorunu: 1893-T.Herzl’in II. Abdülhamid’i ziyareti 1897– Siyonist Kongresi II. Abdülhamid-Hilafet Politikası Hicaz Demiryolu Berlin-Bağdat Demiryolu Ertuğrul Fırkateyni II. Abdülhamid-Hilafet Politikası II. Wilhelm’le ilişkiler-Alman Çeşmesi III. XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU JÖN TÜRKLER, 1908 DEVRİMİ ve İTTİHAT TERAKKİ CEMİYETİ JÖN TÜRKLER I. Kuşak (Yeni Osmanlılar) 1865: İttifak-ı Hamiyet (Namık Kemal, Şinasi, Mustafa Fazıl Paşa) II. Kuşak (Jön Türkler) Fr.’ye gidenler İmparatorluk sınırlarında olanlar -Dergi, gazete -Sayıları az olan okullarda örgütleniyor. (Harbiye, Mülkiye, Tıbbiye) -1880lerde doğmuş, II. Abdülhamit zamanında eğitim görenler -Genç yaşlarında genç görevlere getirilecekler. İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarı aldığında çok gençler. -Etnik unsur olarak Türk, Arap, Arnavut, Ermeni + Rumeli ağırlıklı -Alt-orta sınıf ailelerden gelmeler JÖN TÜRKLER Siyasi Protesto Dönemi 1889: İstanbul 1902: Paris, I. Kongre, Terakki ve İttihat Cemiyeti (Ahmet Rıza Bey) X Adem-i Merkeziyet ve Şahsi Teşebbüs (Prens Sabahattin) 1905: Şam----Vatan ve Hürriyet 1906: Selanik----Osmanlı Hürriyet Cemiyeti JÖN TÜRKLER İTC Ahmet Rıza Bey, Mizancı Murat -Fırka özelliği yok. Adem-i Merkeziyet ve Şahsi -Bir programa sahip değil. Teşebbüs Cemiyeti -Amaç: 1876 Anayasası’nı Prens Sabahattin geri getirmek ve onu değiştirmek Ahrar Fırkası İmparatorluğu çökmekten kurtarmak Hürriyet ve İtilaf Fırkası İttihat: Birleşme (Osmanlılık) Terakki: İlerleme (Pozitivizm) -Bir lider hareketi değil, kolektif liderlik Etkilendikleri Fikir Akımları Ortak soru: “Bu devlet nasıl kurtulur?” Osmanlıcılık: İttihad-ı Anasır (Unsurların birlikteliği) + Osmanlı vatanseverliği yaratmak İslamcılık: İttihad-ı İslam (“Müslüman Aydınlanması” yaratmak) Türkçülük Batıcılık II. Meşrutiyet Siyasi Eylem Dönemi • 10 Haziran 1908: Reval Buluşması (Rus Çarı+İngiltere Kralı) • Jön Türkler’i etkileyen olaylar: -1904 Rus X Japon Savaşında Rus yenilgisi -1905 Rus Devrimi -1906 İran Devrimi -1906-1907 Erzurum ve Kastamonu’daki vergi ayaklanmaları • 3 Temmuz 1908: Resneli Niyazi ve Binbaşı Enver’in Balkanlar’da dağa çıkması (Şemsi Paşa) • 24 Temmuz 1908: II. Meşrutiyetin İlanı • Model Fransa: “Özgürlük+Eşitlik+Kardeşlik”+Adalet Yaşasın Kanun-u Esasî Hürriyet – Musavat (Kardeşlik) - Adalet II.Meşrutiyet bu salonda ilan edildi. (Yıldız Sarayı) II. Meşrutiyet Marş Sözleri Biz ne idik ne olduk Şimdi Hürriyeti bulduk Saye-i Cemiyette Esaretten kurtulduk Yaşasın Niyaziler, Enverler Varolsun hamiyetli askerler! II. Meşrutiyet 1908 Seçimleri (Ahrar vs. İTC) 5 Ekim 1908: Bulgaristan'ın bağımsızlık ilanı 6 Ekim 1908: Bosna-Hersek'in Avusturya tarafından ilhakı (Fes boykotu) 6 Ekim 1908: Girit, Yunanistan’a katıldığını açıkladı. 17 Aralık 1908: Parlamento açıldı. 142 Türk, 62 Arap, 25 Arnavut, 23 Rum, 12 Ermeni, 5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Sırp, 1 Ulah. Mebuslar Meclise gidiyor. 13 Nisan 1909 İstanbul 31 Mart Vak’ası • • Nedenleri: Yeni döneme ve İTC’ye muhalefet Medrese öğrencileri ilk kez askere çağrıldı. Bayezıd Camii’nde protesto ve Kapalıçarşı’da toplantı yapıldı. Esnaftan “Şeriat isteriz” diye imza alınarak dilekçe Meclis Başkanı Ahmet Rıza’ya verildi. Topçu Kışlası + Taşkışla----Padişahı koruyan tümenler, meşrutiyetten sonra yerlerine Avcı Taburları yerleştirildi. (İTC yanlıları) İstanbul’a gelince disiplin azaldı. 