Efnask_GVS_110908 - Frumulífe lisfra i EfnAskipti frumnA...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Frumulífe ! lisfra ! i EfnAskipti frumnA og efnAorkA Human Physiology 4. útg. Höf. D Silverthorn Kafi 4 Gu # rún V Skúladóttir Háorkusameindin ATP Lífsameindir • gl $ kógen • % rígl $ serí ! ( " G) • prótín For ! asykurinn (sterkja) Prótín (amínós # rur -niturgjafi) 60% ver # ur a # varmaorku 40% fer í myndun ¡TP Orka Orka Fa ! i • Megin tilgangur efnaskipta (metabolism) er a ! framlei ! a efnaorku á formi ATP • Efnaskipti samanstanda af ensímhvöttum efnahvörfum • Gl ! kól ! sa (sundrunarferill glúkósa/kolvetna/sykru) og sítróns ! ruhringurinn (TCA e ! a KREBS hringurinn) ásamt öndunarke " junni gegna $ ví megin hlutverki a ! framlei ! a ATP ATP er mikilv¡gt háorkusamband Var ! andi: • flutning jóna yfir himnu (d¡mi: Na/K-ATPasa d¡lan) • vö ! vasamdrátt • myndun sameinda fyrir vöxt og vi ! hald frumu • myndun orkufor ! a 1) háorkufosfattengi (fosfókreatín) 2) - gl # kógen (bls. 28, mynd 2-7) - fituefni " G (bls. 29, mynd 2-8) Í vö ! vafrumum er háorkusambandi ! fosfókreatín (e ! a kreatínfosfat ) Ensím (l í fhvati) Sérhaft prótín, sem lakkAr virkjunArorku % Annig A # efnAhvArf gengur hrA # Ar fyrir sig. Ením helst óbreytt fyrir og eftir efnAhvArf. hvarfastö ! ensíms • Ensím (lífhvati)- VirkjunArorkA- KjörhitAstig- Kjörs $ rustig Útvermi ! efnahvarf & egAr myndefnin (C og D) eru me # lagri frjálsorku en hvArfefnin (¡ og B) losnAr orkA virkjunArorkA ATP + H 2 O ¡DP + P i + H + + orkA Ni ! urbrot; oxun; bruni (catabolism) ATP ATP ATP Innvermi ! efnahvarf & egAr myndefnin (G og H) eru me # harri frjálsorku en hvArfefnin (E og F) % Arf orku svo efnAhvArf gAngi fyrir sig N $ myndunArhvörf % urfA á orku A # hAldA, t.d. vi # myndun gl $ kógens N # myndun (anabolism) ATP ATP ATP “kjörhitastig”: hra ! i efnahvarfs mestur kjör-pH: hra ! i efnahvarfs mestur S # rustig (pH) hefur áhrif á virkni ensíms Hitastig hefur áhrif á virkni ensíms Ensím úr spend # rum e ! lissviptast vi ! 45-55°C Kóensím •Kóensím er lítil lífran sAmeind •Kóensím er ekki prótín •Flest kóensím eru núkleótí # : NiturbAsi (sbr. Adenín) - ríbósi (einsykrA) - fósfAt (P) ATP (Adenósín % rífósfAt)....
View Full Document

This note was uploaded on 09/28/2008 for the course PHYSIOLOGY 107tr taught by Professor House during the Spring '08 term at University of Miami.

Page1 / 10

Efnask_GVS_110908 - Frumulífe lisfra i EfnAskipti frumnA...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online