Inng1_GVS_280808 - Frumulfelisfri Kynning nmsefni og...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Frumulífe ð lisfra ð i Kynning á námsefni og inngAngur 1 Human Physiology 4. útg. Höf. D Silverthorn Kafi 1 og 2 ( a ð Biomolecules bls. 27) Gu ð rún V Skúladóttir Figure 1-1: Levels of organization and the related fields of study Verkaskipting frA ð igreinanna •efnafrA ð i •sameindalíffrA ð i •frumulíffrA ð i lífe ð lisfrA ð i (rannsóknir á starfsemi lífvera, líffAra e ð a hluta þ eirra) •vistfrA ð i KaFi: 2 3 Líkaminn er samb ý li frumna, sem hjálpast a ð til a ð reyna a ð halda lífi. Fruma er minnsta sjálfstA ð a einingin, sem getur talist lifandi. - Í þ ví felst a ð hún getur vi ð haldi ð sér og endurn ý ja ð sjálfa sig. - Til þ ess þ arf hún a ð geta teki ð til sín nAringu og nota ð sem hráefni til vaxtar og vi ð halds og til myndunar orku til a ð drífa nau ð synlega starfsemi. Fruma þ arf líka a ð geta skila ð frá sér úrgangi . Tegundinni er vi ð haldi ð me ð frumuskiptingu, Axlun e ð a annarri fjölgun . FrumulíffrA ð i (Cell biology e ð a cytology): FrA ð in um myndun, byggingu og starfsemi frumna. Um 200 mismunandi ger ð ir fruma í líkamanum, sem hafa mismunandi byggingu og hlutverk Svipa ð ar grunneiningar í flestum frumum Ákve ð in starfsemi rá ð andi í sérhAf ð ri frumu Ger ð frumunnar endurspeglar starf hennar Ákve ð in frumulíffAri e ð a frumuhlutar eru þ á meira áberandi en önnur, t.d. samdráttar þ rA ð ir í vö
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/28/2008 for the course PHYSIOLOGY 107tr taught by Professor House during the Spring '08 term at University of Miami.

Page1 / 7

Inng1_GVS_280808 - Frumulfelisfri Kynning nmsefni og...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online