31 Mart Vak’ası Ordu politikaya bulaştı: 3 grup 1) Genç subaylar, İTC’ye bağlı, reform yanlısı 2) Saraya yakın olanlar, Rütbelerinin düşüreleceği söylenen, Ahrar yanlısı 3) Alaydan yetişenler, yeni rejimin kendilerini tasfiye edeceğini biliyor, erlerin desteğini sağlamaya çalışıyorlar. •) Derviş Vahdeti’nin Volkan isimli gazete ve İttihad-ı Muhammedi isimli dergisinde şeriat yanlısı yayınlar yapılması. • 31 Mart Vak’ası Olayların Gelişmesi: 3 Nisan 1909: İttihad-ı Muhammedi gösterisi (50.000 kişi) 6 Nisan 1909: Gazeteci Hasan Fehmi (Ahrar yanlısı, İTC karşıtı) ve Kaymakam Şakir Bey’in Galata köprüsünde vuruldu. 31 Mart Vak’ası 8 Nisan 1909: Hasan Fehmi için cenaze töreninde gösteriler 13 Nisan 1909: Taşkışla’daki avcı taburları ayaklandı.---Sultanahmet’e yürüyüş İstekleri: Meclis Başkanı’nın istifası, bazı komutanların görevden alınması 2.gün: İsyancılar egemen + Adana Olayları (Cemal Bey, Adana Valisi, Harp Divanı yargılamaları, 48 idam) Taşkışla ve Askerler 31 Mart Vak’ası 3. gün: Bir grup isyancı, savaş gemisi komutanı Ali Kabulü Bey’i Yıldız Sarayı bahçesinde öldürdü. • 4.gün: Öncü birlikler Selanik’ten Hareket Ordusu Komutanı Mahmut Şevket Paşa hareket etti. • 7. gün (19 Nisan): Yeşilköy’e geldiler. • 22 Nisan: Yeni Meclis geçici olarak Yeşilköy’de toplandı. • 23 Nisan: Yeşilköy’den yürüyüş, askeri ataşe Yarbay Enver de geldi—Kurmay Başkanı • Yüzbaşı Mustafa Kemal de hareket ordusunun Kurmay Başkanı olarak Selanik’ten İstanbul’a geldi. Hareket Ordusundan bir görüntü Makri-Keuy=Bakırköy Hareket Ordusu İstanbul’da 31 Mart Vak’ası İsyan 12 gün sonra tümüyle bastırıldı. Taşkışla ve Taksim Kışlası’na topçu ateşi açıldı. Meclis, II. A.H’in indirilmesine karar verdi. Divan-ı Harp yargılamaları başladı. 53 asker + 4 sivil idama mahkum edildi. Sonuç: Devrimden çok düzenin korunmasını isteyen muhafazakar kesimle ayrıcalıklarının biteceğinden korkan saraya yakın yüksek rütbeli kesimin alaylılarla işbirliği. 31 Mart Vak’ası Mahmut Şevket Paşa ve Yarbay Enver= “Özgürlük Kahramanı ve Meşrutiyet Koruyucusu” İTC kendisine muhalefet eden bir grubun varlığından haberdar oldu, daha sert bir yönetime geçti. II. Abdülhamid hal edildi, Selanik’e sürgüne gönderildi.---Yerine V. Mehmet Reşat Ölenler için Abide-i Hürriyet Anıtı yapıldı. Sultan V. Mehmet Reşat Sultan II. Abdülhamid’in Hal’i II. Abdülhamid’in Selanik’te kaldığı Aladini Köşkü ve Selanik’in Kaybından Sonra İstanbul’a gelişi Kabri İTTİHAT ve TERAKKİ CEMİYETİ (İTC) DÖNEMİ -1909-1913: İKTİDARA HAZIRLIK DÖNEMİ -1913-1918: İKTİDAR DÖNEMİ 1909-1913 İTC'nin İktidar Hazırlığı (Denetleme İktidarı) 1909 Kanun-i Esasi Değişiklikleri “Yok Kanun, Yap Kanun; Var Kanun, Boz Kanun" *Padişahın yetkileri kısıtlandı. Meclisi dağıtması zorlaştırıldı. *Tahta çıkışında Meclis-i Umumi önünde Kanun-i Esasi'ye, vatan, millet ve şeriata bağlılık andı içmesi *Sadrazamı atayan padişah, bundan böyle barış, ticaret, toprak ilhakı ve devlet harcamaları vb.konulardaki anlaşmaları Meclisin onayına sunacaktı. *Hükümet artık Sultan'a değil, Meclise karşı sorumlu olacaktı. Siyasi Gelişmeler • • 1911-12: Trablusgarp Savaşı Sömürge arayan İtalya, Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki toprağı Trablusgarp ve Bingazi’ye göz dikti. Buraların kendisine terki için 28 Eylül 1911’de Osmanlı Devleti’ne bir nota verdi, bu isteğinin reddi üzerine bölgeye asker çıkardı. Trablusgarp’a kara yoluyla gizlice ulaşan vatansever subaylar bölgedeki direnişi örgütlemekle görevliydiler. Binbaşı Enver, Fethi ve Nuri Beyler ile Yüzbaşı Mustafa Kemal ve Ali Beyler bu işle 1912 Nisan,Mayıs: Trablusgarb’ta büyük direnişle karşılaşan İtalya, Rumların da yardımıyla Oniki Ada’yı işgal etti, Çanakkale’yi bombaladı. Trablusgarp Savaşı Sonuç: Ouchy (Uşi) Antlaşması:Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya 12 Ada ise savaş bitinceye kadar İtalyan kontrolünde kalacak. Ancak sonradan bu adaların geri alınması mümkün olmamıştır. Lozan Antlaşması’yla Rodos ve 12 Ada İtalya’ya bırakılmış, 1947’de İtalya adaları Yunanistan’a devretmiştir. • Balkan Savaşları Mayıs 1912: Arnavutluk Ayaklanması • 8 Ekim 1912-30 Mayıs 1913: I.Balkan Savaşı: Bulgaristan+Sırbistan+Yunanistan + Karadağ X Osmanlı Devleti • Deniz Savaşları’nda başarı gösteren Hamidiye Kahramanı ünvanı alan Rauf Orbay Balkan Savaşı Öncesinde İstanbul’da Yapılan Sultanahmed Mitingi Bab-ı Ali Baskını-23 Ocak 1913 • Amaç: Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlısı Hükümet’in Edirne’yi vermeye razı olduğu düşüncesiyle Hükümeti devirmek Hükümet Konağı basıldı, Harbiye Nazırı vuruldu, Sadrazam Kamil Paşa istifa ettirildi. Yeni Sadrazam Mahmut Şevket Paşa. Muhalefet bastırıldı. I. Balkan Savaşı’nın Sonu 30 Mayıs 1913: Londra Anlaşması Arnavutluk bağımsız, Girit Yunanistan'a, EdirneKırklareli'den Midye-Enez çizgisi , Bulgaristan Ege Denizi’ne iniyor. I. Balkan Savaşı Sınırı (Midye-Enez Hattı) II. Balkan Savaşı Çıkar Alanları II. Balkan Savaşı I. Balkan Savaşı sonunda Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti’nden aldıkları yerleri paylaşamadılar. Özellikle Bulgaristan’ın, müttefiklerinden daha fazla yer kazanması nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Sırbistan + Yunanistan+ Romanya + Karadağ X Bulgaristan Balkan Devletlerinin arasındaki savaştan yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti harekete geçip, Edirne dahil bütün Doğu Trakya’yı hiçbir direnişle karşılaşmadan geri aldı. 10 Ağustos 1913: Bükreş Anlaşması Bulgaristan Dobruca'yı Romanya'ya; Kavala'yı Yunanistan'a verdi. 1913-1918: İttihat ve Terakki Fırkası İktidarı Reformlar Askeri: *Orduda gençleştirme başlatıldı, rütbeler yeniden tayin edildi. Laiklik: *Şer'i mahkemeler Adliye Nezareti'ne, medreseler Maarif Nezareti'ne bağlandı. *Hukuk-ı Aile Kararnamesi çıkarıldı. Kadınlar için boşanma kolaylaştı. Evlilik yaşı 16. 1913-1918: İttihat ve Terakki Fırkası İktidarı Siyasi: *Doğu Anadolu'da reform için Yeniköy Konferansı (Temmuz 1913): •Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput, Sivas vilâyetlerine muhtariyet verilecek. Başında Avrupalı vali olacak. *Alman-Rus ıslahat görüşmeleri (Eylül 1913): Avrupa’nın tavsiyeleriyle Bâbıâlî genel müfettişler tayin edecek. Bu müfettişler ve bütün memurların azli, ta...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture